Ielādējam saturu... Lūdzu uzgaidiet!

Pabalsts aprūpes pakalpojumu pirkšanai vientuļiem, atsevišķi dzīvojošiem pensionāriem un invalīdiem

Pabalsts aprūpes pakalpojumu pirkšanai vientuļiem, atsevišķi dzīvojošiem pensionāriem un invalīdiem

Pabalsta apraksts:
Pabalsta pieprasītājs sociālajā dienestā iesniedz iesniegumu un ģime-nes ārsta izziņu, ka pakalpojums ir nepieciešams.
Pabalsts, bez ienākumu un materiālā stāvokļa izvērtēšanas, apmērs ir 35.00 euro mēnesī. Pabalsts tiek ieskaitīts pabalsta pieprasītāja bankas kontā.

Pabalsta saņēmēji:  Fiziskas personas

Pakalpojuma saņemšanas termiņš: sākot ar mēneša otro darba dienu

Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu:
Ērgļu novada pašvaldības domes 26.03.2015.g. saistošie noteikumi Nr.6 ”Kārtība, kādā piešķirami un izmaksājami Ērgļu novada pašvaldības pabalsti”.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
- iesniegums
- ģimenes ārsta izziņa, ka aprūpes pakalpojums  nepieciešams

Pārsūdzības iespējas:
Sociālajā dienestā pieņemto lēmumu var pārsūdzēt Ērgļu novada pašvaldībā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas LR normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

Atgādinājums:
Klients ir atbildīgs par sniegto ziņu patiesumu un savu rīcību, kā arī atbildīgs par zaudējumu, kas Sociālajam dienestam radies viņa vainas vai nelikumīgas rīcības dēļ, atlīdzināšanu.

Brīdinājums:
Pabalstu   ar motivētu lēmumu nepiešķir, ja klients, ir sniedzis nepatiesas ziņas.

Pakalpojuma sniedzējs:
Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienība            Ērgļu novada pašvaldības sociālais dienests
Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorija    Ērgļu novads
Pakalpojumu sniedzēja adrese:    Rīgas iela 10, Ērgļi, Ērgļu pagasts, Ērgļu novads, LV-4840, tālrunis: 64871404, mob.t. 29173691;  e-pasts: ergli@ergli.lv;  socialais.dienests@ergli.lv

Pakalpojumu sniedzēja darba laiks:  
Pirmdiena:     9.00 - 12.00, 14.00 - 17.00
Otrdiena:       9.00 - 12.00, 14.00 - 17.00
Trešdiena:     9.00 - 12.00, 14.00 - 17.00