Ielādējam saturu... Lūdzu uzgaidiet!

Ērgļu sociālās aprūpes centrs

Ērgļu sociālās aprūpes centrs

Adrese: Parka iela  4, Ērgļi, Ērgļu pagasts, Madonas novads, LV-4840
Tālrunis: 64871464
E-pasts: sacergli@ergli.lv

 

UZMANĪBU !

No 2020 gada 14.oktobra Ērgļu SAC
1)Apturēta apmeklētāju ciemošanās aprūpes centra telpās vai āra teritorijā;
2) Paciņas no tuviniekiem pagaidām pieņem (oriģinālos iepakojumos, ar iespēju tās dezinficēt pirms nodošanas iemītniekiem;
3) Iemītnieki nedrīkst pamest aprūpes centra telpas

Pakalpojumu saņemšanas vietas:
Parka iela  4, Ērgļi, Ērgļu pagasts, Madonas novads, LV-4840, tālr.64871464

 

„Kastaņas”, Sausnējas pagasts, Madonas novads, LV-4841, tālr.64829538

Kontaktinformācija:

Vadītāja Ieva Dūduma, mobilais tālrunis 26591593
Pieņemšanas laiks:
Parka iela 4: Pirmdiena no plkst. 9:00-12:00 un trešdiena no plkst. 13:00-16:00
“Kastaņas”: Otrdiena no plkst. 9:00-12:00

Sociālā darbiniece Ieva Liepiņa, tālr.28003381
Pieņemšanas laiks: Parka iela 4, Ērgļos: Pirmdiena no plkst. 9:00-12:00 un trešdiena no plkst. 13:00-16:00

Sociālā darbiniece Evita Vaska, mobilais tālrunis 26407266
Pieņemšanas laiks: “Kastaņas” Pirmdiena no plkst. 9:00-12:00 un trešdiena no plkst. 13:00-16:00
    
Noliktavas pārzine Inguna Jaunozoliņa, tālr.64871464
Pieņemšanas laiks: Parka iela 4, Ērgļos: Pirmdiena no plkst. 9:00-12:00 un trešdiena no plkst. 13:00-16:00

Ērgļu SAC mērķis:
Nodrošināt pensijas vecuma personām un personām ar invaliditāti no 18 gadu vecuma ilgstošu sociālo aprūpi un sociālo rehabilitāciju, drošu, interesantu un vecumam atbilstošu vidi, kā arī pilnvērtīgām vecumdienām labvēlīgus apstākļus.

Uzņemšanai nepieciešamie dokumenti:
•    personas iesniegums;
•    medicīniskā karte;
•    ģimenes ārsta izziņa par veselības pārbaudi un to, ka persona var uzturēties parastā tipa pansionātā ( F 027 y);
•    DEĀK izsniegta invaliditātes izziņa, ja persona nav sasniegusi pensijas vecumu;
•    izziņa par papildus dzīvesvietas deklarēšanu (kā papildus dzīves vietu, lūdzu, norādīt aprūpes centra adresi);
•    pašvaldības, kuras administratīvajā teritorijā persona deklarējusi savu dzīvesvietu, aizpildīta personas vajadzību pēc sociālajiem pakalpojumiem novērtēšanas karte un lēmums par personas ievietošanu iestādē;
•    personas un tās apgādnieku vai pašvaldības, kura pieņēma lēmumu par personas ievietošanu iestādē, noslēgts līgums ar Centra vadītāju par sociālās aprūpes pakalpojumiem, atbilstoši Ministru kabineta noteiktajai kārtībai;
•    persona, iestājoties Centrā, uzrāda pasi.

Ērgļu SAC pakalpojuma cena un samaksas kārtība
       Maksa par personas uzturēšanos Ērgļu SAC ir 20.00 EUR/dienā.
Klients un Apgādnieks samaksu par Pakalpojumiem veic katru mēnesi. Klients samaksu veic no saviem ienākumiem (valsts pensijas, sociālā nodrošinājuma pabalsta), maksājot Pakalpojumu sniedzējam 85 procentus no saviem ienākumiem. Starpību starp noteikto dienas maksu un Klienta veikto samaksu par Pakalpojumiem veic Apgādnieks.

Apgādnieks samaksu par Pakalpojumu ieskaita Pakalpojuma sniedzēja kontā par     iepriekšējo mēnesi līdz attiecīgā mēneša 22. datumam. Samaksu par pakalpojumu Apgādnieks var veikt arī Pakalpojuma sniedzēja kasē. Pakalpojuma sniedzējs līdz attiecīgā mēneša 15.datumam nosūta Apgādniekam rēķinu par Pakalpojumu.  

Sociālā  aprūpes centra nolikums ar grozījumiem līdz 24.05.2018

Ciemošanās nosacījumi SAC Ērgļi

Ērgļu SAC organizatoriskā struktūra