Ielādējam saturu... Lūdzu uzgaidiet!

Ērgļu sociālās aprūpes centrs

Ērgļu sociālās aprūpes centrs

Adrese: Parka iela  4, Ērgļi, Ērgļu pagasts, Madonas novads, LV-4840
Tālrunis:
26591593
E-pasts: sacergli@ergli.lv

Ērgļu SAC mērķis:
Nodrošināt pensijas vecuma personām un personām ar invaliditāti no 18 gadu vecuma ilgstošu sociālo aprūpi un sociālo rehabilitāciju, drošu, interesantu un vecumam atbilstošu vidi, kā arī pilnvērtīgām vecumdienām labvēlīgus apstākļus.

 

Pakalpojumu saņemšanas vietas:
Parka iela  4, Ērgļi, Ērgļu pagasts, Madonas novads, LV-4840, tālr.
26591593

 

„Kastaņas”, Sausnējas pagasts, Madonas novads, LV-4841, tālr. 26591593

Kontaktinformācija:

Vadītāja Jana Bukovska, mobilais tālrunis 26591593
Pieņemšanas laiks:
Parka iela 4: Pirmdiena no plkst. 9:00-12:00 un trešdiena no plkst. 13:00-16:00
“Kastaņas”: Otrdiena no plkst. 9:00-12:00

 

Sociālā darbiniece

Evita Vaska, mobilais tālrunis 26407266

Ieva Liepiņa, mobilais tālrunis 28003381

Pieņemšanas laiks: Pirmdiena no plkst. 9:00-12:00 un trešdiena no plkst. 13:00-16:00

    
Noliktavas pārzine Inguna Jaunozoliņa
Pieņemšanas laiks: Parka iela 4, Ērgļos: Pirmdiena no plkst. 9:00-12:00 un trešdiena no plkst. 13:00-16:00

 

Uzņemšanai nepieciešamie dokumenti:

1. Personas vai viņa aizgādņa iesniegums

2. Lēmums no pašvaldības soc. dienesta, kuras administratīvajā teritorijā persona deklarējusi savu dzīvesvietu, par klienta ievietošanu SAC, piešķirto aprūpes līmeni un  norēķinu kārtību.

3. Izziņa par papildus dzīvesvietas deklarēšanu ( kā papildus dzīves vietu, lūdzu, norādīt aprūpes centra adresi ).

4. SOP izziņa no VSAA par personas pensijas/atlīdzības/pabalsta apmēriem.

5. Invaliditātes izziņas vai apliecības kopija, ja personai noteikta invaliditāte.

6. Ģimenes ārsta izziņa par personas veselības stāvokli un to, ka var uzturēties šāda veida SAC.

7. Personas vajadzība pēc sociālajiem pakalpojumiem novērtēšanas karte

8. Psihiatra atzinumu par personas psihisko veselību un speciālajām (psihiatriskajām) kontrindikācijām sociālo pakalpojumu saņemšanai.

9. Covid 19 analīzes (personai, kas tiek ievietota ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā, sadarbībā ar ģimenes ārstu pēdējo 48 stundu laikā pirms ievietošanas veikts RNS tests un tā rezultāts ir negatīvs).

9. Pase vai ID karte

 

 

Ērgļu SAC pakalpojuma cena un samaksas kārtība

Aprūpes līmenis Diennakts maksa Madonas novada iedzīvotājiem Diennakts maksa citu novadu iedzīvotājiem
1.-3. 23,01 26,3
4. 24,66 26,3

 

   Klients un Apgādnieks samaksu par Pakalpojumiem veic katru mēnesi. Klients samaksu veic no saviem ienākumiem (valsts pensijas, sociālā nodrošinājuma pabalsta), maksājot pakalpojumu sniedzējam 85 procentus no saviem ienākumiem. Starpību starp noteikto dienas maksu un Klienta veikto samaksu par pakalpojumiem veic apgādnieks. Apgādnieks samaksu par Pakalpojumu ieskaita pakalpojuma sniedzēja kontā par           iepriekšējo mēnesi līdz attiecīgā mēneša 22. datumam. Samaksu par pakalpojumu apgādnieks var veikt arī pakalpojuma sniedzēja kasē. Pakalpojuma sniedzējs līdz attiecīgā mēneša 15.datumam nosūta apgādniekam rēķinu par pakalpojumu. 

Apmeklētāju pieņemšanas kārtība

No 2022.gada 1.aprīļa epidemioloģiskās drošības pasākumu Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai Ērgļu sociālās aprūpes centra apmeklētājiem tiek noteikti šādi pasākumi.

1. Ērgļu sociālās aprūpes centrā nedrīkst atrasties apmeklētāji kuriem :

- noteikta izolācija;

- ir elpceļu infekcijas slimības pazīmes;

- bijis ciešs kontakts ar Covid-19 infekcijas slimnieku vai cilvēku, kurš atrodas mājas

  karantīnā.

3. Apmeklētāju tikšanās ar klientiem tiek organizēta izveidotā tikšanās telpā ( viena apmeklējuma reizē ne vairāk kā viena persona, izņemot, ja apmeklētāji ir vairāki vienā mājsaimniecībā dzīvojoši vienas ģimenes locekļi ).

3. Apmeklētāju tikšanās laiks iepriekš tiek saskaņots ar administrāciju.

4. Apmeklētājam jāreģistrējas apmeklētāju žurnālā.

2. Lietot sejas maskas Ērgļu sociālās aprūpes centra iekštelpās.