Ielādējam saturu... Lūdzu uzgaidiet!

Ērgļu vidusskola

Ērgļu vidusskola

Adrese:            Oškalna iela 6, Ērgļi, Ērgļu pagasts, Madonas novads, LV-4840
Tālrunis:           64871292
E-pasts:           ergluskola@madona.edu.lv
Mājas lapa :     www.ergluvidusskola.lv
Kontaktinformācija:
     Ērgļu vidusskolas direktores vietniece mācību darbā Maiga Picka, tālr. 64871134
     Ērgļu vidusskolas kanceleja, tālr. 64871292

Ērgļu vidusskola ir pašvaldības iestāde.
Skolā mācās 205 skolēni
Skolā strādā 29 pedagogi 

Skolā piedāvā labu un vispusīgu izglītību:

 •   pamatizglītības programmā (kods  21011111),
 •   vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmā (kods 31011011),
 •   vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientēta virziena programmā (kods 31014011),
 •   speciālās pamatizglītības programmā izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem (kods 21015611),
 •   speciālās pamatizglītības programmā izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem (kods 21015811),

Talantus un dotības var izkopt:

 • dejojot tautas dejās, spēlējot sporta spēles, volejbolu, basketbolu,
 • mācoties jauno zinātnieku skolā, Mākslas un mūzikas skolā,
 • nodarbojoties ar rokdarbiem un kokapstrādi,
 • darbojoties skolēnu domē, robotikas pulciņā, jaunsardzē, spēlējot pūtēju orķestrī,
 • organizējot pasākumus, muzicējot folkloras kopā, apgūt orientēšanās prasmes.

Lai nodrošinātu mūsdienīgas izglītības vajadzībām atbilstošus apstākļus, skolā ir:

 • moderni dabas zinību kabineti, kuros skolēni var izmantot iekārtas un mācību līdzekļus, lai veiktu pētnieciskus darbus dabaszinībās, fizikā, ķīmijā, bioloģijā un matemātikā;
 • mūsdienīgi mācību kabineti ar informācijas tehnoloģiju izmantošanas iespējām mācību priekšmetu apguvei;
 • mūsdienīgas telpas sākumskolai ar modernām ergonomiskām mēbelēm, kas nodrošina vieglu klases transformēšanu atbilstoši stundas veidam;
 • bibliotēka, kurā skolēni var lasīt grāmatas un žurnālus, izmantot informācijas tehnoloģijas patstāvīgam darbam vai atpūsties, spēlējot galda spēles;
 • mūsdienīga aktu zāle ar plašām video, audio, gaismas un tehnoloģiju izmantošanas iespējām;
 • moderna un plaša sporta zāle sporta programmas un interešu izglītības programmu īstenošanai basketbolā un volejbolā;
 • mūsdienīga deju zāle ar audio un video aprīkojumu;
 • plaša āra sporta veidu bāze gan ziemas sportam - hokeja laukums un slēpošanas trases, gan vasaras sportam - strītbola laukumi, skeitparks, orientēšanās poligons.

Skolā ir efektīva atbalsta sistēma skolēniem, kuras ietvaros īpašie piedāvājumi ir:

 • pedagoga palīgi, kuri veicina mācību panākumus skolēniem ar mācīšanās grūtībām, iesaistoties stundas darbā vai nodrošinot individuālās nodarbības;
 • pēcpusdienas pagarinātā grupas lietderīgai brīvā laika pavadīšanai un individuālam mācību darbam sākumskolas un 5. – 9. klašu skolēniem;
 • mūzikas terapijas nodarbības skolēniem ar īpašām vajadzībām;
 • brīvpusdienas visiem skolēniem.

Daudzpusīgu informāciju par skolu un skolēniem ikdienā, kā arī pagātnes un nākotnes skatījumu par skolas attīstību nodrošina dažādi skolas informācijas avoti:

 • Ērgļu vidusskolas skolēnu plānotājs, kas ir katra skolēna darba plānošanas rīks un izaugsmes veicinātājs ikdienā;
 • ikmēneša avīze „Ērgļu Skolu Ziņas”, kas informē par skolas notikumiem, skolēnu un absolventu sasniegumiem, kā arī publicē skolēnu radošos darbus literatūrā un mākslā;
 • skolas mājas lapa, kas sniedz informāciju par mācību procesa norisi un atspoguļo skolas notikumus fotogrāfijās un video;
 • skolas vēstures un absolventu stāstu apkopojums, grāmata „Mūsu Ērgļu vidusskola”.

Sadarbībā ar Latvijas Olimpisko komiteju ik gadu Ērgļu vidusskolā notiek Latvijas skolu Jaunatnes Ziemas olimpiāde, kura pulcē sportistus no visas Latvijas.

Skolā tiek realizēti ESF projekti:

 • Eiropas  Sociālā fonda projekts Nr. 8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts  vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”;
 • Eiropas Sociālā fonda projekts „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” (projekts Nr. 8.3.2.2/16/I/001)

 

 

Pievienotie faili

Ērgļu viduskolas pasvertejums aktualiz 2019.pdf (490.72 KB)