Ielādējam saturu... Lūdzu uzgaidiet!

Ērgļu saieta nams

Ērgļu saieta nams

Adrese:       Rīgas iela 5, Ērgļi, Ērgļu pagasts, Ērgļu novads, LV-4840
Tālrunis:     64871132
E-pasts:      kultura@ergli.lv

Apmeklētāju pieņemšanas laiki:
      Otrdienās        10:00 – 13:30  
      Trešdienās      10:00 – 13:30                                        
      Ceturtdienās    10:00 – 13:30 
      Piektdienās     10.00 -  13.30      
         
 Kontaktinformācija:
     Ērgļu novada pašvaldības speciāliste kultūras darba organizatore Sandra Avotiņa, tālrunis 4871132, mob.t. 26528132
     Kultūras pasākumu organizatore Lelde Strazdiņa, tālrunis 64871132, mob.t.29453486

Saieta nams veic sekojošas funkcijas un uzdevumus:
1.1.Realizē valsts kultūrpolitiku pašvaldības teritorijā saskaņā ar Valsts kultūrpolitikas izstrādātām programmām, noteiktajiem mērķiem, virzieniem un citiem normatīvajiem aktiem.
1.2.Organizē, koordinē un nodrošina tautas amatiermākslas un citu kolektīvu darbību, iesaista tos vietējās, reģionālās, valsts un starptautiskās kultūras norisēs, rūpējas par kolektīvu māksliniecisko izaugsmi.
1.3.Organizē un koordinē, finansiālo iespēju robežās, profesionālās mākslas pieejamību pašvaldības iedzīvotājiem.
1.4.Organizē valsts un pilsētas svētku, kultūrvēsturisko un tradicionālo svētku norises.
1.5.Organizē informatīvus un izglītojošus pasākumus.
1.6.Organizē koncertus, izrādes un izstādes, veicina kultūras vērtību saglabāšanu un pieejamību iedzīvotājiem.
1.7.Organizē atpūtas un izklaides pasākumus visu vecumu iedzīvotājiem.
1.8.Sniedz konsultācijas, ieteikumus un citu palīdzību ieinteresētajām personām un institūcijām konkrētu kultūras problēmu risināšanā.
1.9.Dokumentē un analizē iestādes radošo, izglītojošo darbību, izstrādā mēneša un gada kalendāros plānus.
1.10.Piedalās projektu konkursos  un sadarbojas ar  plašsaziņas līdzekļiem.   

Ērgļu saieta nams piedāvā brīvo laiku pavadīt šādos amatiermākslas kolektīvos:          
      Jauktajā korī „Ērgļi” ( dir. Ralfs Šmīdbergs)
      Deju kol. ”Pastalnieki” (vad. Mārīte Taškāne) 
      Deju kolektīvs „Rūdis” (vad. Antra Grinberga)                                           
      Vidējās paaudzes deju kol. „Erla” (vad. Antra Grinberga)
      Dāmu deju grupā „Varbūt” ( vad Antra Grinberga)
      Bērnu deju kolektīvā “Pienenīte” (vad. Antra Grinberga)
      Bērnu vokālajā ansamblī ( vad. Ieva Vilnīte)
      Ērgļu teātrī (režisore Terēzija Kaimiņa)
      Tautas lietišķās mākslas studijā „Ērgļi” (vad. Sandra Lauberte)
      Tautas mūzikas kopā „Pulgosnieši” (vad. Vineta Dāve)     
      Līnijdejās (vad. Emma Cera)
      Vēderdeju nodarbībās (Belly dance) – ( vad. Rudīte Pavlovska)
      Sporta deju kolektīvā “Vizbulīte” ( vad. Sandra Avotiņa)
     Mūzikas kursos (vad. Virdžīnija Burova)