Ielādējam saturu... Lūdzu uzgaidiet!

Saskaņā ar Ērgļu novada pašvaldības nolikuma 5.2.punktu,Ērgļu novada pašvaldības domes kārtējās sēdes notiek katra mēneša ceturtajā ceturtdienā plkst.16:00.


Domes sēžu audio arhīvs

Ērgļu novada pašvaldības domes sēde 2021-06-28

Ērgļu novada pašvaldības domes ārkārtas sēdi sasauc Ērgļu novada domes priekšsēdētājs Guntars Velcis 2021. gada 28. jūnijā plkst. 16:00, attālināti – ZOOM platformā.

Sēdes darba kārtība:

1. Par grozījumiem Ērgļu novada pašvaldības domes 2021. gada 28. janvārī pieņemtajos saistošajos noteikumos Nr.1 "Par Ērgļu novada pašvaldības budžetu 2021. gadam"

2. Par grozījumiem Ērgļu pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Ērgļu slimnīca" statūtos

Ērgļu novada pašvaldības domes sēde 2021-06-17

Ērgļu novada pašvaldības domes kārtējo sēdi sasauc Ērgļu novada domes priekšsēdētājs Guntars Velcis 2021. gada 17. jūnijā plkst. 16:00, Ērgļu saieta nama telpās Rīgas ielā 5, Ērgļos, Ērgļu pagastā, Ērgļu novadā.

Sēdes darba kārtība:

 1. Par nomas līguma pagarināšanu
 2. Par Ērgļu novada pašvaldības transportlīdzekļa atsavināšanu
 3. Par Ērgļu novada pašvaldības 2020. gada publiskā pārskata apstiprināšanu

Ērgļu novada pašvaldības domes sēde 2021-05-27

Sēdes darba kārtība:
 1. Par grozījumiem Ērgļu novada pašvaldības domes 2021. gada 28. janvārī pieņemtajos saistošajos noteikumos Nr.1 "Par Ērgļu novada pašvaldības budžetu 2021. gadam"
 2. Par personas iekļaušanu sarakstā uz Ērgļu novada pašvaldības īpašumā esošo izīrējamo apdzīvojamo platību
 3. Par Ērgļu novada pašvaldības domes lēmuma atcelšanu
 4. Par Ērgļu vidusskolas direktores atbrīvošanu no amata
 5. Par Ērgļu novada pašvaldības domes lēmuma precizēšanu

Ērgļu novada pašvaldības domes sēde 2021-05-20

Ērgļu novada pašvaldības domes ārkārtas sēdi sasauc Ērgļu novada domes priekšsēdētājs Guntars Velcis 2021. gada 20. maijā plkst. 15:50, attālināti – ZOOM platformā.

Sēdes darba kārtība:

 1. Par mācību procesa īstenošanu klātienē Ērgļu vidusskolas 1.- 6. klasē un 12. klasē
 2. Par mācību procesa īstenošanu klātienē Ērgļu vidusskolas 7.-11. klasē rotācijas kārtībā

Ērgļu novada pašvaldības domes sēde 2021-04-22

Sēdes darba kārtība:

 1. Par Ērgļu novada pašvaldības domes saistošo noteikumu atzīšanu par spēku zaudējušiem
 2. Par dzīvojamās platības īres tiesību maiņu
 3. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā
 4. Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu dzēšanu
 5. Par zemes nomu saimnieciskās darbības veikšanai
 6. Par finansiālu atbalstu dalībai Eiropas čempionātā disku golfā
 7. Par vēlēšanu komisijas locekļa atsaukšanu
 8. Par Ērgļu pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Ērgļu slimnīca" valdes locekļa ievēlēšanu

Ērgļu novada pašvaldības domes sēde 2021-04-06

Ērgļu novada pašvaldības domes ārkārtas sēdi sasauc Ērgļu novada domes priekšsēdētājs Guntars Velcis 2021. gada 6. aprīlī plkst. 16:00, attālināti – ZOOM platformā.

Sēdes darba kārtība:

 1. Par mācību procesa klātienē atsākšanu Ērgļu vidusskolas 5.- 6. un 12. klasē
 2. Par mācību procesa klātienē atsākšanu Ērgļu vidusskolas 7.-9. un 10.-11. klasē rotācijas kārtībā.

Ērgļu novada pašvaldības domes sēde 2021-04-01

Ērgļu novada pašvaldības domes ārkārtas sēdi sasauc Ērgļu novada domes priekšsēdētājs Guntars Velcis 2021. gada 1. aprīlī plkst. 9:00, attālināti – ZOOM platformā.

Sēdes darba kārtība:

1. Par mācību procesa klātienē atsākšanu Ērgļu vidusskolas 1.-4. klasē

2. Par Ērgļu vidusskolas interešu izglītības nodarbību organizēšanu ārtelpās

Ērgļu novada pašvaldības domes sēde 2021-03-25

Sēdes darba kārtība:

 1. Par ceļa zīmju uzstādīšanu Ērgļu novada teritorijā
 2. Par R.Blaumaņa literārās prēmijas 17. konkursa nolikuma apstiprināšanu
 3. Par lauku apvidus zemes piekritību Ērgļu novada pašvaldībai
 4. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu
 5. Par Ērgļu novada Attīstības programmas 2013.-2019. gadam darbības termiņa pagarināšanu
 6. Par nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņu noteikšanu 2021. gadā
 7. Par atvaļinājuma piešķiršanu Ērgļu novada pašvaldības domes priekšsēdētājam

Ērgļu novada pašvaldības domes sēde 2021-02-25

Sēdes darba kārtība:

 1. Par ģimenes atbalsta centra "Zīļuks" likvidāciju
 2. Par finansiāla atbalsta sniegšanu biedrībai "Zivju gani"
 3. Par finansiāla atbalsta sniegšanu biedrībai "Zivju gani"
 4. Par Ērgļu novada pašvaldības izglītības iestāžu sniegto pakalpojumu izmaksu tāmes apstiprināšanu
 5. Par Ērgļu novada pašvaldības 2019. gada 30. maija saistošo noteikumu Nr.2 "Decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtība" precizēšanu
 6. Par Ērgļu novada pašvaldības 2017. gada 26. oktobra saistošo noteikumu Nr.8 "Par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtību Ērgļu novadā" precizēšanu
 7. Par 22.12.2020. Ērgļu novada pašvaldības domes saistošo noteikumu Nr.11 "Grozījumi Ērgļu novada pašvaldības 2015. gada 26. marta saistošajos noteikumos Nr.5 "Sociālās palīdzības pabalstu piešķiršanas noteikumi Ērgļu novadā"" atcelšanu un jaunas grozījumu redakcijas apstiprināšanu
 8. Par 22.12.2020. Ērgļu novada pašvaldības domes saistošo noteikumu Nr.12 "Grozījumi Ērgļu novada pašvaldības domes 2017. gada 26. janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 "Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par maznodrošinātu Ērgļu novada pašvaldībā"" atcelšanu un jaunas grozījumu redakcijas apstiprināšanu
 9. Par 22.12.2020. Ērgļu novada pašvaldības domes saistošo noteikumu Nr.14 "Par sabiedrisko kārtību Ērgļu novadā" atcelšanu
 10. Par saistošajiem noteikumiem "Par sabiedrisko kārtību Ērgļu novadā"
 11. Par nekustamā īpašuma "Jūriņceļš" nodošanu bez atlīdzības valsts īpašumā

Ērgļu novada pašvaldības domes sēde 2021-02-21

Ērgļu novada pašvaldības domes ārkārtas sēdi sasauc Ērgļu novada domes priekšsēdētājs Guntars Velcis 2021. gada 21. februārī plkst. 17:00, attālināti – ZOOM platformā.

Sēdes darba kārtība:

1. Par mācību procesa klātienē atsākšanu Ērgļu vidusskolas 1.-4. klasē

Ērgļu novada pašvaldības domes sēde 2021-01-28

Sēdes darba kārtība:

 1. Par Ērgļu novada pašvaldības 2020. gada budžeta izpildi
 2. Par Ērgļu novada pašvaldības budžetu 2021. gadam
 3. Par grozījumiem Ērgļu novada pašvaldības domes 2011.gada 24.februārī apstiprinātajā Ērgļu novada pašvaldības amatu katalogā
 4. Par aktualizētā Ērgļu novada pašvaldības amatu klasificēšanas rezultātu apkopojuma apstiprināšanu
 5. Par finansiāla atbalsta sniegšanu fondam "Sibīrijas bērni"
 6. Par finansiāla atbalsta sniegšanu Latvijas Orientēšanās federācijai
 7. Par finansiāla atbalsta sniegšanu Latvijas Kalnu divriteņu federācijai
 8. Par finansiāla atbalsta sniegšanu biedrībai "Rollertour"
 9. Par finansiāla atbalsta sniegšanu Latvijas Motosporta federācijai
 10. Par finansiāla atbalsta sniegšanu biedrībai "Latvijas Aeroklubs"
 11. Par finansiāla atbalsta sniegšanu biedrībai "Latvijas politiski represēto Cēsu biedrība"
 12. Par finansiāla atbalsta sniegšanu "Tūrisma Attīstības Biedrība"
 13. Par finansiāla atbalsta sniegšanu biedrībai "Taisnais"
 14. Par Ērgļu novada bāriņtiesas locekļa ievēlēšanu
 15. Par vecāku līdzfinansējuma atcelšanu Ērgļu Mākslas un mūzikas skolā
 16. Par Ērgļu novada pirmsskolas izglītības iestādes "Pienenīte" maksas pakalpojuma apstiprināšanu 2021.gadam
 17. Par Ērgļu novada pašvaldības kapitālsabiedrību pārvaldības noteikumu apstiprināšanu
 18. Par speciālās atļaujas (licences) komercdarbībai zvejniecībā izsniegšanu
 19. Par Brāļu Jurjānu memoriālā muzeja "Meņģeļi" darbības un attīstības stratēģijas 2021.-2025.gadam un nolikuma apstiprināšanu
 20. Par Ērgļu vidusskolas Attīstības plāna 2021.-2024.gadam apstiprināšanu
 21. Par saistošajiem noteikumiem "Par interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtību Ērgļu novadā"
 22. Par interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas komisijas nolikuma apstiprināšanu
 23. Par grozījumiem Ērgļu novada pašvaldības domes 2006.gada 21.septembra saistošajos noteikumos Nr.1 "Ērgļu novada pašvaldības nolikums"
 24. Par grozījumiem Ērgļu novada pašvaldības domes 2011.gada 31.marta saistošajos noteikumos Nr.3 "Par tirdzniecību publiskās vietās, tirdzniecības nodevu un tirgus statusa piešķiršanas kārtību Ērgļu novadā"
 25. Par grozījumiem Ērgļu novada būvvaldes nolikumā
 26. Par 22.12.2020. Ērgļu novada pašvaldības domes saistošo noteikumu Nr.10 "Grozījumi Ērgļu novada pašvaldības 2015.gada 26.marta saistošajos noteikumos Nr.6 "Kārtība, kādā piešķirami un izmaksājami Ērgļu novada pašvaldības pabalsti"" precizēšanu

Ērgļu novada pašvaldības domes sēde 2020-12-22

Sēdes darba kārtība:

 1. Par grozījumiem Ērgļu novada pašvaldības domes 2020.gada 23.janvārī pieņemtajos saistošajos noteikumos Nr.1 "Par Ērgļu novada pašvaldības budžetu 2020.gadam"
 2. Par nosacījumu apstiprināšanu nomas līgumu slēgšanai projekta īstenošanai
 3. Par Ērgļu novada SAC maksas pakalpojumu apstiprināšanu
 4. Par Ērgļu novada SAC parādnieku izslēgšanu no grāmatvedības uzskaites
 5. Par grozījumiem Ērgļu novada pašvaldības domes 2015.gada 26.martā pieņemtajos saistošajos noteikumos Nr. 6 "Kārtība, kādā piešķirami un izmaksājami Ērgļu novada pašvaldības pabalsti"
 6. Par grozījumiem Ērgļu novada pašvaldības domes 2015.gada 26.martā pieņemtajos saistošajos noteikumos Nr. 5 "Sociālās palīdzības pabalstu piešķiršanas noteikumi Ērgļu novadā"
 7. Par grozījumiem Ērgļu novada pašvaldības domes 2017.gada 26.janvārī pieņemtajos saistošajos noteikumos Nr. 2 "Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par maznodrošinātu Ērgļu novada pašvaldībā"
 8. Par grozījumiem Ērgļu novada pašvaldības domes 2015.gada 26.martā pieņemtajos saistošajos noteikumos Nr.7 "Par īpašuma izvērtēšanu, nosakot ģimenes atbilstību trūcīgās ģimenes (personas) statusam"
 9. Par pusdienu izmaksu segšanu Ērgļu novada izglītības iestāžu audzēkņiem
 10. Par saistošajiem noteikumiem "Par sabiedrisko kārtību Ērgļu novadā"
 11. Par Ērgļu novada pašvaldības transportlīdzekļu atsavināšanu
 12. Par grozījumiem Ērgļu novada pašvaldības 2019.gada 30.maija saistošajos noteikumos Nr.2 "Decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtība"
 13. Par grozījumiem Ērgļu novada pašvaldības 2017.gada 26.oktobra saistošajos noteikumos Nr.8 "Par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtību Ērgļu novadā"

Ērgļu novada pašvaldības domes sēde 2020-11-26

Sēdes darba kārtība:

 1. Par Ērgļu novada pašvaldības nedzīvojamo ēku pārvaldīšanas noteikumu apstiprināšanu
 2. Par debitoru parādu izslēgšanu no Ērgļu novada pašvaldības grāmatvedības uzskaites
 3. Par Ģimenes atbalsta centra "Zīļuks" maksas pakalpojuma apstiprināšanu
 4. Par Ērgļu bibliotēkas maksas pakalpojumu apstiprināšanu
 5. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavētā maksājuma piedziņu bezstrīda kārtībā
 6. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavētā maksājuma parāda dzēšanu
 7. Par nekustamā īpašuma "Ozoli" cirsmas izsoles rezultātu apstiprināšanu
 8. Par nekustamā īpašuma "Gaitnieki" cirsmas izsoles rezultātu apstiprināšanu
 9. Par nekustamā īpašuma "Apšu krogs" cirsmas izsoles rezultātu apstiprināšanu

Ērgļu novada pašvaldības domes sēde 2020-10-22

Sēdes darba kārtība:

1. Par grozījumiem Ērgļu novada pašvaldības domes 2020. gada 23. janvārī pieņemtajos saistošajos noteikumos Nr.1 "Par Ērgļu novada pašvaldības budžetu 2020. gadam"
2. Par maksas pakalpojuma apstiprināšanu
3. Par iesniegumu par finansiāla atbalsta sniegšanu
4. Par deleģējuma līguma ar Latvijas Samariešu apvienību pagarināšanu
5. Par R.Blaumaņa literārās prēmijas 16. konkursa balvu fonda finansējuma pārskaitīšanu biedrībai "Rūdolfa Blaumaņa kultūrvēsturiskais mantojums"
6. Par Ērgļu novada pašvaldības nekustamā īpašuma izsoles nosacītās sākuma cenas apstiprināšanu
7. Par personas iekļaušanu sarakstā uz Ērgļu novada pašvaldības īpašumā esošo izīrējamo apdzīvojamo platību
8. Par pārtikas paku izmaksu segšanu Ērgļu vidusskolas audzēkņiem attālināta mācību procesa laikā
9. Par Ērgļu novada attīstības programmas 2021.–2027. gadam izstrādes uzsākšanu Madonas novada attīstības programmas 2021.–2027. gadam izstrādes ietvaros
10.Par Ērgļu novada administratīvās teritorijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2021.–2035. gadam izstrādes uzsākšanu Madonas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2021.–2035. gadam izstrādes ietvaros

Ērgļu novada pašvaldības domes sēde 2020-09-24

Sēdes darba kārtība:
1. Par personas iekļaušanu sarakstā uz Ērgļu novada pašvaldības īpašumā esošo izīrējamo apdzīvojamo platību
2. Par Ērgļu novada pašvaldības īpašumā esošas apdzīvojamās platības īres līguma laušanu
3. Par maksas pakalpojuma apstiprināšanu
4. Par grozījumiem Ērgļu vidusskolas nolikumā
5. Par Ērgļu novada pašvaldības nekustamā īpašuma izsoles nosacītās sākuma cenas apstiprināšanu
6. Par Ērgļu novada pašvaldības izglītības iestāžu sniegto pakalpojumu izmaksu tāmes apstiprināšanu
7. Par Ērgļu novada pašvaldības īpašumā esošas apdzīvojamās platības īri
8. Par Ērgļu novada pašvaldības domes lēmuma precizēšanu

Ērgļu novada pašvaldības domes sēde 2020-08-31

Ērgļu novada pašvaldības domes ārkārtas sēdi sasauc Ērgļu novada domes priekšsēdētājs Guntars Velcis 2020. gada 31. augustā plkst. 10:00, Ērgļu saieta nama telpās Rīgas ielā 5, Ērgļos, Ērgļu pagastā, Ērgļu novadā.
Sēdes darba kārtība:
1. Par pusdienu izmaksu segšanu Ērgļu novada izglītības iestāžu audzēkņiem

Ērgļu novada pašvaldības domes sēde 2020-08-26

Sēdes darba kārtība:

1. Par Ērgļu novada pašvaldības aizņēmumu investīciju projekta "Seguma pārbūve uzklājot asfaltbetonu Ērgļu pagasta autoceļam Nr.11" īstenošanai
2. Par grozījumiem Ērgļu novada pašvaldības domes 2020. gada 23. janvārī pieņemtajos saistošajos noteikumos Nr.1 "Par Ērgļu novada pašvaldības budžetu 2020. gadam"
3. Par finansiālu atbalstu disku golfa klubam "Vidzemes Gaisa Spēki" sacensību organizēšanai
4. Par finansiālu atbalstu Imanta Ziedoņa muzeja projektam "Ceļā ar Krišjāni Baronu"
5. Par Ērgļu novada pašvaldības atbalstu pasākumam "Tūrisma salidojums"
6. Par Ērgļu novada pašvaldības īpašumā esošas apdzīvojamās platības īres līguma laušanu
7. Par finansiālu atbalstu Ērgļu sporta deju kolektīvam "Vizbulīte"
8. Par atzinuma un viedokļa sniegšanu Satiksmes ministrijai attiecībā uz sliežu ceļa posma Saurieši–Ērgļi (7km) nekustamā īpašuma izmantošanas iespējām
9. Par atvaļinājuma piešķiršanu Ērgļu novada pašvaldības domes priekšsēdētājam

Ērgļu novada pašvaldības domes sēde 2020-07-23

Sēdes darba kārtība:
1. Par nekustamā īpašuma "Braki" cirsmu izsoles rezultātu apstiprināšanu
2. Par R.Blaumaņa memoriālā muzeja "Braki" attīstības koncepcijas 2021.-2025. gadam apstiprināšanu
3. Par Ērgļu novada sociālās aprūpes centra maksas pakalpojumu apstiprināšanu
4. Par Ērgļu novada pašvaldības maksas pakalpojuma apstiprināšanu
5. Par pašvaldības kustamās mantas atsavināšanu pārdodot par brīvu cenu
6. Par reģiona galvenās bibliotēkas atkārtotu akreditāciju

Ērgļu novada pašvaldības domes sēde 2020-06-30

Sēdes darba kārtība:

1.      Par Ērgļu novada pašvaldības 2019. gada publiskā pārskata apstiprināšanu
2.      Par R.Blaumaņa memoriālā muzeja "Braki" nolikuma apstiprināšanu
3.      Par parādu izslēgšanu no grāmatvedības uzskaites
4.      Par Ērgļu novada pašvaldības domes lēmuma precizēšanu

Ērgļu novada pašvaldības domes sēde 2020-05-28

Sēdes darba kārtība:

1. Par grozījumiem 2020. gada 23. janvārī pieņemtajos saistošajos noteikumos Nr.1 "Par Ērgļu novada pašvaldības budžetu 2020. gadam"
2. Par Ērgļu novada pašvaldības īpašumā esošas apdzīvojamās platības īri
3. Par Ērgļu novada pašvaldības īpašumā esošas apdzīvojamās platības īri
4. Par Ērgļu novada pašvaldības īpašumā esošas apdzīvojamās platības īri
5. Par iesnieguma par finansiālu atbalstu izskatīšanu
6. Par parādu izslēgšanu no grāmatvedības uzskaites

 

Ērgļu novada pašvaldības domes sēde 2020-04-23

Sēdes darba kārtība:
1. Par Ērgļu novada bāriņtiesas pārskata ziņojuma apstiprināšanu
2. Par grozījumiem Ērgļu novada pašvaldības 2017. gada 26. janvārī pieņemtajos saistošajos noteikumos Nr.2 "Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par maznodrošinātu Ērgļu novada pašvaldībā"
3. Par grozījumiem Ērgļu novada pašvaldības 2015. gada 26. martā pieņemtajos saistošajos noteikumos Nr.7 "Par īpašuma izvērtēšanu, nosakot ģimenes atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam"
4. Par Ērgļu novada pašvaldības īpašumā esošas apdzīvojamās platības īri
5. Par papildus finansējuma piešķiršanu
6. Par izmaiņām Darījumu ar lauksaimniecības zemi tiesiskuma izvērtēšanas komisijas sastāvā
7. Par izmaiņām Ērgļu novada būvvaldes sastāvā
8. Par nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņu noteikšanu 2020. gadā
9. Par vecāku līdzfinansējuma atcelšanu Ērgļu Mākslas un mūzikas skolā līdz mācību gada beigām
10.Par iesnieguma izskatīšanu

Ērgļu novada pašvaldības domes sēde 2020-04-03

Ērgļu novada pašvaldības domes ārkārtas sēdi sasauc Ērgļu novada domes priekšsēdētājs Guntars Velcis 2020. gada 3. aprīlī plkst. 14:00, Ērgļu saieta nama telpās Rīgas ielā 5, Ērgļos, Ērgļu pagastā, Ērgļu novadā.

Sēdes darba kārtība:

 1. Par valsts budžeta līdzekļu izlietojumu izglītojamo brīvpusdienām

Ērgļu novada pašvaldības domes sēde 2020-03-26

Sēdes darba kārtība:
1.    Par grozījumiem Ērgļu novada domes 2006.gada 21.septembrī pieņemtajos saistošajos noteikumos Nr.1 “Ērgļu novada pašvaldības nolikums”
2.    Par Ērgļu novada pašvaldības izglītības iestāžu sniegto pakalpojumu izmaksu tāmes apstiprināšanu
3.    Par iesnieguma par finansiāla atbalsta sniegšanu izskatīšanu
4.    Par iesnieguma par finansiāla atbalsta sniegšanu izskatīšanu
5.    Par Ērgļu novada pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu
6.    Par Ērgļu novada pašvaldības nekustamo īpašumu “Apšu Krogs” un “Ozoli” cirsmu izsoles nosacītās sākuma cenas apstiprināšanu
7.    Par Ērgļu novada pašvaldības kustamās mantas atsavināšanas komisiju
8.    Par R.Blaumaņa literārās prēmijas 16.konkursa nolikuma apstiprināšanu
9.    Par Ērgļu novada pašvaldības īpašumā esošas apdzīvojamās platības īri

Ērgļu novada pašvaldības domes sēde 2020-02-27

Sēdes darba kārtība:
1.  Par iesniegumu "Par pretenzijām par domes sēdes protokolā fiksēto informāciju"
2.  Par Ērgļu pagasta SIA "ŪDAS" 2019. gada finanšu pārskata apstiprināšanu
3.  Par Ērgļu pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Ērgļu slimnīca" 2019. gada finanšu pārskata apstiprināšanu
4.  Par ūdensvada lietošanas maksas apstiprināšanu Jumurdas pagastā
5.  Par kanalizācijas lietošanas maksas apstiprināšanu Jumurdas pagastā
6.  Par traktortehnikas nomu operatīvajā līzingā
7.  Par Ērgļu novada pašvaldības īpašumā esošas apdzīvojamās platības īri
8.  Par Ērgļu novada pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu
9.  Par Ērgļu novada pašvaldības kustamās mantas atsavināšanu
10. Par Ērgļu novada pašvaldības kustamās mantas atsavināšanu
11. Par Ērgļu novada pašvaldības zemes nomu
12. Par Ērgļu novada pašvaldības dalību projektā
13. Par Ērgļu novada pašvaldības nekustamā īpašuma izsoles nosacītās sākuma cenas apstiprināšanu
14. Par Ērgļu novada pašvaldības zemes vienības daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā VSIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centram"
15. Par iesnieguma par finansiālu atbalstu izskatīšanu
16. Par finansiāla atbalsta sniegšanu piedzīvojumu pārgājiena organizēšanai
17. Par atzinības izteikšanu novadu lauksaimniekiem
18. Par iesniegumu "Par darba grupas izveidi "Braku" teritorijas ilgtspējīgai attīstībai"
19. Par Ērgļu novada pašvaldības domes saistošo noteikumu Nr.2 "Kārtība, kādā Ērgļu novada pašvaldība sedz transporta izdevumus vispārējās pamatizglītības un vidējās izglītības iestāžu izglītojamajiem" pieņemšanu
20. Par Ērgļu novada pašvaldības aizņēmumu projekta "Ērgļu novada pašvaldības ceļa "Grīvas–Vārpas–Oškalna iela" pārbūve" īstenošanai
21. Par Ērgļu novada pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu

 

Ērgļu novada pašvaldības domes sēde 2020-01-23

Sēdes darba kārtība:
1.  Par Ērgļu novada pašvaldības 2019. gada budžeta izpildi
2.  Par Ērgļu novada pašvaldības budžetu 2020. gadam
3.  Par finansiālu atbalstu taku skrējiena organizēšanai Ērgļu novadā "Stirnu buks 2020" ietvaros
4.  Par finansiāla atbalsta sniegšanu Latvijas Valsts mežu Kalnu Divriteņu maratona organizēšanai
5.  Par finansiālu atbalstu skijoringa un ziemas motokrosa sacensību organizēšanai
6.  Par finansiāla atbalsta sniegšanu rogaininga "Kuiteņa maldonis" organizēšanai
7.  Par finansiāla atbalsta sniegšanu fondam "Sibīrijas bērni"
8.  Par finansiāla atbalsta sniegšanu Latvijas Skolu ziemas olimpiskā festivāla 2020 rīkošanai
9.  Par finansiāla atbalsta sniegšanu tautas slēpojumu seriāla "Latloppet" organizēšanai
10. Par finansiāla atbalsta sniegšanu Latvijas Sportinga federācijai
11. Par pusdienu izmaksu segšanu Ērgļu novada izglītības iestāžu audzēkņiem
12. Par aktualizētā Ērgļu novada pašvaldības amatu klasificēšanas rezultātu apkopojuma apstiprināšanu
13. Par Ērgļu novada pašvaldības nekustamā īpašuma izsoles nosacītās sākuma cenas apstiprināšanu
14. Par grozījumiem Ērgļu novada pašvaldības domes lēmumā
15. Par nomas maksas noteikšanu un grozījumiem ēku, iekārtu, inventāra un zemes nomas līgumā
16. Par Ērgļu novada pašvaldības īpašuma domājamās daļas nomu

Ērgļu novada pašvaldības domes sēde 2020-01-09

Ērgļu novada pašvaldības domes ārkārtas sēdi sasauc Ērgļu novada domes priekšsēdētājs Guntars Velcis 2020. gada 9. janvārī plkst. 09:30, pašvaldības domes telpās Rīgas ielā 10, Ērgļos, Ērgļu pagastā, Ērgļu novadā.

Sēdes darba kārtība:
1. Par parakstu vākšanas vietas noteikšanu
2. Par Ērgļu novada pašvaldības nekustamo īpašumu "Braki" un "Gaitnieki" cirsmu izsoles nosacītās sākuma cenas apstiprināšanu
3. Par Ērgļu novada pašvaldības kustamās mantas atsavināšanas komisijas izveidošanu

Ērgļu novada pašvaldības domes sēde 2019-12-19

Sēdes darba kārtība:

1. Par grozījumiem 2019. gada 26. aprīlī pieņemtajos saistošajos noteikumos Nr.1 "Par Ērgļu novada pašvaldības budžetu 2019. gadam"
2. Par Ērgļu novada sociālās aprūpes centra parādnieku parādu izslēgšanu no Ērgļu novada pašvaldības grāmatvedības uzskaites
3. Par Ērgļu novada sociālās aprūpes centra maksas pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanu 2020.gadam
4. Par komunālo maksājumu parādu izslēgšanu no grāmatvedības uzskaites
5. Par Ērgļu novada pirmsskolas izglītības iestādes "Pienenīte" maksas pakalpojuma izcenojuma apstiprināšanu 2020.gadam
6. Par Ērgļu novada pašvaldības kustamās mantas atsavināšu

Ērgļu novada pašvaldības domes sēde 2019-12-12

Ērgļu novada pašvaldības domes ārkārtas sēdi sasauc Ērgļu novada domes priekšsēdētājs Guntars Velcis 2019. gada 12. decembrī plkst. 17:00 (pēc apvienotās Ērgļu novada pašvaldības domes finanšu un attīstības pastāvīgās komitejas un sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu pastāvīgās komitejas sēdes) pašvaldības domes telpās Rīgas ielā 10, Ērgļos, Ērgļu pagastā, Ērgļu novadā.

Sēdes darba kārtība:
1. Par Ērgļu novada pašvaldības īpašumā esošas apdzīvojamās platības īri
2. Par viedokļa sniegšanu par likumprojektu "Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums"
3. Par Ērgļu novada pašvaldības dalību projektā

Ērgļu novada pašvaldības domes sēde 2019-11-28

ATVAINOJIET, TEHNISKU IEMESLU DĒĻ, SĒDES IERAKSTS NAV PIEEJAMS

Sēdes darba kārtība:

1. Par iesnieguma par dzīvokļa dāvinājumu Ērgļu novada pašvaldībai izskatīšanu
2. Par Ērgļu novada pašvaldības domes lēmuma atcelšanu
3. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā
4. Par iesnieguma par finansiālu atbalstu izskatīšanu
5. Par iesnieguma par finansiālu atbalstu izskatīšanu
6. Par pārvaldes uzdevuma deleģēšanas līguma slēgšanu ar biedrību "Latvijas Samariešu apvienība"
7. Par grozījumiem Ēku, iekārtu, inventāra un zemes nomas līgumā
8. Par pašvaldības domes priekšsēdētāja komandējumu

Ērgļu novada pašvaldības domes sēde 2019-10-24

Sēdes darba kārtība:

1.      Par iesniegumu par dzīvokļa dāvinājumu Ērgļu novada pašvaldībai

2.      Par R.Blaumaņa literārās prēmijas 15. konkursa balvu fonda finansējuma pārskaitīšanu biedrībai "Rūdolfa Blaumaņa kultūrvēsturiskais mantojums"

3.      Par Ērgļu novada pašvaldības domes lēmuma precizēšanu
 

Ērgļu novada pašvaldības domes sēde 2019-09-26

Sēdes darba kārtība:

1.   Par grozījumiem 2019. gada 26. aprīlī pieņemtajos saistošajos noteikumos Nr.1 "Par Ērgļu novada pašvaldības budžetu 2019. gadam"
2.   Par iesniegumu par pamatkapitāla palielināšanu Ērgļu pagasta SIA "ŪDAS"
3.   Par uzturēšanās maksas apstiprināšanu 2020.gadam Ērgļu novada sociālās aprūpes centrā
4.   Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā
5.   Par Ērgļu novada pašvaldības domes lēmuma precizēšanu
6.   Par Ērgļu novada pašvaldības izglītības iestāžu sniegto pakalpojumu izmaksu tāmes apstiprināšanu
7.   Par iesnieguma par finansiālu atbalstu izskatīšanu
8.   Par iesnieguma par finansiālu atbalstu izskatīšanu
9.   Par maksas par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu noteikšanu
10.  Par Ērgļu Mākslas un mūzikas skolas direktores mēnešalgas apstiprināšanu
11.  Par Ērgļu novada pirmsskolas izglītības iestādes "Pienenīte" vadītājas mēnešalgas apstiprināšanu

Ērgļu novada pašvaldības domes sēde 2019-08-29

Sēdes darba kārtība:

1.Par deleģējumu parakstīt grāmatvedības uzskaites organizācijas dokumentus
2.Par grozījumiem Ērgļu novada domes 2006. gada 21. septembrī pieņemtajos saistošajos noteikumos Nr.1 "Ērgļu novada pašvaldības nolikums"
3.Par pusdienu izmaksu segšanu Ērgļu novada izglītības iestāžu audzēkņiem
4.Par iesnieguma par finansiālu atbalstu izskatīšanu
5.Par Ērgļu novada pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu
6.Par Ērgļu novada pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu
7.Par Ērgļu novada pašvaldības īpašumā esošas apdzīvojamās platības īri
8.Par grozījumiem Ērgļu novada pirmsskolas izglītības iestādes "Pienenīte" nolikumā
9.Par pašvaldības domes priekšsēdētāja komandējumu

Ērgļu novada pašvaldības domes sēde 2019-07-25

Sēdes darba kārtība:

1.      Par grozījumiem 2019. gada 26. aprīlī pieņemtajos saistošajos noteikumos Nr.1 "Par Ērgļu novada pašvaldības budžetu 2019. gadam"
2.      Par grozījumiem Ērgļu novada pirmsskolas izglītības iestādes "Pienenīte" nolikumā
3.      Par aizņēmuma ņemšanu pašvaldības projekta "Ielu apgaismojuma izbūve Ērgļos, ceļa posmā no Rīgas ielas 46, Ērgļi, līdz Piebalgas ielai 1, Ērgļi" īstenošanai
4.      Par aizņēmuma ņemšanu pašvaldības projekta "Ērgļu sociālā aprūpes centra rekonstrukcija "Kastaņās"" īstenošanai

Ērgļu novada pašvaldības domes sēde 2019-06-20

Sēdes darba kārtība:

1.      Par iesniegumu par finansiāla atbalsta sniegšanu biedrībai "Ērgļu pensionāri"
2.      Par iesniegumu par finansiāla atbalsta sniegšanu
3.      Par iesniegumu "Par Ērgļu novada ilgtspējīgu attīstību, pieņemot darbā Projektu un attīstības speciālistu"
4.      Par iesniegumu "Par Ērgļu novada muzeju komisijas (darba grupas) veidošanu"
5.      Par Ērgļu novada pašvaldības 2018. gada publiskā pārskata apstiprināšanu

Ērgļu novada pašvaldības domes sēde 2019-05-30

Sēdes darba kārtība:

1.      Par Ērgļu novada pašvaldības domes saistošo noteikumu Nr.2 "Decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtība" pieņemšanu
2.      Par izmaiņām Ērgļu vidusskolas izglītības programmu īstenošanā
3.      Par dāvinājuma (ziedojuma) pieņemšanu
4.      Par Ērgļu novada sociālās aprūpes centra maksas pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanu
5.      Par Ērgļu novada pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu
6.      Par Ērgļu novada pašvaldības dalību projektā
7.      Par ēku, iekārtu, inventāra un zemes nomas līguma pagarināšanu
8.      Par iesniegumu par finansiāla atbalsta sniegšanu pārgājienu sērijas posma organizēšanai Ērgļu novadā
9.      Par iesniegumu par finansiāla atbalsta sniegšanu Ērgļu vidusskolas deju kolektīvam
10.    Par cirsmu līguma laušanu
11.    Par iesniegumu par finansiāla atbalsta sniegšanu Ērgļu līnijdeju kolektīvam
12.    Par Ērgļu novada būvvaldes nolikuma apstiprināšanu
13. Par grozījumiem Ērgļu novada bāriņtiesas nolikumā
14. Par bāriņtiesas locekles atbrīvošanu no amata
15. Par Jumurdas ezera ekspluatācijas (apsaimniekošanas) noteikumu un zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumu saskaņošanu
16. Par Ērgļu novada pašvaldības telpu nomas maksas apstiprināšanu
17. Par telpu nomas līguma slēgšanu
18. Par grozījumiem Ērgļu novada pašvaldības amatu klasificēšanas rezultātu apkopojumā

Ērgļu novada pašvaldības domes sēde 2019-04-26

Ērgļu novada pašvaldības domes kārtējo sēdi sasauc Ērgļu novada domes priekšsēdētājs Guntars Velcis 2019. gada 26. aprīlī plkst. 15:00, pašvaldības domes telpās Rīgas ielā 10, Ērgļos, Ērgļu pagastā, Ērgļu novadā.

Sēdes darba kārtība:
1. Par Ģimenes atbalsta centra "Zīļuks" uzturēšanās maksas apstiprināšanu
2. Par ārpakalpojuma cenas apstiprināšanu
3. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu
4. Par zemes vienības atdalīšanu un lauku apvidus zemes piekritību Ērgļu novada pašvaldībai
5. Par Ērgļu bibliotēkas darbību regulējošo dokumentu apstiprināšanu
6. Par Ērgļu novada Sausnējas bibliotēkas attīstības stratēģijas apstiprināšanu
7. Par Jumurdas bibliotēkas darbību regulējošo dokumentu apstiprināšanu
8. Par grozījumiem Ērgļu novada pašvaldības amatu klasificēšanas rezultātu apkopojumā
9. Par Ērgļu novada pašvaldības budžetu 2019. gadam

Ērgļu novada pašvaldības domes sēde 2019-03-28

Darba kārtība:

1. Par grozījumiem Ērgļu novada pašvaldības amatu klasificēšanas rezultātu apkopojumā
2. Par R.Blaumaņa literārās prēmijas 15.konkursa nolikuma apstiprināšanu
3. Par iesnieguma par finansiālu atbalstu izskatīšanu
4. Par iesnieguma par dzīvesvietas deklarēšanu izskatīšanu
5. Par Ērgļu novada pašvaldības izglītības iestāžu sniegto pakalpojumu izdevumu tāmes apstiprināšanu
6. Par deputātu iesniegumu izskatīšanu

Ērgļu novada pašvaldības domes sēde 2019-02-28

1.   Par Ērgļu pagasta SIA "ŪDAS" 2018. gada finanšu pārskata apstiprināšanu
2.   Par Ērgļu pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Ērgļu slimnīca" 2018. gada finanšu pārskata apstiprināšanu
3.   Par Ērgļu novada bāriņtiesas pārskata ziņojuma apstiprināšanu
4.   Par Ērgļu novada bāriņtiesas nolikuma apstiprināšanu
5.   Par speciālās atļaujas (licences) komercdarbībai zvejniecībā izsniegšanu
6.   Par zemes vienību zem iekšzemes publiskajiem ūdeņiem pārņemšanu tiesiskajā valdījumā
7.   Par Ērgļu novada Attīstības programmas 2013-2019 rīcības un investīciju plāna aktualizēšanu
8.   Par finansiālu atbalstu fondam "Sibīrijas bērni"
9.   Par atbalstu projektam "Latvijas Veselības nedēļa 2019"
10.  Par finansējuma piešķiršanu biedrībai "Ģimenes Šūpulis"
11.  Par finansiālu atbalstu Latvijas Sportinga federācijai
12.  Par iesnieguma par finansiālu atbalstu izskatīšanu
13.  Par iesnieguma par finansiālu atbalstu izskatīšanu
14.  Par iesnieguma izskatīšanu
15.  Par īres līguma laušanu
16.  Par Ērgļu vidusskolas maksas pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanu
17.  Par Ērgļu pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Ērgļu slimnīca" valdes locekļa mēnešalgas apstiprināšanu
18. Par atvaļinājuma piešķiršanu Ērgļu novada pašvaldības domes priekšsēdētājam

Ērgļu novada pašvaldības domes sēde 2019-02-07

Ērgļu novada pašvaldības domes ārkārtas sēdi sasauc Ērgļu novada domes priekšsēdētājs Guntars Velcis 2019. gada 7. februārī plkst. 10:00, pašvaldības domes telpās Rīgas ielā 10, Ērgļos, Ērgļu pagastā, Ērgļu novadā.

Sēdes darba kārtība:

 1. Par nekustamā īpašuma "Braki" cirsmu izsoles rezultātu apstiprināšanu

Ērgļu novada pašvaldības domes sēde 2019-01-24

1.      Par Ērgļu novada pašvaldības 2018. gada budžeta izpildi
2.      Par notekūdeņu attīrīšanas pakalpojuma tarifa apstiprināšanu
3.      Par aktualizētā Ērgļu novada pašvaldības amatu klasificēšanas rezultātu apkopojuma apstiprināšanu
4.      Par pusdienu izmaksu segšanu Ērgļu novada izglītības iestāžu audzēkņiem
5.      Par atbalstu tautas slēpojumu seriāla "Latloppet" organizēšanā
6.      Par atbalstu skijoringa un ziemas motokrosa sacensību organizēšanā
7.      Par finansiālu atbalstu Latvijas Skolu ziemas olimpiskā festivāla rīkošanai
8.      Par grozījumiem Ērgļu novada pašvaldības domes lēmumā
9.      Par Ērgļu novada pašvaldības domes lēmuma pielikuma precizēšanu
10.    Par deputāta iesnieguma izskatīšanu
11.    Par deputātu iesnieguma izskatīšanu

Ērgļu novada pašvaldības domes sēde 2019-01-11

Ērgļu novada pašvaldības domes ārkārtas sēdi sasauc Ērgļu novada domes priekšsēdētājs Guntars Velcis 2019. gada 11. janvārī plkst. 12:00, pašvaldības domes telpās Rīgas ielā 10, Ērgļos, Ērgļu pagastā, Ērgļu novadā.

Sēdes darba kārtība:

1.      Par Ērgļu novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Braki" cirsmu izsoles nosacītās sākuma cenas apstiprināšanu

Ērgļu novada pašvaldības domes sēde 2019-01-08

Ērgļu novada pašvaldības domes ārkārtas sēdi sasauc Ērgļu novada domes priekšsēdētājs Guntars Velcis 2019. gada 8. janvārī plkst. 14:00, pašvaldības domes telpās Rīgas ielā 10, Ērgļos, Ērgļu pagastā, Ērgļu novadā.

Sēdes darba kārtība:

1.      Par Ērgļu novada pašvaldības domes lēmuma precizēšanu

2.      Par grozījumiem Ērgļu novada pašvaldības domes lēmumā

Ērgļu novada pašvaldības domes sēde 2018-12-27

Sēdes darba kārtība:

1.      Par servitūta nodibināšanu
2.      Par iesnieguma "Par grozījumiem Ērgļu novada domes 2006. gada 21. septembrī pieņemtajos saistošajos noteikumos Nr.1 "Ērgļu novada pašvaldības nolikums"" izskatīšanu
3.      Par iesnieguma "Par Ērgļu novada kultūras pārvaldības analīzes veikšanu un atskaites sniegšanu par 2017. un 2018. gadu" izskatīšanu
4.      Par iesnieguma "Par R.Blaumaņa memoriālā muzeja "Braki" pārvaldības analīzes veikšanu un atskaites sniegšanu par 2017. un 2018. gadu" izskatīšanu

Ērgļu novada pašvaldības domes sēde 2018-11-29

Sēdes darba kārtība:

1. Par grozījumiem 2018.gada 25.janvārī pieņemtajos saistošajos noteikumos Nr.1 "Par Ērgļu novada pašvaldības budžetu 2018. gadam"

2. Par pašvaldības meža apsaimniekošanas plāna apstiprināšanu

3. Par atļauju domes priekšsēdētāja amatu savienot ar citu šīs amatpersonas amatu

4. Par atvaļinājuma piešķiršanu Ērgļu novada pašvaldības domes priekšsēdētājam

Ērgļu novada pašvaldības domes sēde 2018-11-09

Ērgļu novada pašvaldības domes ārkārtas sēdi sasauc Ērgļu novada domes priekšsēdētājs Guntars Velcis 2018. gada 9. novembrī plkst. 12:00, pašvaldības domes telpās Rīgas ielā 10, Ērgļos, Ērgļu pagastā, Ērgļu novadā.

Sēdes darba kārtība:

1.  Par kustamās mantas – cirsmas, kas atrodas nekustamā īpašumā "Braki", Ērgļu pagastā, Ērgļu novadā, kadastra numurs 70540080253, izsoles atcelšanu

2.  Par darba grupas izveidi R.Blaumaņa memoriālā muzeja "Braki" ilgtspējīgas attīstības koncepta izstrādei

3.  Par neuzticības izteikšanu domes priekšsēdētājam

Ērgļu novada pašvaldības domes sēde 2018-10-18

Sēdes darba kārtība:

1.    Par Ērgļu novada pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu
2.    Par izmaiņām Darījumu ar lauksaimniecības zemi tiesiskuma izvērtēšanas komisijas sastāvā
3.    Par precizējumiem 2012. gada 25. oktobra noteikumos Nr.2 „Ērgļu novada pašvaldības medību tiesību nomas piešķiršanas kārtības noteikumi”
4.    Par Ērgļu novada pašvaldības ceļa “Pūpoli-Stuļģi” sadalīšanu un posmu nodošanu valstij
5.    Par iesniegumu par pamatkapitāla palielināšanu Ērgļu pagasta SIA “ŪDAS”
6.    Par papildus finansējuma piešķiršanu
7.    Par iesniegumu par finansiāla atbalsta sniegšanu
8.    Par Ērgļu novada pašvaldības īpašumā esošās apdzīvojamās platības īri
9.    Par iesnieguma-priekšlikuma “Par Ērgļu novada pašvaldības iepirkumu norises kārtības noteikumu apstiprināšanu” izskatīšanu
10.  Par Ērgļu vidusskolas teritoriālās struktūrvienības ēdināšanas maksas pakalpojuma izcenojuma apstiprināšanu
11.  Par iesnieguma izskatīšanu
12.  Par Madonas sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikuma apstiprināšanu
13.  Par R.Blaumaņa literārās prēmijas 14. konkursa balvu fonda finansējuma pārskaitīšanu biedrībai “Rūdolfa Blaumaņa kultūrvēsturiskais mantojums”
14.  Par 30.08.2018. saistošo noteikumu Nr.3 “Pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība” precizēšanu
15.  Par pašvaldības domes priekšsēdētāja komandējumu

Ērgļu novada pašvaldības domes sēde 2018-09-20

Sēdes darba kārtība:

1.      Informatīvi jautājumi

2.      Par iesniegumu par pašvaldības finansiālu atbalstu grāmatas izdošanai

3.      Par ūdens ražošanas un piegādes pakalpojuma tarifa apstiprināšanu

4.      Par noteikumu "Pašvaldības budžeta izstrādāšanas, apstiprināšanas, izpildes un kontroles kārtība" apstiprināšanu

5.      Par Ērgļu novada pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu

6.      Par grozījumu Ērgļu novada domes 2014. gada 30. decembra lēmumā "Par Ērgļu novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzību"

7.      Par pašvaldības domes priekšsēdētāja komandējumu

8.      Par Ērgļu novada pašvaldības izglītības iestāžu sniegto pakalpojumu izmaksu tāmes apstiprināšanu

Ērgļu novada pašvaldības domes sēde 2018-08-30

Sēdes darba kārtība:
1. Par saistošajiem noteikumiem "Pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība"
2. Par grozījumiem 2018.gada 25.janvārī pieņemtajos saistošajos noteikumos Nr.1 "Par Ērgļu novada pašvaldības budžetu 2018. gadam"
3. Par Ērgļu novada pirmsskolas izglītības iestādes "Pienenīte" ēdināšanas maksas pakalpojuma izcenojuma apstiprināšanu
4. Par pusdienu izmaksu segšanu Ērgļu novada izglītības iestāžu audzēkņiem
5. Par atļaujas izsniegšanu otrās kategorijas šautuves (šaušanas stenda) izveidei un darbībai
6. Par Medību koordinācijas komisijas sastāva apstiprināšanu
7. Par Ērgļu novada pašvaldības kustamās mantas atsavināšanu
8. Par Ērgļu novada pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu
9. Par iesniegumu par finansiāla atbalsta sniegšanu
10.Par Ērgļu novada pašvaldības īpašumā esošas apdzīvojamās platības īri
11.Par iesniegumu par finansiāla atbalsta sniegšanu
12.Par Ērgļu novada pašvaldības domes lēmuma precizēšanu
13.Par īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā
14.Par Ērgļu novada pašvaldības autoceļu ikdienas uzturēšanas klasēm
vasaras un ziemas sezonai
15.Deputātu iesniegumi

Ērgļu novada pašvaldības domes sēde 2018-07-26

Sēdes darba kārtība:
1.  Par Ērgļu vidusskolas nolikuma apstiprināšanu
2.  Par Ērgļu novada PII “Pienenīte” nolikuma apstiprināšanu
3.  Par iesnieguma izskatīšanu
4.  Par ceļa zīmju uzstādīšanu
5.  Par pavāra amata vienības apstiprināšanu
6.  Par iesniegumu par finansiāla atbalsta sniegšanu
7.  Par Strūves ģeodēziskā loka Latvijas sektora pārvaldības plāna apstiprināšanu
8.  Par Ērgļu novada pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu
9.  Par zemes vienības platības precizēšanu
10. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu
11. Par Ērgļu novada pašvaldības iespējamo dalību projektā
12. Par Ērgļu novada pašvaldības kustamās mantas atsavināšanu
13. Par iesnieguma par finansiālu atbalstu izskatīšanu
14. Par deputātu iesnieguma izskatīšanu

15. Par Ērgļu novada pašvaldības domes lēmuma precizēšanu
16. Par zemes nomas tiesību izsoles noteikumu apstiprināšanu
17. Par iesnieguma “Par jautājuma iekļaušanu pašvaldības domes sēdē 2018. gada 26.jūlijā” izskatīšanu
18. Par iesnieguma “Par Ērgļu novada budžeta izlietošanu” izskatīšanu

Ērgļu novada pašvaldības domes sēde 2018-06-21

Sēdes darba kārtība:

1.      Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai “Ērgļu sirds”
2.      Par grozījumiem 2018.gada 25.janvārī pieņemtajos saistošajos noteikumos Nr.1 “Par Ērgļu novada pašvaldības budžetu 2018. gadam”
3.      Par zemes nomu
4.      Par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju
5.      Par grozījumiem Sausnējas bibliotēkas nolikumā
6.      Par pusdienu izmaksu segšanu Ērgļu novada bērniem basketbola treniņu nedēļas laikā
7.      Par biedrības “Ērgļu pensionāri” ekskursijas transporta izdevumu segšanu
8.      Par Ērgļu novada pašvaldības 2017. gada publiskā pārskata apstiprināšanu
9.      Par zemes nomu ar apbūves tiesībām
10.    Par dāvinājuma (ziedojuma) pieņemšanu
11.    Par Ērgļu novada pašvaldības iespējamo dalību projektos
12.   Par Ērgļu novada pašvaldības īpašumā esošas apdzīvojamās platības īri
13.   Par invalīdu autostāvvietas ierīkošanu
14.   Par finansiāla atbalsta sniegšanu Ērgļu saieta nama deju kolektīviem
15.   Par  Ērgļu  novada  pašvaldības  aizņēmumu Ērgļu  vidusskolas  vienkāršotai atjaunošanai un teritorijas labiekārtošanai
16.   Par  Ērgļu  novada  pašvaldības  aizņēmumu virtuves  bloka  pārplānošanai  Ērgļu novada pašvaldības PII “Pienenīte"

Ērgļu novada pašvaldības domes sēde 2018-05-24

Sēdes darba kārtība:

1.      Par iesniegumu par finanšu līdzekļu piešķiršanu

2.      Par Ērgļu novada pašvaldības nekustamā īpašuma izsoles noteikumu apstiprināšanu

3.      Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā

4.      Par nomas līguma slēgšanu

5.      Par grozījumiem Ērgļu novada sociālās aprūpes centra nolikumā

6.      Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai “Zivju gani”

7.      Par labiekārtošanas strādnieka amata vienības apstiprināšanu

8.      Par Ērgļu novada pašvaldības pirmpirkuma tiesību izmantošanas kārtību

9.      Par zemes lietošanas mērķa piešķiršanu nekustamā īpašuma daļai

10.    Par izmaiņām Darījumu ar lauksaimniecības zemi tiesiskuma izvērtēšanas komisijas sastāvā

11.    Par izmaiņām Ērgļu novada būvvaldes sastāvā

Ērgļu novada pašvaldības domes sēde 2018-04-26

Sēdes darba kārtība:

1.   Par vietējo ceļu infrastruktūras prioritātēm Vidzemes plānošanas reģiona teritorijā
2.   Par Ērgļu novada pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu
3.   Par iesniegumu par finansiāla atbalsta sniegšanu
4.   Par R.Blaumaņa literārās prēmijas 14.konkursa nolikuma apstiprināšanu
5.   Par izmaiņām Darījumu ar lauksaimniecības zemi tiesiskuma izvērtēšanas komisijas sastāvā

Ērgļu novada pašvaldības domes sēde 2018-03-29

Sēdes darba kārtība:

1.      Par Ērgļu pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Ērgļu slimnīca” 2017.gada finanšu pārskata apstiprināšanu
2.      Par Ērgļu pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Ērgļu slimnīca” valdes locekļa mēnešalgas apstiprināšanu
3.      Par Ērgļu novada bāriņtiesas pārskata ziņojuma apstiprināšanu
4.      Par Ērgļu novada bāriņtiesas iestāšanos Latvijas bāriņtiesu darbinieku asociācijā
5.      Par grupu dzīvokļa nolikuma apstiprināšanu
6.      Par zemes nomas līguma pagarināšanu
7.      Par iesniegumu par finansiāla atbalsta sniegšanu
8.      Par Ērgļu novada pašvaldības domes lēmuma precizēšanu
9.      Par Ērgļu novada pašvaldības dalību projektā “Green Ways Heritage”

Ērgļu novada pašvaldības domes sēde 2018-03-15

Ārkārtas Ērgļu novada pašvaldības domes sēdi sasauc Ērgļu novada domes priekšsēdētāja vietniece Sandra Avotiņa.

Sēdes darba kārtība:

  1. Par Ērgļu vidusskolas hokeja komandas incidentu Latvijas Skolu ziemas Olimpiskā festivāla laikā

 

Ērgļu novada pašvaldības domes sēde 2018-02-22

Sēdes darba kārtība:
1.    Par nomas līguma tiesību pagarināšanu
2.    Par Ērgļu pagasta SIA “ŪDAS” 2017.gada finanšu pārskata apstiprināšanu
3.    Par Ērgļu pagasta SIA “ŪDAS” stratēģijas 2018.-2020.gadam apstiprināšanu
4.    Par J.Zālīša Sausnējas pamatskolas reorganizācijas plāna apstiprināšanu
5.    Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu
6.    Par lauku apvidus zemes piekritību Ērgļu novada pašvaldībai
7.    Par zemes vienības grafiskā pielikuma apstiprināšanu
8.    Par apbūves tiesības piešķiršanu
9.    Par noteikumu “Dāvinājumu (ziedojumu) pieņemšanas, izlietošanas un uzskaites kārtība Ērgļu novada pašvaldībā” apstiprināšanu
10.    Par finansējuma piešķiršanu Latvijas valsts ģerboņa iegādei
11.    Par Ērgļu novada pašvaldības īpašumā esošas apdzīvojamās platības īri
12.    Par Priekuļu tehnikuma Ērgļu struktūrvienības nekustamo īpašumu
13.    Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā
14.    Par atļauju deputāta amatu savienot ar citu amatpersonas amatu
15.    Par atvaļinājuma piešķiršanu Ērgļu novada pašvaldības domes priekšsēdētājam

16. Par izmaiņām SIA “ŪDAS” apsaimniekošanā nodoto Ērgļu novada pašvaldības dzīvokļu sarakstā
17. Par iesnieguma par nomas līguma slēgšanu izskatīšanu

 

Ērgļu novada pašvaldības domes sēde 2018-01-25

Sēdes darba kārtība:
1.    Par Ērgļu novada pašvaldības 2017.gada budžeta izpildi
2.    Par Ērgļu novada pašvaldības budžetu 2018.gadam
3.    Par grozījumiem Ērgļu novada pašvaldības domes 2011.gada 24.februārī apstiprinātajā Ērgļu novada pašvaldības amatu katalogā
4.    Par aktualizētā Ērgļu novada pašvaldības amatu klasificēšanas rezultātu apkopojuma apstiprināšanu
5.    Par Ērgļu novada Attīstības programmas 2013-2019 rīcības un investīciju plāna aktualizēšanu
6.    Par pusdienu izmaksu segšanu Ērgļu novada izglītības iestāžu audzēkņiem
7.    Par finansiālu atbalstu Latvijas Skolu ziemas olimpiskā festivāla 2018 rīkošanai
8.    Par Jāņa Zālīša Sausnējas pamatskolas reorganizācijas priekšlikumu
9.    Par telpu nomas līguma pagarināšanu

10.  Par Ērgļu novada pašvaldības īpašumā esošas apdzīvojamās platības īri

 

Ērgļu novada pašvaldības domes sēde 2017-12-21

Sēdes darba kārtība:

1. Par Ērgļu novada pašvaldības domes lēmumu atcelšanu

2. Par papildus līdzekļu piešķiršanu

3. Par Ērgļu novada sociālā aprūpes centra ēdināšanas maksas pakalpojuma izcenojuma darbiniekiem apstiprināšanu

4. Par Ērgļu Mākslas un mūzikas skolas pašvērtējuma ziņojuma saskaņošanu un attīstības plāna apstiprināšanu

5. Par Madonas sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas apstiprināšanu

6. Par Ērgļu novada pašvaldības domes lēmuma atcelšanu

Ērgļu novada pašvaldības domes sēde 2017-11-30

Sēdes darba kārtība:
1.    Par Ērgļu novada būvvaldes 2017.gada 6.septembra lēmuma atcelšanu
2.    Par grozījumiem 2017.gada 26.janvārī pieņemtajos saistošajos noteikumos Nr.1 “Par Ērgļu novada pašvaldības budžetu 2017. gadam”
3.    Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā
4.    Par pašvaldības finansiālu atbalstu Latvijas Politiski represēto Cēsu biedrībai
5.    Par pašvaldības finansiālu atbalstu skijoringa un ziemas motokrosa sacensību organizēšanā
6.    Par R.Blaumaņa memoriālā muzeja “Braki” administratīvās ēkas projekta ieceres izstrādi
7.    Par Jāņa Zālīša Sausnējas pamatskolas ēdināšanas maksas pakalpojuma izcenojuma darbiniekiem apstiprināšanu
8.    Par finansiālu atbalstu pensionāru biedrības Ziemassvētku pasākumam
9.    Par bērnu tiesību aizsardzības sadarbības grupas izveidi
10.    Par 26.10.2017. saistošo noteikumu Nr.8 “Par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtību Ērgļu novadā” precizēšanu
11.    Par 26.10.2017. saistošo noteikumu Nr.12 “Grozījumi Ērgļu novada domes 2015.gada 26.marta saistošajos noteikumos Nr.7 “Par īpašuma izvērtēšanu, nosakot ģimenes atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam”” precizēšanu

12.    Par iesnieguma par dzīvokļa dāvinājumu Ērgļu novada pašvaldībai izskatīšanu

 

Ērgļu novada pašvaldības domes sēde 2017-10-26

Sēdes darba kārtība:
1.    Par saistošajiem noteikumiem “Par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtību Ērgļu novadā”
2.    Par grozījumiem 2017. gada 26. janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 “Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par maznodrošinātu Ērgļu novada pašvaldībā”
3.    Par grozījumiem 2015. gada 26. marta saistošajos noteikumos Nr.5 “Sociālās palīdzības pabalstu piešķiršanas noteikumi Ērgļu novadā”
4.    Par grozījumiem 2015. gada 26. marta saistošajos noteikumos Nr.6 “Kārtība, kādā piešķirami un izmaksājami Ērgļu novada pašvaldības pabalsti”
5.    Par grozījumiem 2015. gada 26. marta saistošajos noteikumos Nr.7 “Par īpašuma izvērtēšanu, nosakot ģimenes atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam”
6.    Par Ērgļu novada pirmsskolas izglītības iestādes “Pienenīte” ēdināšanas maksas pakalpojuma izcenojuma apstiprināšanu
7.    Par Ērgļu novada pašvaldības līdzfinansējumu valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra izveidei
8.    Par Ērgļu novada pašvaldības izglītības iestāžu sniegto pakalpojumu izmaksu tāmes apstiprināšanu
9.    Par R.Blaumaņa literārās prēmijas 13. konkursa balvu fonda finansējuma pārskaitīšanu biedrībai “Rūdolfa Blaumaņa kultūrvēsturiskais mantojums”
10.    Par iesniegumu par pašvaldības finansiālu atbalstu grāmatas izdošanai
11.    Par Ģimenes atbalsta centra “Zīļuks” uzturēšanās maksas palielināšanu
12.    Par Ērgļu novada pašvaldības īpašumā esošo dzīvokļu apsaimniekošanas tiesību nodošanu
13.    Par iesnieguma par finansiālu atbalstu izskatīšanu
14.    Par iesnieguma “Par telpu nomu” izskatīšanu
15.    Par pašvaldības atbalstu Latvijas Ordeņu brālības biedru salidojuma rīkošanā
16.    Par pašvaldības domes priekšsēdētāja komandējumu
17.    Informatīvi jautājumi

 

Ērgļu novada pašvaldības domes sēde 2017-09-26

Sēdes darba kārtība:
1.    Par finansējuma piešķiršanu transporta izdevumiem
2.    Par grozījumiem 2017. gada 26. janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 “Par Ērgļu novada pašvaldības budžetu 2017. gadam”
3.    Par lauku apvidus zemes piekritību Ērgļu novada pašvaldībai
4.    Par ceļa servitūta nodibināšanu
5.    Par Ērgļu novada SAC parādnieka parāda izslēgšanu no Ērgļu novada pašvaldības grāmatvedības uzskaites
6.    Par Ērgļu novada SAC uzturēšanās maksas palielināšanu
7.    Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā
8.    Par Ērgļu novada pašvaldības īpašumā esošas apdzīvojamās platības īri
9.    Par Ziemassvētku noformējuma konkursa nolikuma apstiprināšanu
10.    Par Ērgļu Mākslas un mūzikas skolas nolikuma apstiprināšanu
11.    Par pašvaldības domes priekšsēdētāja Guntara Velča komandējumu
12.    Par Ērgļu novada vēlēšanu komisijas ievēlēšanu

 

Ērgļu novada pašvaldības domes sēde 2017-08-24

Sēdes darba kārtība:
1.    Par Ērgļu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja atalgojuma saglabāšanu līdzšinējā apmērā
2.    Par finanšu līdzekļu piešķiršanu R.Blaumaņa memoriālā muzeja “Braki” administrācijas ēkas būvniecības uzsākšanai
3.    Par grozījumiem Ērgļu novada domes 2006. gada 21. septembrī pieņemtajos saistošajos noteikumos Nr.1 “Ērgļu novada pašvaldības nolikums”
4.    Par brīvpusdienu piešķiršanu Ērgļu vidusskolas, pirmsskolas izglītības iestādes “Pienenīte” un Jāņa Zālīša Sausnējas pamatskolas audzēkņiem
5.    Par Ērgļu novada pašvaldības īpašumā esošas apdzīvojamās platības īri
6.    Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu
7.    Par lauku apvidus zemes piekritību Ērgļu novada pašvaldībai
8.    Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā
9.    Par valsts un pašvaldību vienotā klientu apkalpošanas centra izveidi Ērgļu novadā
10.    Par Valsts rezerves zemes fondā ieskaitītās apbūvētās zemes vienības nomu
11.    Par iesnieguma par finansiālu atbalstu izskatīšanu

Ērgļu novada pašvaldības domes sēde 2017-07-31

Sēdes darba kārtība:
1.    Par Ērgļu novada būvvaldes lēmuma apstrīdēšanu
2.    Par grozījumiem 2017. gada 26. janvārī pieņemtajos saistošajos noteikumos Nr.1 “Par Ērgļu novada pašvaldības budžetu 2017. gadam”
3.    Par Ērgļu novada pašvaldības nekustamo īpašumu atsavināšanu
4.    Par ceļa servitūta noteikšanu
5.    Par ceļa zīmju uzstādīšanu
6.    Par komunālā maksājuma parāda izslēgšanu no Ērgļu novada pašvaldības grāmatvedības uzskaites
7.    Par daudzdzīvokļu mājas apsaimniekošanas tiesību izbeigšanu
8.    Par iesniegumu par tūrisma un viesmīlības komisijas, sporta un veselības aktivitāšu komisijas izveidi
9.    Par iesniegumu par pašvaldības administrācijas reorganizāciju
10.    Par iesniegumu par tirgus laukuma izveidi
11.    Par Ērgļu novada pašvaldības domes lēmuma atcelšanu
12.    Par Ērgļu novada pašvaldības domes deputātu pastāvīgo komiteju ievēlēšanu
13.    Par Ērgļu novada pašvaldības amatpersonu atlīdzību
14.    Par Ērgļu novada pašvaldības Administratīvās komisijas sastāva apstiprināšanu
15.    Par Ērgļu novada pašvaldības Iepirkumu komisijas sastāva apstiprināšanu
16.    Par Ērgļu novada pašvaldības Vēlēšanu komisijas ievēlēšanu
17.    Par Ērgļu novada pašvaldības domes pārstāvja izvirzīšanu darbam Vidzemes plānošanas reģiona attīstības padomē
18.    Par pašvaldības atbalstu Latvijas Politiski represēto Cēsu biedrībai

19.    Par Ērgļu novada pašvaldības aizņēmumu ielu seguma remontam Ērgļu ciemā Ērgļu novadā

 

Ērgļu novada pašvaldības domes sēde 2017-07-04

Ārkārtas Ērgļu novada pašvaldības domes sēde tiek sasaukta 2017. gada 4. jūlijā
plkst. 10:00, pašvaldības domes telpās Rīgas ielā 10, Ērgļos, Ērgļu pagastā, Ērgļu
novadā

Sēdes darba kārtība:

  1.. Par Ērgļu novada pašvaldības domes lēmuma atcelšanu
  2.. Par nomas līguma ar “Granulu Mobilais Siltums” apstiprināšanu
  3.. Par papildvienošanās ar “Granulu Mobilais Siltums” apstiprināšanu

Ērgļu novada pašvaldības domes sēde 2017-06-29

Sēdes darba kārtība:
1.    Par Ērgļu novada pašvaldības domes deputāta pilnvaru izbeigšanu:
  1.1.    Par deputātes Velgas Skujiņas deputāta pilnvaru izbeigšanu
  1.2.    Par deputātes Ieviņas Ābeltiņas deputāta pilnvaru izbeigšanu
  1.3.    Par deputātes Agitas Opincānes deputāta pilnvaru izbeigšanu
2.    Par atļauju deputāta amatu savienot ar citu šīs amatpersonas amatu:
  2.1.    Par deputātes Ainas Braķes iesniegumu par amatu savienošanu
  2.2.    Par deputāta Andra Dombrovska iesniegumu par amatu savienošanu
  2.3.    Par deputāta Guntara Velča iesniegumu par amatu savienošanu
3.    Par atklātas balsošanas kārtību ar vēlēšanu zīmēm
4.    Par Ērgļu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšanu
5.    Par Ērgļu novada pašvaldības domes deputātu pastāvīgo komiteju ievēlēšanu
6.    Par biedrības “Ērgļu pensionāri” iesnieguma par finansiālu atbalstu izskatīšanu
7.    Par Ērgļu novada pašvaldības Liepkalnes bibliotēkas reorganizāciju
8.    Par Ērgļu novada pašvaldības īpašumā esošas apdzīvojamās platības īri
9.    Par Sausnējas pagasta saieta ēkas “Līdumi” telpu nomas maksas apstiprināšanu
10.    Par Ērgļu novada pašvaldībai piederošā traktora MTZ ar asenizācijas mucu sniegto pakalpojumu maksas apstiprināšanu
11.    Par Sausnējas pagasta pārvaldes ūdensvada lietošanas maksas apstiprināšanu
12.    Par Sausnējas pagasta pārvaldes kanalizācijas lietošanas maksas apstiprināšanu
13.    Par Ērgļu novada pašvaldības aizņēmumu vieglās pasažieru automašīnas iegādei
14.    Par Ērgļu novada pašvaldības 2016. gada publiskā pārskata apstiprināšanu

 

Ērgļu novada pašvaldības domes sēde 2017-06-15

Ērgļu novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs Aivis Masaļskis sasauc Ērgļu novada pašvaldības jaunievēlētās domes pirmo sēdi 2017. gada 15. jūnijā plkst.11:00, pašvaldības domes telpā Nr.4 Rīgas ielā 10, Ērgļos, Ērgļu pagastā, Ērgļu novadā

Sēdes darba kārtība:
1.Par Ērgļu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja ievēlēšanu

 

Ērgļu novada pašvaldības domes sēde 2017-05-22

Sēdes darba kārtība:
1.Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu
2.Par lauku apvidus zemes piekritību Ērgļu novada pašvaldībai
3.Par grozījumiem Ērgļu novada pašvaldības domes 2009. gada 26. novembra lēmumā “ Par lauku apvidus zemes piekritību Ērgļu novada pašvaldībai”
4.Par Ērgļu novada pašvaldības nomātā nekustamā īpašuma Gaismas ielā 1C, Ērgļos, ar kadastra Nr.7054 008 0755, pirkšanu un pašvaldības dalību īpašuma izsolē
5.Par iesniegumu par finansiālu atbalstu izskatīšanu
6.Par iesnieguma par pašvaldības īpašumā esošas apdzīvojamās platības īri izskatīšanu
7. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā
8. Par Ērgļu saieta nama telpu nomas maksas apstiprināšanu

9. Par Ērgļu novada nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu no Ērgļu novada pašvaldības grāmatvedības uzskaites

Ērgļu novada pašvaldības domes sēde 2017-04-27

Sēdes darba kārtība:
1.Par Dzintras Ungeras iesniegumu par Ērgļu novada pašvaldības finansējuma pieprasījumu grāmatas “Kolektīvā saimniekošana Liepkalnē, Sausnējā, Sidrabiņos” izdošanai
2.Par Biedrības “Ērgļu Skati” iesniegumu par Ērgļu novada pašvaldības finansējuma pieprasījumu projekta “Dabas taka Drošais mežs” realizēšanai
3.Par Apgāda “Jumava” iesniegumu par Ērgļu novada pašvaldības finansējuma pieprasījumu Voldemāra Zālīša (Valda) grāmatas “Staburaga bērni” atkārtotai izdošanai
4. Par Biedrības “Ērgļu pensionāri” iesniegumu par Ērgļu novada pašvaldības finansējuma pieprasījumu pasākuma “Atļauj saviem gadiem ziedēt” organizēšanai
5. Par Ērgļu novada pašvaldībai piekritīgās zemes nomu
6.Par grozījumiem Ērgļu novada pašvaldības domes 2015.gada 26.februāra saistošajos noteikumos Nr.3 “ Par Ērgļu novada pašvaldības palīdzību audžuģimenēm””
7. Par R.Blaumaņa literārās prēmijas 13.konkursa nolikuma apstiprināšanu
8.Par  Ērgļu amatierteātra kolektīva vadītāja amata apstiprināšanu
9. Par Ērgļu novada pašvaldības Liepkalnes bibliotēkas reorganizāciju
10. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā

11. Par automašīnas HYUNDAI GETZ izsoles rezutātiem
12. Par biedrības "Cimdu ceļš" lūgumu atbalstīt grāmatas "Jettes Dienu grāmatas" izdošanu

Ērgļu novada pašvaldības domes sēde 2017-03-23

Sēdes darba kārtība:
1.Par Ērgļu novada pašvaldības nekustamā īpašuma  atsavināšanu
2.Par Ērgļu novada pašvaldībai piekritīgo zemi
3.Par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju
4. Par Ērgļu novada pašvaldības nekustamā īpašuma Dzelzceļa iela 6, Ērgļi, Ērgļu pagasts, Ērgļu  novads, izsoles rezultātu apstiprināšana
5. Par atkārtotu Ērgļu novada pašvaldībai piederošas automašīnas izsoli
6.Par Ērgļu bibliotēkas maksas pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanu
7. Par papildus amata vienības apstiprināšanu Ērgļu novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē “Pienenīte”
8. Par Ērgļu novada pašvaldības finansiāla atbalsta piešķiršanu Ērgļu saieta nama vidējās paaudzes deju kolektīvam “Rūdolfs”
9. Par Ērgļu novada pašvaldības finansiāla atbalsta piešķiršanu Biedrībai “Ērgļu skati”
10.Par iedzīvotāja reģistrēšanu Ērgļu novada pašvaldības reģistrā uz apdzīvojamo platību
11. Par R.Blaumaņa memoriālā muzeja "Braki" maksas pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanu.
12. Par Brāļu Jurjānu memoriālā muzeja "Meņģeļi" maksas pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanu.

13. Par komunālā maksājuma parāda izslēgšanu no Ērgļu novada pašvaldības grāmatvedības uzskaites.
14. Par atļauju Ērgļu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja amatu savienot ar citu amatpersonas amatu.

 

Ērgļu novada pašvaldības domes sēde 2017-02-24

Sēdes darba kārtība:
1. Par SIA “Palīgs” 16.01.2017. iesniegumu Nr. 16/01/2017 “Par Ērgļu novada būvvaldes 2016. gada 28. decembra lēmuma Nr. 10-07/90- Ē atcelšanu”
2.Par Ērgļu pagasta SIA “ŪDAS” pamatkapitāla samazināšanu
3.Par Ērgļu pagasta SIA ”ŪDAS” 2016. gada finanšu pārskata apstiprināšanu
4.Par Ērgļu novada pašvaldības ceļu un ielu ikdienas uzturēšanas darbu specifikāciju apstiprināšanu
5. Par Ērgļu novada pašvaldības domes 2017. gada 26. janvāra saistošo noteikumu Nr.2 “Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par maznodrošinātu Ērgļu novada pašvaldībā” precizēšanu
6.Par Valsts rezerves zemes fondā ieskaitītās zemes nomu
7.Par Ērgļu Mākslas un mūzikas skolas parādnieku izslēgšanu no Ērgļu novada pašvaldības grāmatvedības uzskaites
8.Par Ērgļu novada jauno basketbolistu finansiālu atbalstu dalībai starptautiskajā basketbola turnīrā “Madonai-91”

9. Par SIA "Ērgļu slimnīca" 2016.gada pārskata apstiprināšanu.
10. Par atvaļinājuma piešķiršanu Ērgļu novada pašvaldības domes priekšsēdētājam

 

Ērgļu novada pašvaldības domes sēde 2017-01-26

Sēdes darba kārtība:
1.Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas tarifa izmaiņām
2.Par Ērgļu novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes “Pienenīte” vadītāja iecelšanu amatā
3. Par Ērgļu novada pašvaldības 2016. gada budžeta izpildi
4.Par Ērgļu novada pašvaldības budžetu 2017. gadam
5. Par aktualizētā Ērgļu novada pašvaldības amatu klasificēšanas rezultātu apkopojuma apstiprināšanu
6. Par Ērgļu novada pašvaldības izglītības iestāžu sniegto pakalpojumu izmaksu tāmes apstiprināšanu
7.Par Ērgļu novada Attīstības programmas 2013-2019 rīcības un investīciju plāna aktualizēšanu
8.Par Ērgļu novada sociālās aprūpes centra transporta pakalpojumu maksas apstiprināšanu
9.Par Ērgļu novada sociālās aprūpes centra parādnieku izslēgšanu no Ērgļu novada pašvaldības grāmatvedības uzskaites
10. Par viena iedzīvotāja mēneša vidējo uztura apmēru Ērgļu novadā
11.Par Ērgļu novada pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu
12.Par zemes ieskaitīšanu Valsts rezerves zemes fondā
13.Par Valsts rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes vienību nodošanu nomas lietošanā
14.Par saistošajiem noteikumiem “Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par maznodrošinātu Ērgļu novada pašvaldībā”
15.Par grozījumiem Ērgļu novada pašvaldības domes 2015. gada 26.marta saistošajos noteikumos Nr.5 “Sociālās palīdzības pabalstu piešķiršanas noteikumi Ērgļu novadā””
16.Par iesniegumu par finansiālu atbalstu izskatīšanu:
17.Par iesnieguma par pašvaldības īpašumā esošas apdzīvojamās platības īri izskatīšanu

18.Par atvaļinājuma piešķiršanu Ērgļu novada pašvaldības domes priekšsēdētājam 

 

Ērgļu novada pašvaldības domes sēde 2017-01-05

Ērgļu novada pašvaldības domes priekšsēdētājs sasauc ārkārtas domes sēdi 2017. gada 05. janvārī plkst.16:00,

Sēdes darba kārtība:
1.Par pašvaldības zemes nomu ar apbūves tiesībām

Ērgļu novada pašvaldības domes sēde 2016-12-29

Sēdes darba kārtība
1.Par “FIRMA MADARA 89” iesnieguma par Ērgļu novada būvvaldes 2016. gada 27. septembra Atzinuma Nr.45 par būves pārbaudes atcelšanu izskatīšanu
2. Par Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Palīgs” iesnieguma par Ērgļu novada būvvaldes Atzinumu Nr.50 par būves pārbaudi atcelšanu izskatīšanu
3. Par “FIRMA MADARA 89” iesnieguma par Ērgļu novada būvvaldes 2016. gada 12. oktobra Atzinuma Nr.50 par būves pārbaudi atcelšanu daļā izskatīšanu
4. Par Ērgļu pagasta SIA “ŪDAS” valdes locekļa atbrīvošanu no amata
5. Par Ērgļu pagasta SIA “ŪDAS” valdes locekļa iecelšanu amata
6. Par dzīvokļu jautājumu risināšanu
7.Par iesnieguma par finansiālu atbalstu grāmatas izdošanā izskatīšanu
8. Par sadarbību jaunsargu mācību organizēšanā

9. Par grozījumiem R.Blaumaņa memoriālā muzeja "Braki" sniegto pakalpojumu cenrādī
 

Ērgļu novada pašvaldības domes sēde 2016-11-24

Sēdes darba kārtība:
1. Par grozījumiem Ērgļu novada pašvaldības domes 2016. gada 28. janvāra saistošajos noteikumos Nr.1”Par Ērgļu novada pašvaldības budžetu 2016. gadam”
2. Par Latvijas Motosporta Federācijas iesnieguma par skijoringa un ziemas motokrosa sacensību organizēšanu izskatīšanu
3. Par Ērgļu novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes “Pienenīte” telpu nomas maksu
4. Par veļas mazgāšanas pakalpojuma cenrādi Ērgļu novada sociālās aprūpes centrā
5.Par Latvijas Nacionālā kultūras centra iesnieguma par atbalstu tērpu izgatavošanā izskatīšanu
6. Par biedrības “Ērgļu pensionāri” iesnieguma par finansiālu atbalstu pasākuma organizēšanai izskatīšanu

7. Par Ērgļu novada pašvaldības automašīnas HYNDAI GETZ, reģ. Nr.GD6642, atkārtotu izsoli

 

Ērgļu novada pašvaldības domes sēde 2016-10-27

Sēdes darba kārtība:
1.    Par pašvaldības zemes nomu ar apbūves tiesībām
2.    Par Ērgļu novada pašvaldības automašīnas atsavināšanu
3.    Par parāda izslēgšanu no Ērgļu novada pašvaldības grāmatvedības uzskaites
4.    Par pasākuma “Stipro ģimeņu vakars” izdevumu tāmes apstiprināšanu
5.    Par biedrības “Rūdolfa Blaumaņa kultūrvēsturiskais mantojums” iesniegumu izskatīšanu
6.    Par nodibinājuma “Fonds Sibīrijas bērni” iesniegumu par projektu finansiālu atbalstu
7.    Par Latvijas Orientēšanās Federācijas iesniegumu par finansiālu atbalstu dalībai sacensībās Igaunijā
8.    Par atvaļinājuma piešķiršanu Ērgļu novada pašvaldības domes priekšsēdētājam
9.    Par Ērgļu novada pašvaldības kustamās mantas atsavināšanu
10.    Par lēmuma par ziņu par deklarētās dzīves vietas anulēšanu atcelšanu
11.    Informatīvi jautājumi

Ērgļu novada pašvaldības domes sēde 2016-09-30

Darba kārtība:

1.Par “FIRMA MADARA 89” SIA iesnieguma par Ērgļu novada būvvaldes 2016. gada 10 .augusta Atzinuma Nr.28 par būves pārbaudi atcelšanu izskatīšanu
2.Par Ērgļu novada bāriņtiesas priekšsēdētāja un locekļu ievēlēšanu
3.Par Ērgļu novada pašvaldības izglītības iestāžu sniegto pakalpojumu izmaksu tāmes apstiprināšanu
4.Par grozījumiem Ērgļu novada pašvaldības domes 2016. gada 28. janvāra saistošajos noteikumos Nr.1”Par Ērgļu novada pašvaldības budžetu 2016. gadam”
5.Par Ērgļu novada pašvaldības nekustamā īpašuma Oškalna ielā 1, Ērgļos, Ērgļu pagastā, Ērgļu novadā, izsoles rezultātu apstiprināšanu
6. Par biedrības “Ērgļu skati” iesnieguma par projekta ieceres finansiālu atbalstu izskatīšanu
7. Par iesniegumu par dzīvesvietas deklarēšanu izskatīšanu
8. Par iesniegumu par dzīvokļa dāvinājumu Ērgļu novada pašvaldībai izskatīšanu
9. Par dzīvojamās platības izīrēšanu
10.Par lēmuma par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu pārsūdzību
11.Par pašvaldības zemes nomu ar apbūves tiesībām.
12.Par Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” projekta realizēšanas 2. kārtas uzsākšanu.

13. Par kārtību mērķdotācijas sadalei izglītības iestādēm Ērgļu novada pašvaldībā

Ērgļu novada pašvaldības domes sēde 2016-08-25

Sēdes darba kārtība:
1.Par pirmsskolas izglītības iestādes “Pienenīte” vadītājas iesniegumu par papildus finansējuma piešķiršanu
2.Par Jāņa Zālīša Sausnējas pamatskolas direktora iesniegumu par finansējuma piešķiršanu skolotāja palīga amatam
3.Par papildus amata vienības apstiprināšanu Ērgļu novada pašvaldībā
4. Par   grozījumiem Ērgļu novada pašvaldības domes 2016. gada 28. janvāra saistošajos noteikumos Nr.1”Par Ērgļu novada pašvaldības budžetu 2016. gadam”
5.Par zemes vienības grafiskā pielikuma apstiprināšanu
6.Par Ērgļu novada pašvaldības domes 21.06.2016. lēmuma “Par zemes vienības atdalīšanu” atcelšanu
7.Par Ērgļu novada pašvaldības domes attieksmes izteikšanu par pirmpirkuma tiesību izmantošanu uz nekustamo īpašumu
8.Par pašvaldības domes priekšsēdētāja Guntara Velča komandējumu Vidzemes tūrisma asociācijas projekta CHRISTA ietvaros
9.Par SIA “Producents.lv” iesniegumu par līdzfinansējuma piešķiršanu projekta realizācijai
10.Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā no I. Z
11.Par Jāņa Zālīša Sausnējas pamatskolas direktora iesniegumu par papildus finansējuma piešķiršanu
12.Par aizņēmuma ņemšanu automašīnu iegādei Ērgļu novada pašvaldības vajadzībām
13. finansējuma piešķiršanu Ērgļu novada sociālās aprūpes centra malkas šķūņa būvniecībai
14. Par Ērgļu novada pašvaldības dalību dalību projektā
14.1.Par valsts nozīmes arheoloģiskā pieminekļa Ērgļu viduslaiku pils (aizsardzības Nr. 1678) darbības stratēģijas izstrādes uzsākšanu
14.2.Par Ērgļu novada Attīstības programmas 2013-2019 rīcības un investīciju plāna 2016.-2019. gadam aktualizēšanu

 

 

Ērgļu novada pašvaldības domes sēde 2016-08-17

Ērgļu novada pašvaldības domes priekšsēdētājs sasauc domes ārkārtas sēdi 2016. gada 17. augustā plkst.11:00, pašvaldības domes telpās Rīgas ielā 10, Ērgļos, Ērgļu pagastā, Ērgļu novadā

Sēdes darba kārtība :
1.Par biedrības “Ērgļu sirds” projekta “ Ērgļu pils parka teritorijas labiekārtošana” izskatīšanu
2. Par finansējuma piešķiršanu projekta “Gājēju tilta atjaunošana pār Ogres upi Ērgļos” realizācijai

Ērgļu novada pašvaldības domes sēde 2016-07-28

1.Par nekustamā īpašuma Oškalna iela 1, Ērgļi, Ērgļu pagasts, Ērgļu novads, kadastra numurs 7054 008 0511, izsoles noteikumu apstiprināšanu
2.Par R.Blaumaņa memoriālā muzeja ”Braki” projekta “Braku rijas atjaunošana” iesniegšanu LEADER programmā
3. Par aizņēmumu ņemšanu
   3.1. Par aizņēmuma ņemšanu Ērgļu novada ceļu seguma remontam
   3.2.Par aizņēmuma ņemšanu gājēju ietves rekonstrukcijai Parka ielā Ērgļos
   3.3.Par Ērgļu novada pašvaldības domes 2016.gada 26.maija lēmuma “ Par aizņēmuma ņemšanu  Parka ielas, Ērgļos, gājēju celiņa remontdarbiem” , domes sēdes protokols Nr,6,3.2.§ atcelšanu
4. Par nekustamā īpašuma Gaismas ielā 1, Ērgļos, nomu
5. Par papildus Ērgļu novada pašvaldības budžeta līdzekļu pieprasījumu
6. Par iesnieguma par finansiālu atbalstu izskatīšanu
7. Par Ērgļu novada pašvaldības domes 2016. gada 26. maija saistošo noteikumu Nr.4”Grozījumi Ērgļu novada pašvaldības domes 2010. gada 21. oktobra saistošajos noteikumos Nr.16 „Par pašvaldības nodevām Ērgļu novadā”” precizēšanu
8.Par biedrības “Ērgļu sirds” iesniegumu par projekta līdzfinansējuma piešķiršanu
9.Par Brāļu Jurjānu memoriālā muzeja ”Meņģeļi” projekta “ Skaņas efektu un informatīvo plākšņu, stendu ierīkošana Brāļu Jurjānu muzejā “Meņģeļi”” iesniegšanu LEADER programmā
10.Par grāmatas “Reiz Ērgļos” iegādi prezentācijas vajadzībām

Ērgļu novada pašvaldības domes sēde 2016-06-21

Sēdes darba kārtība :
1. Par Ērgļu novada pašvaldības 2015. gada publisko pārskatu
2.Par grozījumiem Ērgļu novada pašvaldības domes 2016. gada 28. janvāra saistošajos noteikumos Nr.1”Par Ērgļu novada pašvaldības budžetu 2016. gadam”
3. Par papildus Ērgļu novada pašvaldības budžeta līdzekļu pieprasījumu
4. Par iesniegumu par finansiālu atbalstu izskatīšanu
5. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā
6.Par Ērgļu novada pašvaldībai piederoša dzīvokļa izīrēšanu
7. Par Ērgļu novada pašvaldības nekustamā īpašuma  atsavināšanu
8.Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu.
9.Par zemes ierīcības projektu apstiprināšanas un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas kārtību Ērgļu novadā.
10.Par zemes vienības atdalīšanu.
11.Par zemes vienības platības precizēšanu un grafiskā pielikuma saskaņošanu

12. Par Ērgļu novada pašvaldības domes lēmuma atcelšanu
13. Par pašvaldības automašīnas nodošanu Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam
14. Par Ērgļu novada autoceļu un ielu remontiem
15. Par Ērgļu novada pašvaldības projektu iesniegšanu LEADER programmā

Ērgļu novada pašvaldības domes sēde 2016-05-26

Sēdes darba kārtība:

1.Par SIA “Granulu Mobilais Siltums” iesnieguma izskatīšanu
2.Par grozījumiem Ērgļu novada pašvaldības domes 2010.gada 21.oktora saistošajos noteikumos Nr.16 “Par pašvaldības nodevām Ērgļu novadā”
3.Par aizņēmumu ņemšanu
3.1.Par aizņēmuma ņemšanu Ērgļu novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes „Pienenīte” remontdarbu veikšanai
3.2.Par aizņēmuma ņemšanu Parka ielas, Ērgļos, gājēju celiņa remontdarbiem
4.Par iesnieguma par finansiālu atbalstu grāmatas izdošanai izskatīšanu
5.Par papildus budžeta līdzekļu pieprasījumu
6. Par iesniegumu par finansiālu atbalstu izskatīšanu
7.Par biedrības „Ērgļu pensionāri” iesniegumu par finansiālu atbalstu
8. Ērgļu novada pašvaldības nekustamā īpašuma  atsavināšanu
9.Par Ērgļu novada pašvaldībai piederoša dzīvokļa izīrēšanu
10.Par Ērgļu novada pašvaldības materiālo vērtību norakstīšanu
11.Par projektēšanas uzsākšanu Ērgļu vidusskolas ēkas piebūves celtniecībai

 

Ērgļu novada pašvaldības domes sēde 2016-04-28

Sēdes darba kārtība:
1.    Par Ērgļu novada pašvaldības projektu konkursu
2.     Par saistošo noteikumu “Par Ērgļu novada pašvaldības domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu” pieņemšanu
3.    Par Ērgļu novada pašvaldības ēku energoefektivitātes projektu ideju konceptu sagatavošanu un iesniegšanu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai
4.    Par grozījumiem Ērgļu novada pašvaldības domes 2016. gada 28. janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 ”Par Ērgļu novada pašvaldības budžetu 2016. gadam”
5.    Par Ērgļu novada pašvaldībai piekritīgās zemes nodošanu Pļaviņu novada pašvaldībai
6.    Par zemes vienības sadalīšanu
7.    Par grozījumiem Ērgļu novada Attīstības programmas 2013-2019 aktualizētajā rīcības un investīciju plānā 2016.-2019. gadam
8.    Par pašvaldības ceļu fonda izlietojuma programmas apstiprināšanu
9.    Par grozījumiem Ērgļu pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Ērgļu slimnīca” statūtos
10.  Par Ērgļu pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Ērgļu slimnīca” valdes locekļa ievēlēšanu
11.  Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā
12.  Par iesnieguma par sportistu finansiālu atbalstu izskatīšanu
13.  Par pašvaldības izpilddirektora iesnieguma par sabiedriskā transporta nodrošināšanu  maršrutā Ērgļi-Mazozoli-Ērgļi izskatīšanu   
14.  Par biedrības “Ērgļu pensionāri” iesnieguma izskatīšanu
15.  Par Ērgļu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja ārzemju komandējumu

 

 

Ērgļu novada pašvaldības domes sēde 2016-03-22

Sēdes darba kārtība:
1. Par Ērgļu novada pašvaldības attieksmes izteikšanu par pirmpirkuma tiesību izmantošanu uz nekustamo īpašumu
2. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā
3. Par R.Blaumaņa literārās prēmijas 12.konkursa nolikuma apstiprināšanu
4. Par Brāļu Jurjānu memoriālā muzeja “Meņģeļi” darbības un attīstības stratēģijas 2016-2020. gadam un krājumu noteikumu apstiprināšanu.
5.Par grozījumiem Brāļu Jurjānu memoriālā muzeja “Meņģeļi” nolikumā
6.Par biedrības “Latvijas Politiski represēto apvienība” iesnieguma par finansiālu atbalstu izskatīšanu
7.Par Madonas BJSS trenera I.Tetera iesnieguma  par finansiālu atbalstu izskatīšanu
8.Par biedrības „Ērgļu Skati” iesnieguma par finansiālu atbalstu izskatīšanu
9.Informatīvi  jautājumi
10.Par Ērgļu novada pašvaldības dalību Vidzemes Tūrisma asociācijas projektā

11.Par Ērgļu novada pašvaldības dalību Latvijas Nacionālajā veselīgo pašvaldību tīklā
12.Par pamatlīdzekļu izslēgšanu no Ērgļu novada pašvaldības

Ērgļu novada pašvaldības domes sēde 2016-02-25

Sēdes darba kārtība:
1.    Par Ērgļu novada pašvaldības izglītības iestāžu sniegto pakalpojumu izmaksu tāmi

2.    Par sportistu finansiālu atbalstu dalībai sporta spēlēs distanču slēpošanā

3.    Par pārstāvja deleģēšanu darbam Priekuļu tehnikuma konventā

4.    Par atvaļinājuma piešķiršanu Ērgļu novada pašvaldības domes priekšsēdētājam

5.    Par Ērgļu pagasta SIA "ŪDAS" 2015.gada finanšu pārskata apstiprināšanu.

6.    Par Ērgļu pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Ērgļu slimnīca" 2015.gada gada finanšu pārskata apstiprināšanu.

7.    Informatīvi jautājumi.

 

Ērgļu novada pašvaldības domes sēde 2016-01-28

Sēdes darba kārtība:
1.Par Ērgļu novada pašvaldības 2015. gada budžeta izpildi
2.Par Ērgļu novada pašvaldības budžetu 2016. gadam
3.Par iesnieguma par pabalsta piešķiršanu izskatīšanu
4. Par aktualizētā Ērgļu novada pašvaldības amatu klasificēšanas rezultātu apkopojuma apstiprināšanu
5. Par viena iedzīvotāja mēneša vidējo uztura apmēru Ērgļu novadā
6. Par Ērgļu novada bāriņtiesas locekļiem
7.Par pašvaldības nekustamā īpašuma apgrūtinājuma atcelšanu
8.Par Ērgļu novada Attīstības programmas 2013-2019 rīcības un investīciju plāna aktualizēšanu
9.Par prioritārā secībā sakārtotu pārbūvējamo pašvaldības grants ceļu saraksta izmaiņu apstiprināšanu Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros
10. Par Ērgļu novada iedzīvotāju iesnieguma par autobusa maršrutu Ērgļi-Mazozoli izskatīšanu
11. Par iesnieguma par finansiālu atbalstu izskatīšanu
12. Par iesnieguma par reģistrēšanu uz pašvaldības īpašumā esošu apdzīvojamo platību izskatīšanu
13. Par Ērgļu novada pašvaldības dalību projektā
14. Par Ērgļu pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Ērgļu slimnīca” mēnešalgas apstiprināšanu

 

Ērgļu novada pašvaldības domes sēde 2016-01-13

Ērgļu novada pašvaldības domes priekšsēdētājs sasauc ārkārtas domes sēdi 2016. gada 13. janvārī plkst.10:00, pašvaldības domes telpās Rīgas ielā 10, Ērgļos, Ērgļu pagastā, Ērgļu novadā

Sēdes darba kārtība:
1.Par pašvaldības zemes nomu ar apbūves tiesībām

 

Ērgļu novada pašvaldības domes sēde 2015-12-29

Sēdes darba kārtība:
1.    Par piedalīšanos Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākumā “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos”
2.    Par prioritārā secībā sakārtotu pārbūvējamo pašvaldības grants ceļu saraksta apstiprināšanu Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros
3.    Par Ērgļu novada pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu
4.    Par Ērgļu novada pašvaldības zemes nomu ar apbūves tiesībām
5.    Par Ērgļu novada kultūras stratēģijas 2015.-2020. gadam apstiprināšanu
6.    Par Ērgļu novada pašvaldības memoriālo muzeju apvienības veidošanu
7.    Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu dzēšanu
8.    Par iesnieguma par finanšu līdzekļu piešķiršanu izskatīšanu
9.    Par grozījumiem Ērgļu novada pašvaldības domes 26.02.2015. lēmumā “Par Latvijas Republikas Centrālās vēlēšanu komisijas ierosinājuma par parakstu vākšanu  izskatīšanu, sēdes protokols Nr.2,11. §
10.    Informatīvi jautājumi

Ērgļu novada pašvaldības domes sēde 2015-11-26

Sēdes darba kārtība:

1. Par Ērgļu novada pašvaldības domes deputāta pilnvaru apstiprināšanu
2. Par grozījumiem Medību koordinācijas komisijas sastāvā
3. Par grozījumiem Ērgļu novada pašvaldības iepirkuma komisijas sastāvā
4. Par grozījumiem Ērgļu novada pašvaldības darījumu ar lauksaimniecības zemi tiesiskuma izvērtēšanas komisijas sastāvā
5. Par Ērgļu novada pašvaldības kustamās mantas izsoles rezultātu apstiprināšanu
6. Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu dzēšanu
7. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā
8. Par iesniegumu par finanšu līdzekļu piešķiršanu izskatīšanu:
   8.1 Par biedrības “ Rūdolfa Blaumaņa kultūrvēsturiskais mantojums” iesnieguma izskatīšanu
   8.2.Par biedrības “ Mēs Saviem Bērniem” iesnieguma izskatīšanu
   8.3.Par Ērgļu evaņģēliski luteriskās draudzes iesnieguma izskatīšanu
   8.4.Par fonda “Sibīrijas bērni” iesnieguma izskatīšanu
9. Par Ērgļu pagasta SIA “ŪDAS” pamatkapitāla palielināšanu un ierakstīšanu komercreģistrā
10. Par pārbūvējamo pašvaldības ceļu atlases kritēriju apstiprināšanu Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros
11. Par Ērgļu novada pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu
12. Par nekustamā īpašuma Oškalna ielā 1, Ērgļos, Ērgļu pagastā, Ērgļu novadā izsoles komisijas izveidošanu
13. Par iesnieguma par dzīvesvietas deklarēšanu izskatīšanu
14. Par grozījumiem Ērgļu novada pašvaldības domes 2015. gada 29. janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 “Par Ērgļu novada pašvaldības budžetu 2015. gadam”
15. Informatīvi jautājumi
16. Par iesnieguma izskatīšanu par telpu nomu pašvaldības nekustamajā īpašumā Blaumaņa ielā 2, Ērgļos
17. Par biedrības ”Ērgļu pensionāri” iesnieguma izskatīšanu
18. Par SIA “Granulu Mobilais Siltums” iesnieguma izskatīšanu
19. Par iesnieguma par pašvaldības finansiālu atbalstu basketbolistu dalībai treniņnometnē izskatīšanu
20. Informācija par projekta “Vislielākā dāvana” norisi Ērgļos.

 

Ērgļu novada pašvaldības domes sēde 2015-11-09

Ērgļu novada pašvaldības domes priekšsēdētājs 2015. gada 09. novembrī plkst.16:00, pašvaldības domes telpās Rīgas ielā 10, Ērgļos, Ērgļu pagastā, Ērgļu novadā
sasauc ārkārtas Ērgļu novada pašvaldības domes sēdi

Sēdes darba kārtība:
1.Par Ērgļu novada pašvaldības domes deputāta pilnvaru izbeigšanu

Ērgļu novada pašvaldības domes sēde 2015-10-22

Darba kārtība

1.Par Ērgļu vidusskolas direktores iesniegumu par nekustamā īpašuma Oškalna ielā 1, Ērgļos, Ērgļu pagastā, atsavināšanu
2.Par Sociālās aprūpes centra vadītājas iesniegumu par amata vienību palielināšanu
3.Par Vidusdaugavas reģionālā atkritumu apsaimniekošanas plānu 2015.-2021. gadam
4. Par Ērgļu novada pašvaldības domes pieņemto lēmumu atcelšanu
  4.1.Par Ērgļu novada pašvaldības domes 18.06.2015. lēmuma “Par jauna mazjaudas traktora iegādi Ērgļu novada pašvaldības autonomo funkciju veikšanai”, sēdes protokols Nr.6, 5. §. atcelšanu
  4.2. Par Ērgļu novada pašvaldības domes 24.09.2015. lēmuma “Par aizņēmuma ņemšanu kustamās mantas iegādei Ērgļu novada pašvaldības vajadzībām”, sēdes protokols Nr.9,7.2.§ atcelšanu
  4.3.Par autotransporta iegādes finansējumu
5.Par Ērgļu novada pašvaldības domes apbalvojuma pasniegšanu
6.Par Ērgļu novada pašvaldības darba vizītes uz Ķelni - Reizīki, Vācijā, izmaksu tāmes izmaiņām
7. Par Ērgļu novada pašvaldības līdzdalības kapitālsabiedrībās izvērtēšanu
8. Par Sausnējas pagasta pārvaldes vadītāju
  8.1.Par Lienas Kārkliņas atbrīvošanu no Sausnējas pagasta pārvaldes vadītāja amata
  8.2.Par Elitas Ūdres iecelšanu Sausnējas pagasta pārvaldes vadītāja amatā
9.Par iesnieguma par dzīvojamās platības piešķiršanu izskatīšanu
10. Par situāciju nekustamo īpašumu apsaimniekošanā Ērgļos
11. Par grozījumiem Ērgļu novada pašvaldības domes 2015. gada 29. janvāra saistošajos noteikumos Nr.1”Par Ērgļu novada pašvaldības budžetu 2015. gadam”
12.Par zemes vienības platības precizēšanu un grafiskā pielikuma saskaņošanu
13.Informatīvi jautājumi

Ērgļu novada pašvaldības domes sēde 2015-09-24

Sēdes darba kārtība:
1. Par saistošajiem noteikumiem “Par aizlieguma noteikšanu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Ērgļu novada administratīvajā teritorijā”
2. Par Ērgļu novada pašvaldības izglītības iestāžu sniegto pakalpojumu izmaksu tāmi
3.Par grozījumiem Ērgļu novada pašvaldības domes 2015. gada 29. janvāra saistošajos noteikumos Nr.1”Par Ērgļu novada pašvaldības budžetu 2015.gadam”
4.Par Ērgļu novada pašvaldības transportlīdzekļu atkārtotu izsoli
5.Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā
6. Par pašvaldības atbalstu Latvijas Politiski represēto apvienības Cēsu biedrībai
7.Par autotransporta iegādi
8.Par sadarbību ar ārzemju partneriem

 

Ērgļu novada pašvaldības domes sēde 2015-08-27

Sēdes darba kārtība:
1.Par Rūdolfa Blaumaņa memoriālā muzeja “Braki” attīstības koncepciju 2016.-2020. gadam
2.Par Brāļu Jurjānu memoriālā muzeja “Meņģeļi” darbības un attīstības stratēģiju 2016.-2020. gadam
3. Par Ērgļu novada pašvaldības iesaistīšanos projektā “Vidzeme iekļauj”
4.Par saistošajiem noteikumiem “Par aizlieguma noteikšanu ģenētiski modificēto 5.kultūraugu audzēšanai Ērgļu novada administratīvajā teritorijā”
6.Par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju atradnē „Vīdoti”
7.Par grozījumiem Ērgļu novada pašvaldības medību koordinācijas komisijas sastāvā
8.Par Ērgļu novada pašvaldības līdzfinansējumu grāmatas izdošanai
9.Par iesnieguma par pašvaldības finansiālu atbalstu basketbolistu dalībai starptautiskā turnīrā izskatīšanu
10.Par ēdināšanas izmaksām Jāņa Zālīša Sausnējas pamatskolā
11.Par pašvaldības finansējuma pieprasījumu skolotāja palīga darba samaksai Jāņa Zālīša Sausnējas pamatskolā
12.Par iesniegumu par dzīvojamās platības piešķiršanu izskatīšanu
13.Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā
14.Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu
15. Par Madonas novada bibliotēkas izvirzīšanu reģiona galvenās bibliotēkas statusam

 

Ērgļu novada pašvaldības domes sēde 2015-07-30

Sēdes darba kārtība:
1.    Par grozījumiem Ērgļu novada pašvaldības domes 2015. gada 29. janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 “Par Ērgļu novada pašvaldības budžetu 2015. gadam”
2.    Par grozījumiem Ērgļu novada pašvaldības būvvaldes sastāvā
3.    Par Ērgļu novada pašvaldības kustamās mantas izsoles rezultātu apstiprināšanu
4.    Par Ērgļu novada pašvaldības projektu konkursa rezultātu apstiprināšanu
5.    Par iesniegumu par finansiālu atbalstu izskatīšanu
6.    Par zemes nomu
7.    Par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju atradnē „Jērēni”
8.    Informatīvi jautājumi

Ērgļu novada pašvaldības domes sēde 2015-06-18

Sēdes darba kārtība:
1.Par Ērgļu novada pašvaldības 2014.gada publisko pārskatu
2.Par Ērgļu novada pašvaldības kustamās mantas izsoles noteikumu apstiprināšanu
3.Par aizņēmuma ņemšanu Ērgļu novada pašvaldības Ērgļu pagasta ielu remontdarbu veikšanai
4.Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā
5.Par jauna mazjaudas traktora iegādi Ērgļu novada pašvaldības autonomo funkciju veikšanai
6.Par biedrības „Ērgļu pensionāri” iesnieguma par finansiālu atbalstu izskatīšanu
7.Par deju kolektīvu „Erla” un „Rūdis” vadītājas  iesnieguma par finansiālu atbalstu izskatīšanu
8.Par lauku apvidus zemes piekritību Ērgļu novada pašvaldībai un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu
9.Par Ērgļu novada pašvaldības dalību Vidzemes Tūrisma asociācijas projektā ”Green Ways Outdoor”
10.Par Jāņa Zālīša Sausnējas pamatskolas direktora iesniegumu par papildus finansējuma piešķiršanu
11.Par humānās palīdzības sniegšanu projekta “Pašvaldību palīdzība Ukrainai” ietvaros
12. Par finansiālu atbalstu dalībai bērnu nometnē
13.Par pašvaldības domes priekšsēdētāja Guntara Velča  atvaļinājumu

 

 


 

Ērgļu novada pašvaldības domes sēde 2015-05-28

Sēdes darba kārtība:
1. Par Ērgļu novada būvvaldes 2015.gada 11.marta lēmuma ”Par būvdarbu veikšanas likumību”, sēdes protokols Nr.13/Ē,  apstrīdēšanu
2. Par Ērgļu novada pašvaldības domes 26.03.2015. saistošo noteikumu Nr.5 "Sociālās palīdzības pabalstu piešķiršanas noteikumi Ērgļu novadā" projekta precizēšanu.
3. Par Ērgļu novada pašvaldības domes 26.03.2015. saistošo noteikumu Nr.6 "Kārtība, kādā piešķirami un izmaksājami Ērgļu novada pašvaldības sociālie pabalsti" projekta precizēšanu
4. Par zemes ieskaitīšanu Valsts rezerves zemes fondā
5. Par zemes nomu
6. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu
7. Par lauku apvidus zemes piekritību Ērgļu novada pašvaldībai
8. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā
9.Par grozījumiem Ērgļu novada pašvaldības domes 2015.gada 29.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 ” Par Ērgļu novada pašvaldības budžetu 2015.gadam”
10.Par atļaujas izsniegšanu šautuves darbībai
11. Par Ērgļu novada pašvaldības projektu konkursu
12. Par Ērgļu pašvaldības SIA „Ērgļu slimnīca” pamatkapitāla daļu denominācijas noteikumu un statūtu apstiprināšanu
13. Par iedzīvotāju iesniegumu par autobusa maršruta Ērgļi-Ogre atjaunošanu
14.Informatīvi jautājumi