Ielādējam saturu... Lūdzu uzgaidiet!

Ērgļu saieta nams

Ērgļu saieta nams

Adrese:       Rīgas iela 5, Ērgļi, Ērgļu pagasts, Madonas novads, LV-4840

Kontaktinformācija:
     Ērgļu apvienības kultūras darba organizatore , Ērgļu saieta nama vadītāja Sandra Avotiņa, tālrunis 26528132, e-pasts: sandra.avotina@madona.lv

Apmeklētāju pieņemšanas laiki:
      Otrdienās        10:00 – 13:30  
      Trešdienās      10:00 – 13:30                                        
      Ceturtdienās    10:00 – 13:30 
      Piektdienās     10.00 
– 13.30            

Saieta nams veic sekojošas funkcijas un uzdevumus:
1.1.Realizē valsts kultūrpolitiku pašvaldības teritorijā saskaņā ar Valsts kultūrpolitikas izstrādātām programmām, noteiktajiem mērķiem, virzieniem un citiem normatīvajiem aktiem.
1.2.Organizē, koordinē un nodrošina tautas amatiermākslas un citu kolektīvu darbību, iesaista tos vietējās, reģionālās, valsts un starptautiskās kultūras norisēs, rūpējas par kolektīvu māksliniecisko izaugsmi.
1.3.Organizē un koordinē, finansiālo iespēju robežās, profesionālās mākslas pieejamību pašvaldības iedzīvotājiem.
1.4.Organizē valsts un pilsētas svētku, kultūrvēsturisko un tradicionālo svētku norises.
1.5.Organizē informatīvus un izglītojošus pasākumus.
1.6.Organizē koncertus, izrādes un izstādes, veicina kultūras vērtību saglabāšanu un pieejamību iedzīvotājiem.
1.7.Organizē atpūtas un izklaides pasākumus visu vecumu iedzīvotājiem.
1.8.Sniedz konsultācijas, ieteikumus un citu palīdzību ieinteresētajām personām un institūcijām konkrētu kultūras problēmu risināšanā.
1.9.Dokumentē un analizē iestādes radošo, izglītojošo darbību, izstrādā mēneša un gada kalendāros plānus.
1.10.Piedalās projektu konkursos  un sadarbojas ar  plašsaziņas līdzekļiem.   

Ērgļu saieta nams piedāvā brīvo laiku pavadīt šādos amatiermākslas kolektīvos:          
      Jauktajā korī „Ērgļi” ( dir. Marika Slotina-Brante)
      Vidējās paaudzes deju kolektīvā ”Pastalnieki” (vad. Mārīte Taškāne) 
      Jauniešu deju kolektīvā „Rūdis” (vad. Antra Grinberga)
      Jauniešu deju kolektīvā "Trimiņš" (vad. Antra Grinberga)                                         
      Vidējās paaudzes deju kolekīvā „Rūdolfs” (vad. Antra Grinberga)
      Dāmu deju grupā „Varbūt” ( vad Antra Grinberga)
      Bērnu deju kolektīvā “Pienenīte” (vad. Antra Grinberga)
      Ērgļu teātrī (režisore Ieva Lapiņa)
      Tautas lietišķās mākslas studijā „Ērgļi” (vad. Rudīte Platā)
      Tautas mūzikas kopā „Pulgosnieši” (vad. Vineta Dāve)     
      Līnijdeju kolektīvā "Raibā līnija" (vad. Baiba Bistere)
      Ritma dejās ( vad. Sarmīte Mellēna)
      Sarīkojuma deju kolektīvā “Vizbulīte” ( vad. Sandra Avotiņa)
      Mūzikas teorijas studijā (vad. Virdžīnija Burova)
      Ērgļu mākslas un mūzikas skolas pūtēju orķestrī (vad.Pēteris Leiboms)