Ielādējam saturu... Lūdzu uzgaidiet!

Ērgļu Mākslas un mūzikas skola

Ērgļu Mākslas un mūzikas skola

Mākslas nodaļa
Adrese: Rīgas iela 10, Ērgļi, Ērgļu pagasts, Madonas novads, LV-4840
Tālrunis: 64871287
E-pasts: ergli.maksla@inbox.lv

Mūzikas nodaļa
Adrese: Rīgas iela 5, Ērgļi, Ērgļu pagasts, Madonas novads, LV-4840
Tālrunis: 64871002

Kontaktinformācija:
   Ērgļu Mākslas un mūzikas skolas direktore Iveta Pedele, tālrunis: 64871287; .m.t. 26691234
   Mūzikas nodaļas vadītāja Marija Taškāne, tālrunis: 64871002
Apmeklētāju pieņemšanas vieta:  mākslas nodaļas skolotāju istaba

Skola strādā atbilstoši stundu sarakstam:
Mākslas nodaļas darba laiks atbilstoši 2020./21.m.g. stundu sarakstam 
pirmdien, trešdien 13.40-18.00
otrdien, ceturtdien, piektdien 14.25-18.00

Mūzikas nodaļas darba laiks atbilstoši 2020./21.m.g. stundu sarakstam

pirmdien, trešdien 13.40-18.00
otrdien, ceturtdien, piektdien 14.25-18.00

Ērgļu Mākslas un mūzikas skola īsteno izglītības programmas:
Skola īsteno šādas izglītības programmas:
- Vizuāli plastiskā māksla (kods 20V 211 00 1)
- Taustiņinstrumentu spēle – Klavierspēle (kods 20V 212 01 1);
- Pūšaminstrumentu spēle - Flautas spēle, Trompetes spēle, Saksofona spēle, Eifonija spēle (kods 20V 212 03 1);.

2020./2020.mācību gadā skolā mācās 50 audzēkņi: 23 mākslas nodaļā, 27 mūzikas nodaļā. Skolā strādā 8 skolotāji un 1 tehniskais darbinieks.

Iekšējie noteikumi Nr.14 "Kārtība epidemioloģiskās drošības pasākumiem COVID-19 infekcijas izplatības ieroežošanai Ērgļu Mākslas un mūzikas skolā" 

Ērgļu Mākslas un mūzikas skolas pašvērte'juma ziņojums 01.10.2020.
Ērgļu Mākslas un mūzikas skolas nolikums