Ielādējam saturu... Lūdzu uzgaidiet!

Pakalpojumu sniegšanas centrs Sausnējas pagastā

Pakalpojumu sniegšanas centrs Sausnējas pagastā

Kontaktinformācija:
adrese: “Rīti”, Sausnējas pagasts, Madonas novads, LV- 4841,
tālr.: 64829534,
e-pasts: sausneja@madona.lv

Darba laiks :
Katru darba dienu  8:00 - 12:30
                              13:00 - 16:30

Kontaktpersonas:
Lietvede – uzskaitvede  Ineta Tolmane

tālr.: 64829534; mobilais tālrunis 26119879
 Darba laiks katru darba dienu 8:00 - 13:00

Kultūras darba organizatore     Elita Leiboma
E-pasts: elita.leiboma@madona.lv,
tālr.: 64829534;  mobilais tālrunis 26284889

Novadpētniecības speciāliste    
 Elita Leiboma

Sausnējas pagasta vēstures muzejs "Līdumi"

Muzejs atvērts otrdien, piektdien, sestdien no plkst. 10:00 - 15:00, ceturtdien no plkst. 12:00 - 17:00;
Kontaktēties pa telefonu 26284889;
E –pasta sausneja@madona.lv

Sausnējas ambulances   ārsta palīgs(feldšere)  Inta Liepiņa

tālr.: 64829974, m.t.29422064; fakss 64829534;
E –pasta sausneja@madona.lv
Pieņemšana:
    Sausnējas ambulancē, "Straumes", Sausnēja
                      otrdienās 10:00 - 12:00, 
                      piektdienās 12:30 - 14:00
    Sidrabiņos, Sausnējas pagasta pārvaldē
                      piektdienās 10:00 - 12:00
  Mājas aprūpe  pēc vajadzības.

 Sausnējas pagsta pakalpojumu sniegšanas centra kompetence

Atbilstoši likuma “Par pašvaldībām” 69. panta otrajai daļai:
1. Nodrošina pašvaldības kompetencē esošo izziņu izsniegšanu un sniedz informāciju par kompetencē esošajiem jautājumiem.
2. Veic iedzīvotāju deklarāciju Sausnējas pagasta pārvaldes teritorijā.
3. Pieņem valsts noteikto nodokļu un nodevu maksājumus, kā arī maksājumus par sniegtajiem pakalpojumiem
4. Pieņem iesniegumus, sūdzības un priekšlikumus no attiecīgajā teritorijā dzīvojošajiem iedzīvotājiem, kā arī juridiskajām personām, organizē atbilžu sagatavošanu iesniedzējiem.
5. Nodrošina pieejamību informācijai par Domes pieņemtajiem lēmumiem.
6. Pieņem darbā un atbrīvo no darba pārvaldes darbiniekus un pārvaldes pārziņā esošo institūciju darbiniekus, nosaka viņu darba pienākumus.

Domes lēmumos noteiktajā kārtībā :
1. Pieņem no iedzīvotājiem maksājumus par visa veida Ērgļu novada pašvaldības sniegtajiem komunālajiem pakalpojumiem un citiem pakalpojumiem
2. Nodrošina informācijas apriti starp Pašvaldības institūcijām
3. Nodrošina iedzīvotāju pieņemšanu
4. Organizē Sausnējas pagasta pārvaldes pārziņā nodotās kustamās un nekustamās mantas apsaimniekošanu
5. Atbilstoši likuma “Par arhīviem” prasībām uzkrāj un saglabā Sausnējas pagasta pārvaldes dokumentus līdz to nodošanai valsts arhīvā.