Ielādējam saturu... Lūdzu uzgaidiet!

Kultūra

 

TRADICIONĀLIE PASĀKUMI ĒRGĻU PAGASTĀ

Janvārī - R.Blaumaņa dzimšanas dienas svinības
Februārī - Latvijas skolu ziemas Olimpiāde, Ērgļu pagasta Ziemas sporta diena
Aprīlī - Rūdolfa dienas talkas Brakos
Meža- Zemes dienas Meņģeļos
Maijā - Starptautiskais jauno izpildītāju konkurss "Jaunais mežradznieks".
Jūnijā - Līgo svētki Brakos
Jūlijā - Ērgļu pagasta svētki.
Septembrī - Latvijas koru saiets Meņģeļos.

  GANDRĪZ 300 DALĪBNIEKUS APVIENO KOLEKTĪVI, KAS DARBOJĀS KULTŪRAS NORIŠU CENTROS:

ĒRGĻU SAIETA NAMS
Ērgļu saieta nams, Rīgas ielā 5, Ērgļos,
Saieta nama vadītāja Sandra Avotiņa,
tālr.64871132, m.tālr. 26528132; e-pasts: kultura@ergli.lv

SAIETA ZĀLE "LĪDUMOS"
"Līdumi", Sausnēja, Sausnējas pagasts
Sausnējas pagasta pārvaldes kultūras pasākumu organizatore  Inese Leiboma
t. 64829534;  m.t.26191640

 
 

 JAUKTAIS KORIS "ĒRGĻI"

Jauktais koris „Ērgļi” ar senām tradīcijām bagāts kolektīvs, kura pirmsākumi meklējami jau pirmajos Dziesmu svētkos 1873. gadā.  Lielākā vai mazākā sastāvā tas turpina skandēt dziesmu līdz pat šodienai. Kora meistarību savulaik kaldinājuši Jānis Sprancmanis, Armands Zavadskis,  Māris Kupčs,  Antra Purviņa, bet šobrīd kori vada diriģents, Valsts kora „Latvija” dziedātājs Ralfs Šmīdbergs.

DEJU KOLEKTĪVS "PASTALNIEKI"

 Ērgļu saieta nama deju kolektīvs „Pastalnieki” savā darbībā sasniedzis jau 70 gadu robežu . Laika gaitā mainījies kolektīva sastāvs, taču Ērgļu jaunieši allaž ir dejojuši. Ilgus gadus kolektīvu vada Mārīte Taškāne. Viņas vadībā „Pastalnieki” aktīvi koncertē un piedalās festivālos ārpus Latvijas robežām. Dejotāji viesmīlīgi uzņem viesus arī savās mājās. Prasmīgā un enerģiskā vadītāja ne tikai iemāca deju rakstus, bet ar saviem dejotājiem organizē dažādus izklaides pasākumus un ekskursijas. Varbūt tāpēc kolektīvam dejotāju nekad netrūkst.

VIDĒJĀS PAAUDZES DEJU KOLEKTĪVU "RŪDOLFS"

Ērgļos joprojām dzīvs ir R. Blaumaņa vārds un gars, kas ikvienu aicina: „Nāc, nāc dejot sāc, lustīgāks tad kļūs tev prāts”! Un to jūt katrs šeit dzīvojošais. Arī vidējās paaudzes dejotāji ir piederīgi šai vietai un godam nes novada dižgara vārdu ”Rūdolfs”. Kolektīva dvēsele un vadītāja Antra Grinberga veido savdabīgu, interesantu deju repertuāru. Dejotāju nozīmīgākais gada pasākums ir „Jautrā pastaliņa”- vidējās paaudzes dejotāju sadancošanās no tuvas  un tālas apkārtnes.

DĀMU DEJU GRUPA "VARBŪT"

Antras Grinbergas veidotās dejas gan retro, gan mūsdienu stilā dejo dāmu grupa „Varbūt”. Kolektīva nosaukums vieš cerības , ka varbūt vēl varam un spējam radīt kaut ko jauku un nebijušu savam un citu priekam. Dejotājas darbojas Eiropas asociācijas biedrībā, kas paver iespēju savā repertuārā iekļaut dažādas Eiropas dejas un piedalīties Senioru deju festivālos. Tradicionālajā pasākumā „Rudens lapkritī” uz sadancošanu Ērgļos sabrauc kolektīva draugi no dažādiem Latvijas novadiem un pilsētām.


DEJU KOLEKTĪVS "RŪDIS"

Gan dejotprieks, gan draudzība vieno deju kolektīva „Rūdis” jauniešus. „Rūdis" un viņa vadītāja Antra Grinberga ir ilggadējs Starptautiskā festivāla „Eiropiāde” dalībnieks. Ciešas draudzības saites kolektīvu vieno ar Niederntudorfas draugiem Vācijā un Kohilas jauniešu deju kolektīvu,  kas arī ir Eiropiādes dalībnieki.

 

TAUTAS MŪZIKAS KOPA "PULGOSNIEŠI"

Tautas mūzikas kopā „Pulgosnieši” dzied nopietna vecuma dalībnieces un  daži kungi. Viņu repertuārā ir arī Ērgļu novadā pierakstītās dziesmas. Nozīmīgs devums kolektīva izveidē un dziedāšanas prasmes apguvē bija skolotājai Mirdzai Teterei, kuras devumu  atcerējāmies viņas 100 gadei veltītajā piemiņas pasākumā.
Kolektīvu vada Vineta Dāve. Kolektīvs daudz koncertē , ar savām dziesmām un rotaļām kuplina daudzus pasākumus gan Ērgļu pagastā, gan pat ārpus tā robežām.
2015.gada sezonā tautas mūzikas kopa atzīmē savu 20 radošā darba gadu jubileju.

BĒRNU DEJU KOLEKTĪVS "PIENENĪTE"

Smaidīgi , dzīvespriecīgi, brīžiem sapņaini un bikli ir mūsu visjaunākie dejotāji- Ērgļu bērnudārza „Pienenīte” audzēkņi. Ar pacietību un iejūtību pirmos deju solīšus viņiem māca skolotāja Antra Grinberga. Pat, ja brīžiem nesanāk  tik droši un veikli, katrs zina, ka tikai ar neatlaidīgu darbu ir panākams rezultāts. Viņi kļūs labi dejotāji, par to ir pārliecināta vadītāja.

TAUTAS LIETIŠĶĀS MĀKSLAS STUDIJA "ĒRGĻI"


Tautas Lietišķās mākslas studijas „Ērgļi” audēju un rokdarbnieču darbi, Sandras Laubertes vadībā,  priecē gan tuvākus, gan tālākus izstāžu apmeklētājus. Studijas audēju darbi- gan krāsainas segas, gan balti linu dvieļi un galdauti, rakstaini plecu lakati un šalles, adītas zeķes un cimdi ir apskatāmi arī Vispārējo latviešu Dziesmu un deju svētku izstādēs. Ar studijas meistaru austajiem skaistajiem tautas tērpiem Ērgļu dejotāji priecē gan pašmāju ļaudis, gan ciemiņus. Ērglēnieši priecājas par audēju darināto sava novada tautas tērpu.

ĒRGĻU TEĀTRIS

Teātris Ērgļos pastāv jau kopš ļoti senseniem laikiem, kad pie tā šūpuļa stāvēja pats Rūdolfs Blaumanis. Laika gaitā teātrim ir izveidojušās savas tradīcijas. Viena no tām- lugas pirmizrāde Līgo vakarā „Brakos” vai Ērgļu estrādē. „Kad bija izspēlētas jau astoņas Blaumaņa lugas un stāstu dramatizējumi, sākām pievērsties citu autoru darbiem,” saka teātra režisore Terēza Kaimiņa. Īpaši tuvi teātrim ir seno laiku autoru darbi.

BĒRNU VOKĀLIE ANSAMBĻI

Bērnu vokālajā ansamblī „Ķipari” dziedāt prasmi apgūst pirmskolas vecuma bērni vecumā no 3-5 gadiem. To vada Ieva Vilnīte. Mazie dziedātāji caur spēlēm un rotaļām tiek ievadīti mūzikas pasaulē.  Katra nodarbība ir kā atklājums brīnumiem dziesmā un mūzikā.  Dziedātāji aktīvi iesaistās Ērgļu pagasta pasākumos.

 
SPORTA DEJU KOLEKTĪVS "VIZBULĪTE"

Jau pirms trīs gadu desmitiem aizsākusies vispirms sarīkojumu deju kolektīva, pēc tam sporta deju kluba „Vizbulīte” vēsture. Šo skaisto dejas mākslu Ērgļu bērniem un jauniešiem savulaik mācījušas Ilze Reņģe, Anita Sarmone, kad uz tradicionālo sarīkojumu deju konkursu „Ērgļu vizbulīte” sabrauca vai simts dejotāju pāri no dažādām Latvijas malām, lai sacenstos dejas mākslā un būtu kopā ar draugu kolektīviem. Šobrīd kolektīvu vada Sandra Avotiņa, kuras vadībā jaunie dejotāji apņēmības pilni savu brīvo laiku saista ar augsto dejas mākslu. Jau vairākus gadus tieši 1. maijā konkursā „Ērgļu vizbulīte” skan mūzika un uz deju grīdas uzplaukst dejas daile gan iesācēju, gan profesionālāku dejotāju sniegumā.

"BELLY DANCE"

Interešu grupā, kas mācās vēderdejas, apvienojušās dāmas, kuras brīvo laiku velta savai veselībai un kustību priekam, dejojot pie vadītājas Līgas Krastiņas.

 

 

LĪNIJDEJAS

Ar lielu dedzību darbojas līnijdeju kolektīva "Raibā līnija" dalībnieces. Līnijdejotāju kolektīvu vada Baiba Bistere. Dāmas savu brīvo laiku velta aktīvai un veselīgai nodarbei- kustību priekam, kas sniedz gandarījumu sev un arī citiem. Dejotājas iemantojušas draugus arī citos novados un daudzas nedēļas nogales ir izbraukumos  uz līnijdeju saietiem, lai kopā dejotu un mācītos atkal un atkal jaunus deju soļus.

JUMURDAS SIEVIEŠU VOKĀLAIS ANSAMBLIS "IEVZIEDI"

Dziedāšanas tradīcijas Jumurdā ir ļoti senas- laika gaitā mainījušies gan ansambļa sastāvi, gan muzikālie vadītāji. Šobrīd astoņas dedzīgas sirdis savu dziedātmīlestību apvieno kopīgā kolektīvā un dzied savam priekam un, ja spējam aizkustināt kādu Jūsu dvēseles stīgu- esam dubultpriecīgas! Atjaunotajā sastāvā ansamblis pastāvīgi sanāk uz mēģinājumiem vismaz reizi nedēļā, veido koncertprogrammas, kuplina tradīciju un godu pasākumus visā novadā. No 2008. gada novembra  ansambļa muzikālā vadītāja un koncertmeistare ir Ieva Vilnīte.