Ielādējam saturu... Lūdzu uzgaidiet!

Vienreizējs svētku pabalsts politiski represētām personām un nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem

Vienreizējs svētku pabalsts politiski represētām personām un nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem
Pabalsta apraksts
Pabalsts tiek piešķirts Ērgļu novada administratīvajā teritorijā pamatdzīves vietu dek-larējušām un pastāvīgi dzīvojošām personām, kurām, atbilstoši valstī spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, ir noteikts politiski represētās personas statuss;
Pabalsts, bez ienākumu un materiālā stāvokļa izvērtēšanas, tiek piešķirts un izmaksāts vienu reizi gadā – uz Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienu ( 18.novembris) ;
Pabalsta apmērs ir 50.00 euro
Pabalsts tiek piešķirts uz personas iesnieguma pamata, kam pievienota apliecības kopija, un to izmaksā skaidrā naudā vai ieskaita personas bankas kontā.

Pabalsta saņēmēji:  Fiziskas personas

Pakalpojuma saņemšanas termiņš: sākot ar mēneša otro darba dienu

Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu:
Ērgļu novada pašvaldības domes 26.03.2015.g. saistošie noteikumi Nr.6 ”Kārtība, kādā piešķirami un izmaksājami Ērgļu novada pašval-dības pabalsti”.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
- iesniegums
- represētās personas apliecības kopija

Pārsūdzības iespējas:
Sociālajā dienestā pieņemto lēmumu var pārsūdzēt Ērgļu novada paš-valdībā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas LR normatī-vajos aktos noteiktajā kārtībā.

Atgādinājums:
Klients ir atbildīgs par sniegto ziņu patiesumu un savu rīcību, kā arī atbildīgs par zaudējumu, kas Sociālajam dienestam radies viņa vainas vai nelikumīgas rīcības dēļ, atlīdzināšanu.

Brīdinājums:
Pabalstu   ar motivētu lēmumu nepiešķir, ja klients, ir sniedzis nepatiesas ziņas.

Pakalpojuma sniedzējs:
Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienība            Ērgļu novada pašvaldības sociālais dienests
Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorija    Ērgļu novads
Pakalpojumu sniedzēja adrese:    Rīgas iela 10, Ērgļi, Ērgļu pagasts, Ērgļu novads, LV-4840, tālrunis: 64871404, mob.t. 29173691;  e-pasts: ergli@ergli.lv;  socialais.dienests@ergli.lv

Pakalpojumu sniedzēja darba laiks:  
Pirmdiena:     9.00 - 12.00, 14.00 - 17.00
Otrdiena:       9.00 - 12.00, 14.00 - 17.00
Trešdiena:     9.00 - 12.00, 14.00 - 17.00