Ielādējam saturu... Lūdzu uzgaidiet!

Vienreizējs pabalsts pensionāriem nozīmīgās dzīves jubilejās

Vienreizējs pabalsts pensionāriem nozīmīgās dzīves jubilejās

Pabalsta apraksts:
Pensionāriem, kas savu dzīves vietu deklarējuši Ērgļu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā, piešķir vienreizēju pabalstu nozīmīgās dzīves jubilejās.
Pabalsts tiek piešķirts ar mērķi sniegt materiāla rakstura palīdzību personām, kuras sasniegušas 80,85, 90, 91, 92,93,94,95,96,97,98,99,100 gadu vecumu.
 Pabalsta apmērs ir:
. personai sasniedzot 80 gadu vecumu 30 euro;
. personai sasniedzot 85 gadu vecumu 40 euro;
. personai sasniedzot 90 gadu vecumu 50 euro;
. personai sasniedzot 91 gadi vecumu 55 euro;
. personai sasniedzpt 92 gadu vecumu 60 euro;
. personai sasniedzot 93 gadu vecumu 65 euro;
. personai sasniedzot 94 gadu vecumu 70 euro;
. personai sasniedzot 95 gadu vecumu 75 euro;
. personai sasniedzot 96 gadu vecumu 80 euro;
. personai sasniedzot 97 gadu vecumu 85 euro;
. personai sasniedzot 98 gadu vecumu 90 euro;
. personai sasniedzot 99 gadu vecumu 95 euro;
. personai sasniedzot 100 gadu vecumu 100 euro.  

Pabalsta saņēmēji: Fiziskas personas
Pakalpojuma saņemšanas termiņš: sākot ar mēneša otro darba dienu

Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu:
Ērgļu novada pašvaldības domes 26.03.2015.g. saistošie noteikumi Nr.6 ”Kārtība, kādā piešķirami un izmaksājami Ērgļu novada pašvaldības pabalsti”.

Pārsūdzības iespējas:
Sociālajā dienestā pieņemto lēmumu var pārsūdzēt Ērgļu novada pašvaldībā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas LR normatī-vajos aktos noteiktajā kārtībā.

Atgādinājums:
Klients ir atbildīgs par sniegto ziņu patiesumu un savu rīcību, kā arī atbildīgs par zaudējumu, kas Sociālajam dienestam radies viņa vainas vai nelikumīgas rīcības dēļ, atlīdzināšanu.
 
Brīdinājums:
Pabalstu   ar motivētu lēmumu nepiešķir, ja klients, ir sniedzis nepatiesas ziņas.

Pakalpojuma sniedzējs:
Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienība            Ērgļu novada paš-valdības sociālais dienests
Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorija    Ērgļu novads
Pakalpojumu sniedzēja adrese:    Rīgas iela 10, Ērgļi, Ērgļu pagasts, Ērgļu novads, LV-4840, tālrunis: 64871404, mob.t. 29173691;   e-pasts: ergli@ergli.lvsocialais.dienests@ergli.lv

Pakalpojumu sniedzēja darba laiks:  
Pirmdiena:     9.00 - 12.00, 14.00 - 17.00
Otrdiena:       9.00 - 12.00, 14.00 - 17.00
Trešdiena:     9.00 - 12.00, 14.00 - 17.00