Ielādējam saturu... Lūdzu uzgaidiet!

Saistošo noteikumu projekti

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 43.1 pantu, pašvaldības mājas lapā tiek publicēts pašvaldības saistošo noteikumu projekts un tam pievienotais paskaidrojuma raksts, kurā sniegts īss projekta satura izklāsts, projekta nepieciešamības pamatojums, informācija par projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu, uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā, administratīvajām procedūrām un konsultācijām ar privātpersonām.

Pievienotie faili

SAISTOŠIE NOTEIKUMU Nr.2 Projekts Decentralizeto kanalizacijas pakalpojumu sniegsana un uzskaites kartiba.pdf (242.95 KB)