Ielādējam saturu... Lūdzu uzgaidiet!

Pabalsts jaundzimušā pūrina iegādei

Pabalsts jaundzimušā pūriņa iegādei
 
Pakalpojuma apraksts:  Pabalsts jaundzimušā pūriņa iegādei tiek piešķirts jaundzimušā vecākiem bērna pūriņa iegādei. Pabalsta apmērs EUR 100.00.
Pakalpojuma saņēmējs: Fiziska persona
Pakalpojuma saņemšanas termiņš: sākot ar mēneša otro darba dienu
Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu:
Ērgļu novada pašvaldības domes 26.03.2015.g. saistošie noteikumi Nr.6 ”Kārtība, kādā piešķirami un izmaksājami Ērgļu novada pašvaldības pabalsti”.
Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
- personas iesniegums,
- iztikas līdzekļu deklarācija,
- bērna dzimšanas apliecības kopija.
Pārsūdzības iespējas:
Sociālajā dienestā pieņemto lēmumu var pārsūdzēt Ērgļu novada pašvaldībā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas LR normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
Atgādinājums:
Klients ir atbildīgs par sniegto ziņu patiesumu un savu rīcību, kā arī atbildīgs par zaudējumu, kas Sociālajam dienestam radies viņa vainas vai nelikumīgas rīcības dēļ, atlīdzināšanu.
Brīdinājums:
Pabalstu   ar motivētu lēmumu nepiešķir, ja klients, ir sniedzis nepatiesas ziņas.

Pakalpojuma sniedzējs:
 
Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienība            Ērgļu novada pašvaldības sociālais dienests
Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorija    Ērgļu novads
Pakalpojumu sniedzēja adrese:    Rīgas iela 10, Ērgļi, Ērgļu pagasts, Ērgļu novads, LV-4840, tālrunis: 64871404, mob.t. 29173691;  fakss: 64871231, e-pasts: ergli@ergli.lvsocialais.dienests@ergli.lv

Pakalpojumu sniedzēja darba laiks:  
Pirmdiena:     8.00 - 12.30, 13.30 - 17.00
Otrdiena:       8.00 - 12.30, 13.30 - 17.00
Trešdiena:     8.00 - 12.30, 13.30 - 18.00
Piektdiena:    8.00 - 12.30, 13.30 - 16.00

Adresē: „Ozoli” Sidrabiņi, Sausnējas pag., Ērgļu nov. LV4841, tālrunis: 64829534
            Pirmdiena            8.00 – 16.00