Ielādējam saturu... Lūdzu uzgaidiet!

Miršanas fakta reģistrācija

Miršanas fakta reģistrācija

Pakalpojuma nosaukums: Miršanas reģistrācija un pirmreizēja apliecības izsniegšana.

Pakalpojuma saņēmēji/ klienti: Radinieki, apbedīšanas biroja pārstāvis, pašvaldības darbinieki, medicīnas darbinieki u. c.

Pakalpojuma saņemšanas termiņš: Par miršanas faktu ir jāpaziņo ne vēlāk kā sešu darba dienu laikā no brīža, kad iestājusies nāve vai mirušais atrasts.

Pakalpojuma īss raksturojums:Par miršanas faktu dzimtsarakstu nodaļai jāpaziņo 6 darba dienu laikā no brīža, kad iestājusies nāve. Miršanas faktu var reģistrēt jebkurā dzimtsarakstu nodaļā.

Iesniedzamie dokumenti:
- ārstniecības iestādes izsniegta apliecība par nāves iestāšanos, tiesas spriedums par miršanas fakta konstatēšanu vai personas izsludināšanu par mirušu vai reabilitācijas iestāžu paziņojums par represētās personas nāvi; 
-  mirušās personas pase (ja ir pase);
-  iesniedzēja personas apliecinošs dokuments.

Saņemamie dokumenti: Miršanas apliecība.

Maksa par pakalpojumu: Bezmaksas.

Apbedīšanas pabalsts:
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras apbedīšanas pabalstu  tiesības saņemt:
-   apdrošinātai personai tās apgādībā bijuša ģimenes locekļa nāves gadījumā;
-   apdrošinātās personas ģimenes loceklim vai personai, kura faktiski uzņēmusies apbedīšanu, ja mirusi apdrošinātā persona, bezdarbnieks, pensijas vai valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmējs;
-   ģimenes loceklim vai personai, kura uzņēmusies apbedīšanu, ja apdrošinātā persona vai tās apgādībā bijušais ģimenes loceklis miris mēneša laikā pēc iemaksu perioda beigām.
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras vienreizējo pabalstu mirušā laulātajam ir tiesības saņemt, ja ir visi sekojošie nosacījumi: 
- pensijas saņēmējs ir miris pēc 2007.gada 1.janvāra;
- pensijas saņēmējs miršanas dienā ir bijis reģistrētā laulībā;
- mirušā nāves dienā laulātais, kā arī mirušais ir bijis pensijas saņēmējs saskaņā ar likumu „Par valsts pensijām”.
Iesniegumi pabalstu saņemšanai iesniedzami dzimtsarakstu nodaļā (jābūt līdzi bankas konta numuram).
Kontakti: www.vsaa.lv 

  Normatīvie akti:
Civillikums
-  Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likums; 
- 03.09.2013.g MK noteikumi Nr.761 “Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistriem”.

Pakalpojuma sniedzējs:
 
Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienība            Ērgļu novada Dzimtsarakstu nodaļa
Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorija    Latvijas Republika
Pakalpojumu sniedzēja adrese    Rīgas iela 10, Ērgļi, Ērgļu pagasts, Ērgļu novads, LV-4840, Tālrunis: 64871297

Pakalpojumu sniedzēja darba laiks:  
Otrdiena:       8.00 -  17.00
Piektdiena:    8.00 -  16.00