Ielādējam saturu... Lūdzu uzgaidiet!

Zemes ierīcības projekta izstrāde

Zemes ierīcības projekta izstrāde

Pakalpojuma nosaukums:  Lēmums par zemes ierīcības projekta izstrādi, tehniskie nosacījumi

Pakalpojuma turētāja nosaukums:  Ērgļu novada pašvaldība 

Pakalpojuma funkcija/uzdevums:  Būvvalde pieņem lēmumu par Zemes ierīcības projekta izstrādes nepieciešamību, nosakot nosacījumus zemes ierīcības projekta izstrādei.

Pakalpojuma būtības īss apraksts: Pakalpojumu var saņemt šādos gadījumos:
 - Zemes gabalu pārkārtošana, apmaiņa vai starpgabalu likvidēšana.
 - Zemes gabalu sadalīšana vai piekļūšanas iespēju nodrošināšana.
Pakalpojuma rezultāts ir Ērgļu novada būvvaldes lēmums “Par zemes ierīcības projekta izstrādi”

Pakalpojuma saņēmējs: Nekustamā īpašuma īpašnieks vai viņa pilnvarotā persona.

Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu: Zemes ierīcības likums
MK 2007.gada 11.decembra noteikumi Nr.867 ”Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”.
Saistošie noteikumi ”Par Ērgļu novada pagastu teritorijas plānojumu apstiprināšanu”.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
  - Nekustamā īpašuma īpašnieka vai viņa pilnvarotās personas iesniegums;
  - Pilnvarojumu apliecinoša dokumenta kopija (uzrādot oriģinālu);
  - Zemes robežu plāns ar iezīmētu priekšlikuma shēmu.

Pakalpojuma saņemšanas termiņš: 30 kalendārās dienas

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi: Bezmaksas pakalpojums 

Administratīvais process: Būvvaldes lēmums ir apstrīdams un pārsūdzams Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

Pakalpojuma pieprasīšanas un saņemšanas veids: Klātiene , pa pastu

Pakalpojuma sniedzējs:
Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienība: Vides pārvaldības un teritorijas plānošanas speciāliste
Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorija: Ērgļu novads
Adrese: Rīgas iela 10, Ērgļi, Ērgļu pagasts, Ērgļu novads, LV-4840, tālrunis:64871298, fakss: 64871231,  e-pasts:ergli@ergli.lv

Apmeklētāju pieņemšana:
    trešdienās 8.00 - 12.30, 13.30-18.00