Ielādējam saturu... Lūdzu uzgaidiet!

Adreses/nekustamā īpašuma nosaukuma piešķiršana/maiņa

Adreses/nekustamā īpašuma nosaukuma piešķiršana/maiņa

Pakalpojuma nosaukums: Lēmums par adreses/nekustamā īpašuma nosaukuma piešķiršanu/maiņu

Pakalpojuma turētāja nosaukums: Ērgļu novada pašvaldība 

Pakalpojuma funkcija/uzdevums: Nodrošināt pašvaldības administratīvajā teritorijā esošajām ēkām, apbūvei paredzētajām zemes vienībām un telpu grupām nosaukumu un adrešu piešķiršanu.

Pakalpojuma būtības īss apraksts: Apbūvei paredzētajai zemes vienībai, ēkai vai telpu grupai piešķir vai maina nosaukumu vai adresi saskaņā ar teritorijas plānojumu, detālplānojumu, zemes ierīcības projektu.
 Telpu grupām numurus piešķir pamatojoties uz būvprojektu vai ēkas kadastrālās uzmērīšanas lietu.

Pakalpojuma rezultāts: ir Ērgļu novada domes/būvvaldes lēmums par adreses piešķiršanu/maiņu

Pakalpojuma saņēmējs: Nekustamā īpašuma īpašnieks vai viņa pilnvarotā persona.

Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu: Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums
MK 2009.gada 3.novembra noteikumi Nr.1269 “Adresācijas sistēmas noteikumi”

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti: Nekustamā īpašuma īpašnieka vai viņa pilnvarotās personas iesniegums, kā arī pilnvarojumu apliecinoša dokumenta kopija (uzrādot oriģinālu).

Pakalpojuma saņemšanas termiņš: 30 kalendārās dienas

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi: Bezmaksas pakalpojums 

Administratīvais process:  Domes/būvvaldes lēmums ir apstrīdams un pārsūdzams Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

Pakalpojuma pieprasīšanas un saņemšanas veids:      Klātiene , pa pastu

Pakalpojuma sniedzējs:

Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienība: Vides pārvaldības un teritorijas plānošanas speciāliste
Pakalpojuma sniedzēja apkalpojamā teritorija: Ērgļu novads
Adrese: Rīgas iela 10, Ērgļi, Ērgļu pagasts, Ērgļu novads, LV-4840, tālrunis:64871298, fakss: 64871231,  e-pasts: ergli@ergli.lv

Apmeklētāju pieņemšana:
    trešdienās 8.00-12.30, 13.30 - 18.00.