Ielādējam saturu... Lūdzu uzgaidiet!

Pabalsts no ieslodzījuma atbrīvotai personai pamatvajadzību nodrošināšanai

Pabalsts no ieslodzījuma atbrīvotai personai pamatvajadzību nodrošināšanai      

Pakalpojuma apraksts: Pabalsts no ieslodzījuma atbrīvotai personai pamatvajadzību nodrošināšanai tiek piešķirts personai, kura atgriezusies pēc soda izciešanas dzīves uzsākšanai. Pabalsta apmērs EUR 50.00
Pababalsta saņēmēji: Fiziskas personas
Pakalpojuma saņemšanas termiņš: sākot ar mēneša otro darba dienu

Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu:
Ērgļu novada pašvaldības domes 26.03.2015.g. saistošie noteikumi Nr.6 ”Kārtība, kādā piešķirami un izmaksājami Ērgļu novada pašvaldības pabalsti"

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
- personas iesniegums,
- dokuments, kas apliecina atbrīvošanu no soda izciešanas vietas,
- iztikas līdzekļu deklarācija,
- izziņa no VSAA par ienākumiem.

Pārsūdzības iespējas:
Sociālajā dienestā pieņemto lēmumu var pārsūdzēt Ērgļu novada pašvaldībā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas LR normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
 
Atgādinājums:
Klients ir atbildīgs par sniegto ziņu patiesumu un savu rīcību, kā arī atbildīgs par zaudējumu, kas Sociālajam dienestam radies viņa vainas vai nelikumīgas rīcības dēļ, atlīdzināšanu.

Brīdinājums:
Pabalstu   ar motivētu lēmumu nepiešķir, ja klients, ir sniedzis nepatiesas ziņas.

Pakalpojuma sniedzējs:

Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienība            Ērgļu novada pašvaldības sociālais dienests
Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorija    Ērgļu novads
Pakalpojumu sniedzēja adrese:    Rīgas iela 10, Ērgļi, Ērgļu pagasts, Ērgļu novads, LV-4840, tālrunis: 64871404, mob.t. 29173691;   e-pasts: ergli@ergli.lvsocialais.dienests@ergli.lv

Pakalpojumu sniedzēja darba laiks:
Pirmdiena:     9.00 - 12.00, 14.00 - 17.00
Otrdiena:       9.00 - 12.00, 14.00 - 17.00
Trešdiena:     9.00 - 12.00, 14.00 - 17.00