Ielādējam saturu... Lūdzu uzgaidiet!

Tautības ieraksta maiņa

Tautības ieraksta maiņa 

Pakalpojuma saņēmēji/ klienti: persona, kura vēlas mainīt tautības ierakstu.

Pakalpojuma saņemšanas termiņš: tautības ieraksta maiņas iesnieguma izskatīšanas termiņš ir viens mēnesis.

Pakalpojuma īss raksturojums: tautības ierakstu var mainīt persona, kura ir Latvijas pilsonis, nepilsonis vai kurai Latvijas Republikā piešķirts bezvalstnieka statuss. Persona ir tiesīga vienu reizi mainīt tautības ierakstu pret savu tiešo augšupējo radinieku tautību divu paaudžu robežās, ja tā sasniegusi 15 gadu vecumu un var pierādīt savu radniecību ar minētajām personām.
Persona, kuras tautības ieraksts mainīts pirms pilngadības sasniegšanas, ir tiesīga mainīt tautības ierakstu arī pēc pilngadības sasniegšanas.

Iesniedzamie dokumenti:
- persona, kura vēlas mainīt savu tautības ierakstu, iesniedz dzimtsarakstu nodaļai attiecīgu Ministru kabineta noteiktu rakstveida iesniegumu, kurā norāda tautības ieraksta maiņas iemeslu;·  personu apliecinošs dokuments;
-  nepilngadīga persona vecumā no 15 līdz 18 gadiem iesniegumu iesniedz ar vecāku vai aizbildņu piekrišanu;
-  ja persona ar tiesas spriedumu atzīta par rīcībnespējīgu, iesniegumu iesniedz tās aizgādnis;
-  persona, kura atrodas ārvalstī, iesniegumu iesniedz Latvijas Republikas diplomātiskajā vai konsulārajā pārstāvniecībā pārsūtīšanai Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamentam;
-  tēva vai mātes dzimšanas apliecību vai izrakstu no dzimšanas reģistra, kas pierāda personas radniecību ar tiešajiem augšupējiem radiniekiem, un dokumentus, kuri apstiprina šo personu tautību;
-  nepilngadīgas personas vecāku rakstveida piekrišanu tautības ieraksta maiņai vai, ja nepilngadīga persona ir aizbildnībā, — aizbildņa rakstveida piekrišanu un bāriņtiesas lēmumu par tautības ieraksta maiņas atbilstību nepilngadīgas personas interesēm;
-  ja persona ir rīcībnespējīga, bāriņtiesas lēmumu par tautības ieraksta maiņas atbilstību rīcībnespējīgas personas interesēm;
-   persona, kura pašreizējo tautības ierakstu vēlas mainīt pret tautības ierakstu “lībietis (līvs)” iesniedz Ministru kabineta noteiktās lībiešu (līvu) organizācijas atzinumu par personas etnisko izcelsmi, ja persona vēlas pašreizējo tautības ierakstu mainīt pret tautības ierakstu “lībietis (līvs)” un ar radniecības dokumentiem etnisko izcelsmi nav iespējams pierādīt; 
-  izglītības dokumentu vai citu dokumentu, kas apliecina augstākajai (trešajai) pakāpei atbilstošu personas valsts valodas prasmi, bet gadījumos, ja persona ir 1.grupas invalīds, kam invaliditāte piešķirta bez termiņa ierobežojuma, 2. vai 3.grupas redzes, dzirdes vai runas invalīds vai ir vecāka par 75 gadiem, — izglītības dokumentu vai citu dokumentu, kas apliecina vidējai (otrajai) pakāpei atbilstošu personas valsts valodas prasmi, ja persona vēlas pašreizējo tautības ierakstu mainīt pret tautības ierakstu “latvietis”;
-  kvīti par valsts nodevas 71,14 EURO apmērā samaksu.

Lēmuma pieņemšanas kārtība:
Dzimtsarakstu nodaļa, atbilstoši iesniedzēja iesniegtajiem dokumentiem, pieprasa no citām dzimtsarakstu nodaļām un Iedzīvotāju reģistra pieprasa iesnieguma izskatīšanai nepieciešamos dokumentus. 
Tautības ieraksta maiņai nepieciešamos dokumentus nodaļa nosūta departamentam, departamenta direktors izskata iesniegumu un pieņem lēmumu par atļauju mainīt tautības ierakstu vai par atteikumu mainīt tautības ierakstu Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.
Nodaļa ne vēlāk kā septiņu dienu laikā no dienas, kad tautības ieraksts mainīts, paziņo par šo maiņu Sodu reģistram un Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Iedzīvotāju reģistram.

Saņemamie dokumenti: Administratīvais akts par atļauju vai atteikumu mainīt tautības ierakstu.

Maksa par pakalpojumu:
-   Valsts nodeva par tautības ieraksta maiņu ir 71,14 EURO;
-   No valsts nodevas atbrīvojama: persona, kura pašreizējo tautības ierakstu vēlas mainīt pret tautības ierakstu “lībietis (līvs)”.

 Normatīvie akti:
-  Likums „Vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņas likums”; 
-  MK noteikumi Nr.1270 "Noteikumi par atbildīgo lībiešu (līvu) organizāciju atzinuma sniegšanai par personas etnisko izcelsmi"; 
-  MK noteikumi Nr.1079 "Noteikumi par vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņas iesniegumu veidlapu paraugiem".

Pakalpojuma sniedzējs:

Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienība:            Ērgļu novada Dzimtsarakstu nodaļa
Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorija:    Ērgļu novads
Pakalpojumu sniedzēja adrese:    Rīgas iela 10, Ērgļi, Ērgļu pagasts, Ērgļu novads, LV-4840, Tālrunis: 64871297

Pakalpojumu sniedzēja darba laiks:  
Otrdiena:       8.00 -  17.00
Piektdiena:    8.00 - 16.00