Ielādējam saturu... Lūdzu uzgaidiet!

Ārpusģimenes aprūpe (aizbildnība)

Ārpusģimenes aprūpe (aizbildnība)

Pakalpojuma funkcija/uzdevums: Bāriņtiesa lemj par aizbildnības nodibināšanu un aizbildņa iecelšanu bērnam .

Pakalpojuma būtības īss apraksts:
1. Bāriņtiesa lemj par aizbildnības nodibināšanu un aizbildņa iecelšanu bērnam, ja bērna vecāki ir miruši vai izsludināti par mirušiem, ja bērna vecākiem ir atņemtas bērna aprūpes vai aizgādības tiesības, ja bērna vecāki ir atzīti par rīcībnespējīgiem, ja bērna vecāki ir pazuduši un izsludināti meklēšanā, ja bērna vecāki slimības dēļ nespēj pienācīgi aprūpēt un uzraudzīt bērnu, ja abi bērna vecāki ir nepilngadīgi, ja radušās būtiskas domstarpības bērna un vecāku attiecībās, ja radušies citi neatliekami gadījumi.
 2. Bāriņtiesa raugās, lai par aizbildni ieceļamajai personai būtu aizbildņa pienākumu pildīšanai nepieciešamās spējas un īpašības un izvērtē personas motivāciju kļūt par aizbildni, ģimenes locekļu savstarpējās attiecības, nodarbinātību, dzīves apstākļus, spēju pārstāvēt bērnu personiskajās un mantiskajās attiecībās.
3. Īpaši grūtos un sarežģītos aizbildnības gadījumos bāriņtiesa var iecelt vairākus aizbildņus, bet ne vairāk par trim.

Pakalpojuma saņēmējs: Fiziska  persona.

Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu:
•  Bērnu tiesību aizsardzības likums.
•  MK 19.12.2006. not. Nr.1037 "Bāriņtiesas darbības noteikumi" .
•  Bāriņtiesu likums .
•  Civillikums.
 
Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
 1. Personu apliecinošs dokuments (orģināls).
 2. Iesniegums ar lūgumu iecelt personu par bērna aizbildni (iesniegumā jānorāda personas motivāciju kļūt par aizbildni).
  3. Atzinums par personas veselības stāvokli, ko sniedz ģimenes ārsts, kura veselības aprūpē persona atradusies vismaz sešus mēnešus, kā arī psihiatrs un narkologs.
 
Pakalpojuma saņemšanas termiņš (darba dienās): 22

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi: Nav

Piezīmes (par pakalpojuma saņemšanas termiņu un maksājumiem, kuri saistīti ar termiņu): Iesniegums tiek izskatīts mēneša laikā, ja objektīvu iemeslu dēļ minēto termiņu nav iespējams ievērot, bāriņtiesa to var pagarināt Administratīvā procesa likuma 64.pantā noteiktajā kārtībā (uz laiku ne ilgāku par četriem mēnešiem no iesnieguma iesniegšanas dienas, bet ilgstošas faktu konstatācijas nepieciešamības gadījumā - līdz gadam).

Administratīvais process: Ir.
Pārsūdzības iespējas: Bāriņtiesas lēmumus un faktisko rīcību var pārsūdzēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā, iesniedzot pieteikumu Administratīvās rajona tiesas tiesu namā pēc pieteicēja deklarētās dzīvesvietas vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas. Persona, kura atrodas ieslodzījuma vietā, pieteikumu tiesā iesniedz pēc ieslodzījuma vietas adreses. Pieteicējs, kuram nav adreses Latvijas Republikā, pieteikumu iesniedz Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namā Antonijas ielā 6, Rīgā, LV-1010.

Atgādinājums: Aizbildņa pienākums ir apgūt aizbildņa apmācības programmu. Aizbildnis katru gadu līdz 1.februārim, kā arī aizbildnībai beidzoties, iesniedz bāriņtiesā norēķinu par aizbildnību. Bāriņtiesa ne retāk kā reizi gadā pārbauda bērna dzīves apstākļus aizbildņa ģimenē.

Brīdinājums: Bāriņtiesa pastāvīgi uzrauga aizbildņa rīcību bērna personisko un mantisko tiesību un interešu nodrošināšanā. Ja konstatētas kļūdas aizbildņa iesniegtajā norēķinā vai bērna interesēm neizdevīga aizbildņa darbība, bāriņtiesa dod aizbildnim attiecīgus norādījumus, lemj par aizbildņa atstādināšanu, lemj par aizbildņa atcelšanu.

Pakalpojuma sniedzējs:
Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienība:    Ērgļu novads
Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorija:    Ērgļu novads
Pakalpojumu sniedzēja adrese:    Rīgas iela 10, Ērgļi, Ērgļu pagasts, Ērgļu novads, LV – 4840; tālrunis 64871453, 26406289; e-pasts: barintiesa@ergli.lv, ergli@ergli.lv

Pakalpojumu sniedzēja darba laiks: 
  otrdienās    09.00 - 12.30, 13.30 – 16.00
  trešdienās   09.00 – 12.30, 13.30 – 18.00,
  piektdienās 09.00 – 12.30, 13.30 – 16.00