Ielādējam saturu... Lūdzu uzgaidiet!

Mantisko interešu aizsardzība

Mantisko interešu aizsardzība  

Pakalpojuma turētāja nosaukums: Ērgļu novada bāriņtiesa.

Pakalpojuma funkcija/uzdevums: Bērnu un rīcībnespējīgo mantisko interešu un tiesību aizsardzība.

Pakalpojuma būtības īss apraksts:
 Bāriņtiesa, aizstāvot bērna vai citas rīcībnespējīgas personas mantiskās intereses lemj par:
1. Atļauju pieņemt vai atraidīt bērna/rīcībnespējīgas personas vārdā viņam piekritušo mantojumu.
2. Par bērnam/rīcībnespējīgajai personai piederošas mantas pārdošanu par tirgus vērtību vai izsolē.
3. Par mantojuma sadalīšanu, bērna/rīcībnespējīgas personas mantas (ja tās vērtība nepārsniedz 10000 latu) atsavināšanu, ieķīlāšanu vai apgrūtināšanu ar citām lietu tiesībām.
4. Īpašuma iegūšanu bērnam/rīcībnespējīgajai personai.
5. Bērnam/rīcībnespējīgajai personai piederošā nekustamā īpašuma (ja tā vērtība pārsniedz 10000 latu) atsavināšanas, ieķīlāšanas vai apgrūtināšanas ar lietu tiesībām lietderīgumu.
6. Ieceļ aizbildni tiesisku darījumu noslēgšanai starp bērnu un vecākiem.
7. Lemj par mantojuma pārvaldīšanas un lietošanas tiesību atņemšanu, ja pārdzīvojušais laulātais bērnam piekritušo mantojumu pārvalda vai lieto nekārtīgi.
8. Par vecāka atstādināšanu no bērna mantas pārvaldības, ja vecāks pārvalda bērna mantu neatbilstoši bērna interesēm un veic citus mantisko interešu aizsardzības pasākumus.

Pakalpojuma saņēmējs: Fiziska persona

Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu:
•  Bērnu tiesību aizsardzības likums.
•  MK 19.12.2006. not. Nr.1037 "Bāriņtiesas darbības noteikumi" .
•  Bāriņtiesu likums
•  MK 04.08.2008. not. Nr.618 "Noteikumi par mantojuma reģistra un mantojuma lietu vešanu"
•  Civillikums .

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
 Atkarībā no izskatāmā jautājuma:
1. Aizbildņa (vecāku), aizgādņa iesniegums - oriģināls.
2. Bērna dzimšanas apliecība - kopija.
3. Miršanas apliecība - kopija.
4. Mantojuma saraksts - kopija.
5. Mantojuma apliecība - kopija.
6. Īpašuma tiesību apliecinošs dokuments - kopija.
7. Izziņa par nekustamā īpašuma apsaimniekošanas izdevumu apmaksu - kopija.
8. Izziņa par nekustamā īpašuma nodokļa apmaksu - kopija.
9. Darījuma līguma projekts.
10. Nekustamā īpašuma novērtējums - kopija.
11. Kredītiestādes izziņa - kopija u.c.

Pakalpojuma saņemšanas termiņš (darba dienās): 22

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi: Nav

Piezīmes (par pakalpojuma saņemšanas termiņu un maksājumiem, kuri saistīti ar termiņu): Iesniegums tiek izskatīts mēneša laikā, ja objektīvu iemeslu dēļ minēto termiņu nav iespējams ievērot, bāriņtiesa to var pagarināt Administratīvā procesa likuma 64.pantā noteiktajā kārtībā (uz laiku ne ilgāku par četriem mēnešiem no iesnieguma iesniegšanas dienas, bet ilgstošas faktu konstatācijas nepieciešamības gadījumā - līdz gadam).

Administratīvais process: Ir

Pārsūdzības iespējas: Bāriņtiesas lēmumus un faktisko rīcību var pārsūdzēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā, iesniedzot pieteikumu Administratīvās rajona tiesas tiesu namā pēc pieteicēja deklarētās dzīvesvietas vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas. Persona, kura atrodas ieslodzījuma vietā, pieteikumu tiesā iesniedz pēc ieslodzījuma vietas adreses. Pieteicējs, kuram nav adreses Latvijas Republikā, pieteikumu iesniedz Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namā Antonijas ielā 6, Rīgā, LV-1010.

Atgādinājums: Ik gadu, ne vēlāk par 1.februāri, aizbildnim (arī vecākiem), aizgādnim jāiesniedz bāriņtiesai norēķins par bērna/rīcībnespējīgas personas mantas pārvaldību.

Brīdinājums: Saskaņā ar Civillikuma 333.pantu bāriņtiesa var par tās rīkojumu un lēmumu neizpildīšanu uzlikt aizbildņiem naudas sodu līdz simt latiem.

Pakalpojuma sniedzējs:
Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienība:    Ērgļu novada bāriņtiesa
Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorija:    Ērgļu novads
Pakalpojumu sniedzēja adrese:    Rīgas iela 10, Ērgļi, Ērgļu pagasts, Ērgļu novads, LV – 4840; tālrunis 64871453, 26406289; e pasts: barintiesa@ergli.lv, ergli@ergli.lv

Pakalpojumu sniedzēja darba laiks:
     otrdienās no plkst.09.00-12.30 un no plkst.13.30 – 16.00,
     trešdienās no plkst. 9.00 – 12.30 un no plkst. 13.30 – 18.00,
     piektdienās no plkst. 09.00 – 12.30 un no plkst. 13.30 – 16.00