Ielādējam saturu... Lūdzu uzgaidiet!

Saistošo noteikumu projekti

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 43.1 pantu, pašvaldības mājas lapā tiek publicēts pašvaldības saistošo noteikumu projekts un tam pievienotais paskaidrojuma raksts, kurā sniegts īss projekta satura izklāsts, projekta nepieciešamības pamatojums, informācija par projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu, uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā, administratīvajām procedūrām un konsultācijām ar privātpersonām.

Pievienotie faili

PROJEKTS Saistošie noteikumi Nr 7 Par sabiedrisko kārtību Ērgļu novadā.pdf (295.11 KB)
PROJEKTS Grozījumi saistošajos noteikumos Nr 5 Sociālās palīdzības pabalstu piešķiršanas noteikumi Ērgļu novadā.pdf (298.61 KB)
PROJEKTS grozijumi saistošajos noteikumos Nr 2 Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par maznodrošinātu mājsaimniecību Ērgļu novada pašvaldībā .pdf (282.62 KB)
Projekts grozijumi saistošajos noteikumos Nr 3 Par tirdzniecību publiskās vietās tirdzniecības nodevu un tirgus statusa piešķiršanas kārtība Ērgļu novadā.pdf (306.36 KB)
Projekts Saistošajos noteikumos Nr 1 Ērgļu novada pašvaldības Nolikums.pdf (306.75 KB)
Projekts saistošiem noteikumiem Par izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licensēšanas kārtību Ērgļu novadā.pdf (341.97 KB)
Projekts grozijumos saistošiem noteikumiem Nr 2 par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošs personas atzīšanu par maznodrošinātu Ērgļu novada pašaldībā.pdf (214.76 KB)
Projekts Grozijumi saistošajos noteikumos Nr 2 Decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšana un uzskaites kārtība.pdf (143.67 KB)
Projekts Grozijumi saistošajos noteikumos Nr8 Par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu un lietošanas kārtība Ērgļu novadā.pdf (141.81 KB)