Ielādējam saturu... Lūdzu uzgaidiet!

Ērgļu novada pašvaldības attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana

    IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ   

Projekts "Ērgļu novada pašvaldības attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana"

Projekts tiek īstenots darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība”, 1.5. prioritātes „Administratīvās kapacitātes stiprināšana” 1.5.3. pasākuma „Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību administratīvās un attīstības plānošanas kapacitātes stiprināšana” 1.5.3.2. aktivitātes „ Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana” ietvaros

Projekta īstenošanas termiņš    No 2010.gada 22.decembra - 2013.gada 31.martam
Projekta mērķis:   
Paaugstināt Ērgļu novada pašvaldības attīstības plānošanas kapacitāti, piesaistot atbilstošas kvalifikācijas ekspertus jaunas attīstības programmas izstrādei, lai nodrošinātu kvalitatīvu vietēja līmeņa teritorijas attīstības plānošanas procesu
Projektā veicamās darbības:
1) Ērgļu novada attīstības programmas 2013.-2019.gadam izstrāde (pašreizējās situācijas un SVID analīze, stratēģijas formulēšana, rīcības plāna, t.sk. investīciju plāna izstrāde, uzraudzības un novērtēšanas sistēmas izstrāde).
2) Eksperta piesaiste stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma veikšanai.
3)  Informācijas un komunikācijas pasākumi (informatīvā plāksne pašvaldības telpās, preses relīzes pašvaldības informatīvajā izdevumā “Ērgļu ziņas”, publikācijas pašvaldības mājas lapā www.ergli.lv).
Projektā veicamie pasākumi sabiedrības iesaistīšanai plānošanas procesā:
1) 2 sabiedriskās apspriedes – plānošanas procesa sākumā un pēc Attīstības programmas 1. redakcijas izstrādes
2) 2 semināri – par sabiedrības līdzdalību un lomu plānošanas procesā, par SVID analīzi, par teritorijas līdzsvarotas un ilgtspējīgas attīstības indeksiem u.c.
3) 4 sanāksmes dažādām interešu grupām.
Projekta vadības komanda:    Projekta vadītājs – pašvaldības domes priekšsēdētājs Guntars Velcis
Projekta vadītāja asistente – pašvaldības vides pārvaldības un teritorijas plānošanas speciāliste Emma Cera
Projekta grāmatvede – pašvaldības grāmatvede Antoņina Lucāne
Projekta finansējums: Kopējās attiecināmās izmaksas LVL 25 000,00
ESF līdzfinansējums LVL 25 000,00 (100%)

Paziņojums par ESF projekta darbības un Ērgļu novada Attīstības programmas 2013.-2019.gadam izstrādes uzsākšanu
Ērgļu novada pašvaldība informē, ka ar 22.12.2010. noslēgto Vienošanos Nr. 1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/040/040 par Eiropas Sociālā fonda projekta īstenošanu, ir uzsākta programmas “Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.5.3.2.aktivitātes „Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana” projekta „Ērgļu novada pašvaldības attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana” darbība.
Sakarā ar saņemto ESF atbalstu 2010.gada 30. decembrī Ērgļu novada pašvaldības dome pieņēma lēmumu (sēdes protokols Nr.14, 1.§) uzsākt Ērgļu novada Attīstības programmas 2013.-2019.gadam izstrādi.
Visa aktuālā informācija gan par projektu, gan par Attīstības programmas izstrādi regulāri tiks publicēta pašvaldības mājas lapā www.ergli.lv un pašvaldības informatīvajā izdevumā „Ērgļu ziņas”.
Attīstības programmas pilnvērtīga izstrāde nav iedomājama bez plašas novada iedzīvotāju iesaistīšanās plānošanas procesā, tādēļ ikviens novada iedzīvotājs un interešu grupa ir laipni aicināti sniegt savus priekšlikumus par novada attīstības virzieniem, dažādu problēmu risināšanas nepieciešamību, par vēlmi iesaistīties tematiskajās darba grupās. Visus priekšlikumus, norādot arī savu vārdu, uzvārdu un kontaktinformāciju, lūdzam sūtīt uz epastu: emma.cera@inbox.lv vai iesniegt pašvaldībā Rīgas ielā 10, Ērgļi, Ērgļu novads, Ērgļu pagasts. Uz jūsu jautājumiem atbildēs projekta vadītāja asistente Emma Cera, t.64871298; 26468124.

Informācija par ESF projekta darbības un Ērgļu novada Attīstības programmas 2013.-2019.gadam izstrādes gaitu

I.  Iepirkuma procedūras rezultātā kā saimnieciski visizdevīgākais piedāvājumus iepirkumam „Ērgļu novada attīstības programmas 2013.-2019.gadam izstrāde ” tika atzīts SIA „NK Konsultāciju birojs”, reģ. Nr.40003602314, adrese Mūkusalas iela 42, Rīga, LV-1004, iesniegtais piedāvājums par summu 14776,04 (četrpadsmit tūkstoši septiņi simti septiņdesmit seši tūkstoši 4 santīmi) LVL bez PVN un kopējo summu 18026,77 (astoņpadsmit tūkstoši divdesmit seši lati 77 santīmi) LVL, ar kuru 2011. gada 31. martā tika noslēgts līgums par attīstības programmas izstrādi.
2011. gada 20. aprīlī notika Ērgļu novada attīstības programmas izstrādes darba grupas un deputātu tikšanās ar SIA „NK Konsultāciju birojs” darbiniekiem. Programmas izstrādātāji iepazīstināja ar darba procesu – laika grafiku, kā tiks veikta iedzīvotāju anketēšana, kāda informācija nepieciešama no pašvaldības. Tika apspriesti darba grupā izteiktie priekšlikumi. Pēc tam ar attīstības programmas izstrādes procesu SIA „NK Konsultāciju birojs” iepazīstināja novada iedzīvotājus tiem organizētajā sanāksmē. Iedzīvotāji varēja pieteikties darboties tematiskajās darba grupās.
Patreiz notiek programmas izstrādei nepieciešamo datu vākšana, to apkopošana un analīze. Ir pietrasīta informācija arī no valsts iestādēm, no statistikas pārvaldes.
Joprojām ikviens novada iedzīvotājs un interešu grupa ir laipni aicināti sniegt savus priekšlikumus par novada attīstības virzieniem, dažādu problēmu risināšanas nepieciešamību, par vēlmi iesaistīties tematiskajās darba grupās. Tiks veidotas šādas tematiskās darba grupas:
1) tautsaimnieciskā,
2) vides un infrastruktūras,
3)izglītības, kultūras, veselības un sociālo vajadzību.
Visus priekšlikumus lūdzam sūtīt uz epastu: emma.cera@inbox.lv vai iesniegt pašvaldībā Rīgas ielā 10, Ērgļi, Ērgļu novads, Ērgļu pagasts. Uz jūsu jautājumiem atbildēs attīstības programmas izstrādes vadītāja Emma Cera, t.64871298; 26468124.

II. Programmas izstrādes procesa laikā 2011. gada 14., 15. un 16. jūnijā  notika Ērgļu novada iedzīvotāju fokusgrupu (jaunieši, ģimenes, pašvaldības institūciju un iestāžu darbinieki, biedrības, uzņēmēji, pensionāri) sanāksmes, kurās tika diskutēts par katrai grupai aktuāliem jautājumiem, par problēmām, par attīstības virzieniem un prioritātēm. Diskusiju rezultāti apkopotā veidā tiks uzrakstīti attīstības programmā kā esošās situācijas analīze.  Ja šajās diskusijās neesat piedalījies, bet Jums ir savs viedoklis par Ērgļu novadu un priekšlikumi tā attīstībai, lūdzu, rakstiet man. Drīzumā notiks iedzīvotāju aptauja sakarā ar attīstības programmas izstrādi. Lūdzu, esiet atsaucīgi, kad pie jums ieradīsies intervētājs. Aptauja būs anonīma.

III. Ir apkopota informācija, kur īsi aprakstītas fokusa grupu diskusijās gūtās idejas un sniegti iedzīvotāju apsekojuma rezultāti. Daļa no šīs informācijas tiks iekļauta attīstības programmā sniedzot daudz atziņu, izvirzot novada attīstības stratēģiskos mērķus un prioritātes.
Iepazīstoties ar attīstības programmas izstrādātāju apkopotajiem rezultātātiem iedzīvotāji var  izteikt vēl papildus savus viedokļus un secinājumus, informējot projekta koordinatori Emmu Ceru, tālrunis 26468124, e-pasts: emma.cera@inbox.lv

IV. Ērgļu novada  pašvaldībai sadarbojoties ar SIA „NK Konsultāciju birojs” turpinās Attīstības programmas 2013. – 2019.gadam izstrāde. Attīstības programmas izstrādes motīvs – „Sapņo! Uzdrošinies! Dari!”, kas aicina katru novada iedzīvotāju iesaistīties novada nākotnes veidošanā.
     Ir veikta Ērgļu novada pašreizējās situācijas analīze, novembrī uzsākta stratēģiskās daļas izstrāde. Pašreizējās situācijas analīzē secināts, ka Ērgļu novads, tāpat kā citas pašvaldības, pakļauts nelabvēlīgām sociālekonomiskajām tendencēm kā, piemēram, iedzīvotāju skaita samazināšanās, bezdarba pieaugums, zems dabiskais pieaugums u.c.  Tajā pašā laikā novadā pilnībā netiek izmantotas tūrisma iespējas. Vidzemes plānošanas reģiona teritorijas plānojumā Ērgļu novads tiek plānots kā daudzveidīga aktīvā tūrisma teritorija, līdz ar to tūrisms ir viena no novada attīstības prioritātēm.
     Novadam raksturīga ekoloģiska, dabiska vide, turklāt 56,6% teritorijas klāj meži un 30,5% lauksaimniecībā izmantojamā zeme. Minētie resursi bijis priekšnosacījums lauksaimniecības un mežsaimniecības attīstībai novadā, kas ir pamata uzņēmējdarbības nozares.
     Stratēģiskās daļas izstrāde tiek veikta pamatojoties uz pašreizējās situācijas analīzi un darba grupu rezultātiem. 20.oktobrī notika seminārs aktīvākajiem Ērgļu novada iedzīvotājiem, 24.novembrī Jumurdas pagasta iedzīvotājiem, 1.un 2.decembrī – pašvaldības iestāžu darbiniekiem, 14. decembrī Sausnējas pagasta iedzīvotājiem.
     Semināros definēta novada attīstības vīzija, stratēģiskie mērķi, kā arī apzinātas attīstības projektu idejas. Iedzīvotāji novadā vēlas jaunas darba vietas, augstāku nodarbinātības līmeni, attīstītu tūrismu un aktīvo atpūtu, ekoloģisku produktu audzēšanu. Ērgļu novadam jābūt sakoptai, tīrai vietai, kurā dzīvo aktīvi, radoši, atbildīgi un patriotiski cilvēki, ģimenes.
     Novada attīstībai izvirzīti divi stratēģiskie mērķi. Viens no tiem ir infrastruktūras un vides attīstība, kam pamata ir transporta infrastruktūras, kanalizācijas, ūdensapgādes un labiekārtošanas projekti. Otrs attīstības mērķis ir vērsts uz pakalpojumu, sadarbības un attīstības veicināšanu, tajā skaitā izglītības, veselības, sociālo pakalpojumu, kultūras un tūrisma attīstību.
     Decembra beigās paredzēts pabeigt stratēģiskās daļas izstrādi. 2012.gada sākumā dokuments tiks nodots publiskajai apspriešanai, tādējādi aicinot visus ieinteresētos izteikt viedokli par novada attīstības dokumentu.

V.  Atbilstoši Ērgļu novada pašvaldības domes 2012.gada 26.janvāra lēmumam, prot. Nr.1. §14 tiek organizēta Ērgļu novada attīstības programmas 2013.-2019.gadam 1.redakcijas sabiedriskā apspriešana.

1.    Attīstības programma ir vidēja termiņa plānošanas dokuments, kas noteiks novada prioritātes un rīcības virzienus turpmākajiem 7 gadiem, tāpēc aicinām novada uzņēmējus, izglītības, veselības, sociālās aprūpes, transporta, vides aizsardzības un novada nevalstisko organizāciju pārstāvjus, kā arī citus interesentus iesaistīties attīstības programmas publiskajā apspriešanā, lai vienotos par turpmākās attīstības galvenajiem virzieniem un veicamajām aktivitātēm Jūsu pārstāvošajās jomās.
2.    Ar Ērgļu novada attīstības programmas 2013.- 2019.gadam 1.redakcijas materiāliem laika posmā no š.g. 20.februāra līdz š.g. 26.martam var iepazīties:
•    Ērgļu novada pašvaldībā kancelejā - Rīgas ielā 10, Ērgļos, Ērgļu pagastā, Ērgļu novadā, -  darba dienās no 8.00-12.30 un 13.30-17.00 (trešdienās līdz 18.00, piektdienās līdz 16.00).
•    Ērgļu novada pašvaldības mājas lapā www.ergli.lv
3.    Rakstiskus komentārus un priekšlikumus par Ērgļu novada attīstības programmas1.redakciju iespējams iesniegt līdz 2012.gada 26.martam:
•    Ērgļu novada pašvaldībā kancelejā - Rīgas ielā 10, Ērgļos, Ērgļu pagastā, Ērgļu novadā,.
•    Sūtot pa pastu uz adresi: Rīgas ielā 10, Ērgļos, Ērgļu pagastā, Ērgļu novadā, LV-4840.
•    Elektroniski - uz e-pasta adresi: ergli@ergli.lv
    4.    Ērgļu novada attīstības programmas 1.redakcijas sabiedriskās apspriedes sanāksmes   notiks 2012.gada 6. martā:
•    plkst.10.00 Jumurdas pagasta pārvaldes telpās Ezera ielā 2, Jumurdā, Jumurdas pagastā, Ērgļu novadā ,
•    plkst.13.00  Sausnējas muzeja telpās “Līdumos”, Sausnējā, Sausnējas pagastā, Ērgļu novadā,
•    plkst.16.00  Ērgļu saieta namā Rīgas ielā 5, Ērgļos, Ērgļu pagastā, Ērgļu novadā.
5.    Uz jautājumiem atbildēs Ērgļu novada pašvaldības vides pārvaldības un teritorijas plānošanas speciāliste Emma Cera trešdienās no 8.00 līdz 18.00, pusdienas pārtraukums no plkst.12.30 līdz 13.30, tel. 26468124, 4871287, e-pasts emma.cera@inbox.lv 

1.daļa Pašreizējā situācija

2.daļa Stratēģiskā daļa un rīcības plāns

Pielikumi attīstības programmai

VI. 2012.gada 6. martā norisinājās Ērgļu novada attīstības programmas 2013.-2019. gadam 1.redakcijas sabiedriskās apspriedes sanāksmes Jumurdā, Sausnējā un Ērgļos. Novada dome un attīstības programmas izstrādātāja SIA
„NK Konsultāciju birojs” pārstāvji novada iedzīvotājus iepazīstināja ar sagatavoto attīstības programmas projektu, savukārt iedzīvotāji uzdeva jautājumus, norādīja uz ievērotajām nepilnībām un ieteica dažādus uzlabojumus. Ērgļu novada dome pateicas visiem sanāksmju dalībniekiem par atsaucību!
Aicinām iepazīties ar pievienotajiem sanāksmju protokoliem:

Protokols_Ergli_06_03_2012

Protokols_Jumurda_06_03_2012

Protokols_Sausneja_06_03_2012

VII. SIA "NK konsultāciju birojs" 19.06.2012. ir iesnieguši Ērgļu novada pašvaldībai "Ērgļu novada attīstības programmas 2013.-2019." galīgo redakciju domes lēmuma pieņemšanai par tās nodošanu Vidzemes plānošanas
reģionam atzinuma sniegšanai.Komentārus var sūtīt uz e-pastu:emma.cera@inbox.lv

Attīstības programmas 1.daļa Esošā situācija un SVID analīze

Attīstības programmas pielikumi

Attīstības programmas 2.daļa Stratēģija

 VIII. Ērgļu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.-2037. gadam izstrādes seminārs 2012.gada 13.septembrī, plkst. 15:00 – 18:00, Ērgļu Saieta namā Rīgas ielā 5
Semināru organizē Ērgļu novada dome un SIA „NK Konsultāciju birojs”

Ērgļu novadā, līdztekus attīstības programmas izstrādes procesam ir uzsākta cita attīstības plānošanas dokumenta – ilgtspējīgas attīstības stratēģijas – izstrāde. Šis ir ļoti interesants un nozīmīgs uzdevums – plānot sava novada attīstību ilgtermiņā, līdz 2037.gadam.
Tāpat, kā pārējā Latvija, un pat vēl lielākā mērā, Ērgļu novads saskaras ar ļoti nopietniem nākotnes izaicinājumiem un mēs apzināmies, ka būsim veiksmīgi tikai tad, ja rīkosimies gudri un aktīvi.
Tieši Ērgļu novada uzņēmēji ir aktīvākie novada attīstības virzītāji. Novada attīstība ir atkarīga no uzņēmēju veiksmēm un neveiksmēm, savukārt uzņēmeju veiksme ir atkarīga no tā, kā attīstīsies Ērgļu novads.
Tāpēc aicinām Jūs aktīvi iesaistīties Ērgļu novada ilgtermiņa attīstības stratēģijas izstrādē, piedaloties seminārā kas notiks 2012.gada 13.septembrī plkst. 15:00 – Ērgļu Saieta namā;
Labprāt atbildēsim uz Jums interesējošiem jautājumiem jau pirms semināra:
E.Cera, Ērgļu novada pašvaldības Vides pārvaldības un teritorijas plānošanas speciāliste, tel.: 64871298, e-pasts: emma.cera@inbox.lv vai
G.Pāvils, SIA „NK Konsultāciju birojs”, Stratēģiskās un telpiskās plānošanas departamenta projektu vadītājs, tel. 26340035, e-pasts: gatis.pavils@nkconsulting.lv

Semināra mērķi:
-    Izvērtēt trīs Ērgļu novada ilgtermiņa attīstības scenārijus;
-    Izraudzīties vēlamāko attīstības scenāriju;
-    Izvērtēt novada esošo un līdz šim plānoto telpisko struktūru un sniegt priekšlikumus novada telpiskās attīstības perspektīvai;
-    Novērtēt Ērgļu novada uzņēmēju intereses un iespējas novada attīstības veicināšanai.

Darba kārtība:
14:45 – 15:00 Ierašanās un reģistrācija
15:00 – 17:30 Seminārs par novada attīstības scenārijiem un telpiskās attīstības perspektīvu:
~ 30 min. Prezentācija, Gatis Pāvils.
-    Kas ir ilgtspējīgas attīstības stratēģija? Pašreizējā situācija Ēgļu novadā, telpiskais plānojums – kopsavilkums, nākotnes attīstības tendences Ērgļu novadā, Latvijā, pasaulē;
-    Trīs varbūtējie novada attīstības scenāriji, to priekšrocības un trūkumi;
-    Diskusija. Attīstības scenāriju analīze, šo scenāriju īstenošanas pozitīvās un negatīvās iezīmes. Telpiskā struktūra scenārija realizācijai. (~ 40 min)
-    Kafijas pauze (~ 20 min)
-    Diskusija. Novada uzņēmēju intereses un rīcības novada attīstības veicināšanai (~ 40 min)
-    Kopsavilkums, tālākais darbs, komentāri (~ 20 min)

IX. Ērgļu novadā līdztekus attīstības programmas izstrādes procesam ir uzsākta cita attīstības plānošanas dokumenta – ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.– 2037. gadam izstrāde. Tāpat, kā pārējā Latvija, arī Ērgļu novads saskaras ar ļoti nopietniem nākotnes izaicinājumiem. Apzinoties, ka būsim veiksmīgi tikai tad, ja rīkosimies gudri un aktīvi, Ērgļu novada pašvaldība un SIA „NK Konsultāciju birojs” 4. un 5. oktobrī  organizēja semināru, kurā piedalījās stratēģijas izstrādes darba grupa, pašvaldības iestāžu un institūciju vadītāji. Tika apspriesti un izvērtēti 3 SIA „NK Konsultāciju birojs” piedāvātie iespējamie novada attīstības scenāriji, kuri tika izvirzīti vadoties pēc esošās situācijas analīzes – lauksaimniecība, atpūta un tūrisms, ekobūvniecība. Ar plānošanas dokumenta 1. redakciju varēs iepazīties novembrī-decembrī sabiedriskās apspriešanas laikā.

X.  2012. gada 25. oktobrī Ērgļu novada pašvaldības dome ir pieņēmusi lēmumu par Ērgļu novada attīstības programmas 2013.-2019. gadam galīgās redakcijas nodošanu Vidzemes plānošanas reģionam atzinuma sniegšanai.

 Domes_lemums_25_10_2012.JPG

ESA_ErgluAP_12v.pdf 

Pielikumi_ErgluAP_12v.pdf

Strategija_ErgluAP_12v.pdf

XI. Ērgļu novada pašvaldības dome 2012. gada 29. novembrī (domes sēdes protokols Nr.14, 9.§) ir apstiprinājusi Ērgļu novada Attīstības programmu 2013.-2019.gadam.

Lēmums_Ērgļi.doc

ESA_ErgluAP.pdf

Pielikumi_ErgluAP.pdf

Strategija_ErgluAP.pdf

<XII. Paziņojums par Ērgļu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.-2037.gadam  1.redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai

Atbilstoši Ērgļu novada pašvaldības domes 2013.gada 24.janvāra lēmumam tiek organizēta Ērgļu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.-2037.gadam 1.redakcijas publiskā apspriešana.
1. Ilgtspējīgas attīstības stratēģija ir ilgtermiņa plānošanas dokuments, kas noteiks novada ilgtermiņa attīstības redzējumu, mērķi, prioritātes un telpiskās attīstības perspektīvu turpmākajiem 25 gadiem, tāpēc aicinām novada uzņēmējus, izglītības, veselības, sociālās aprūpes, transporta, vides aizsardzības un nevalstisko organizāciju pārstāvjus, kā arī citus interesentus iesaistīties ilgtspējīgas attīstības stratēģijas publiskajā apspriešanā.
2. Ar Ērgļu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.-2037.gadam 1.redakcijas materiāliem laika posmā no š.g. 28.janvāra līdz š.g. 25.februārim var iepazīties:
  • Ērgļu novada pašvaldībā kancelejā - Rīgas ielā 10, Ērgļos, Ērgļu pagastā, Ērgļu novadā, -  darba dienās no 8.00-12.30 un 13.30-17.00 (trešdienās līdz 18.00, piektdienās līdz 16.00).
  • Ērgļu novada pašvaldības mājas lapā www.ergli.lv
3. Rakstiskus komentārus un priekšlikumus par Ērgļu novada attīstības programmas1.redakciju iespējams iesniegt līdz 2013.gada 25.februārim:
  • Ērgļu novada pašvaldībā kancelejā - Rīgas ielā 10, Ērgļos, Ērgļu pagastā, Ērgļu novadā,.
  • Sūtot pa pastu uz adresi: Rīgas ielā 10, Ērgļos, Ērgļu pagastā, Ērgļu novadā, LV-4840.
  • Elektroniski - uz e-pasta adresi: ergli@ergli.lv
4.Ērgļu novada attīstības programmas 1.redakcijas sabiedriskās apspriedes sanāksmes   notiks 2013.gada 14. februārī:
  • plkst.11.00 Jumurdas pagasta pārvaldes telpās Ezera ielā 2, Jumurdā, Jumurdas pagastā, Ērgļu novadā ,
  • plkst.13.00  Sausnējas muzeja telpās “Līdumos”, Sausnējā, Sausnējas pagastā, Ērgļu novadā,
  • plkst.15.00  Ērgļu saieta namā Rīgas ielā 5, Ērgļos, Ērgļu pagastā, Ērgļu novadā.
5. Uz jautājumiem atbildēs Ērgļu novada pašvaldības vides pārvaldības un teritorijas plānošanas speciāliste Emma Cera trešdienās (izņemot 6.februāri) no 8.00 līdz 18.00, pusdienas pārtraukums no plkst.12.30 līdz 13.30, tel. 26468124, 4871287, e-pasts emma.cera@inbox.lv 

Ērgļu novada ilgtspējīgās stratēģijas 2013.-2037.g1.redakcija

XIII. 2013.gada 14. februārī norisinājās Ērgļu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.-2037. gadam 1.redakcijas sabiedriskās apspriedes sanāksmes Jumurdā, Sausnējā un Ērgļos. Novada dome un stratēģijas izstrādātāja SIA „NK Konsultāciju birojs” pārstāvji novada iedzīvotājus iepazīstināja ar sagatavoto dokumentu, savukārt iedzīvotāji uzdeva jautājumus un izteica savus priekšlikumus. Ērgļu novada dome pateicas visiem sanāksmju dalībniekiem par atsaucību!
Aicinām iepazīties ar pievienotajiem sanāksmju protokoliem:

14.02. protokols Ērgļos
14.02. protokols Sausnējā
14.02. protokols Jumurdā

XIV. Ērgļu novada pašvaldības dome pieņēmusi lēmumu par Ērgļu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.-2037.g. nodošanu Vidzemes plānošanas reģionam atzinuma saņemšanai.

Lēmums
Komentāru_anketa
Ērgļu_ilgtspējīgas_attīstības_stratēģija

 XV. Ērgļu novada pašvaldības dome 2013. gada 12. martā (domes sēdes protokols Nr.4, 1.§) apstiprināja Ērgļu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2013.-2037.gadam.
Līdz ar to ir pabeigta projekta „Ērgļu novada pašvaldības attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana” īstenošana ESF darbības programmas “Cilvēkresursi un nodarbinātība” 1.5.3.2.aktivitātes „Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana” ietvaros (22.12.2010. Vienošanās Nr. 1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/040/040).
Projekta īstenošanas laikā ir izstrādāti 2 plānošanas dokumenti - Ērgļu novada attīstības programma 2013.-2019.gadam un Ērgļu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2013.-2037.gadam.Lēmums
Ērgļu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2013.-2037.gadam