Ielādējam saturu... Lūdzu uzgaidiet!

Par finansējuma piešķiršanu biedrībām un nodibinājumiem

NOLIKUMS
Ērgļu novada Ērgļu pagastā

2014. gada 24.aprīlī                                                                                                                                                   Nr.2 
domes sēdes prot. Nr.4, 7.§

Par Ērgļu novada pašvaldības finansējuma piešķiršanas un izlietojuma kontroles kārtību biedrībām un nodibinājumiem

Izdots saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
41.panta pirmās daļas 2.punktu

1. Vispārīgie noteikumi

1.1. Nolikums nosaka kārtību, kādā Ērgļu novada pašvaldības  (turpmāk- Pašvaldība) piešķir finansējumu biedrībām un nodibinājumiem (turpmāk- Finansējuma saņēmējs) un kādā veidā tiek kontrolēts finansējuma izlietojums.

1.2. Uz Pašvaldības finansējumu un atbalstu var pretendēt biedrību un nodibinājumu reģistrā reģistrētas biedrības vai nodibinājumi, kuru juridiskā adrese ir reģistrēta Ērgļu novada administratīvajā teritorijā projekti, kuru īstenošana pamatā notiek Pašvaldības administratīvajā teritorijā.

2. Finansējuma piešķiršanas mērķi

2.1. Finansējuma piešķiršanas mērķi ir:

2.1.1. Atbalstīt sabiedrisko organizāciju aktivitātes, sabiedriski nozīmīgu projektu un pasākumu īstenošanu pašvaldības teritorijā.

2.1.2. Veicināt iedzīvotāju aktivitātes attīstību novadā.

2.1.3. Veicināt Ērgļu novada atpazīstamību ārpus Ērgļu novada administratīvās teritorijas.

2.1.4. Veicināt sadarbību starp Pašvaldību un Finansējuma saņēmējiem.

2.2. Nolikuma mērķis ir nodrošināt Pašvaldības apstiprinātajā Pašvaldības budžetā paredzēto finanšu līdzekļu racionālu, efektīvu un uz konkrētu mērķi virzītu izlietošanu.

2.3. Pašvaldība nodrošina lēmuma pieņemšanas procedūras atklātumu, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi iesniegumu izskatīšanas un vērtēšanas procesā.

3. Finansējuma piešķiršanas nosacījumi

3.1. Pašvaldības finansējums tiek piešķirts pretendentiem, kuri:

3.1.1. paredz sabiedriski nozīmīgu programmu, projektu un pasākumu īstenošanu Ērgļu novadā
3.1.2. piesaista vietējos resursus un brīvprātīgo darbu sabiedriski nozīmīgos projektos;
3.1.3. īsteno neformālas izglītības programmas dažādām iedzīvotāju sociālajām grupām;
3.1.4. piedāvā brīvā laika pavadīšanas dažādošanas un kvalitātes uzlabošanas iespējas;
3.1.5. nodrošina un piedāvā sociālos pakalpojumus noteiktām sociālajām iedzīvotāju grupām;
3.1.6. iesaista cilvēkus ar invaliditāti un rada viņiem pieejamu informatīvo un fizisko vidi;
3.1.7. veicina integrācijas procesus Ērgļu novadā;
3.1.8. ar Pašvaldības līdzfinansējumu nodrošina lielāka projekta īstenošanu;
3.1.9. atbalsta Ērgļu novada sportistus un sporta pasākumus.

3.2. Finansējuma saņēmēja aktivitātēm pamatā jānotiek Ērgļu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā un to ieguvējiem jābūt Ērgļu novada iedzīvotājiem.

3.3. Pašvaldības līdzfinansējums netiek piešķirts:

3.3.1. biedrību un nodibinājumu administrācijas un darbinieku atlīdzībai;
3.3.2. nekustamā īpašuma iegādei vai būvniecības darbiem;
3.3.3. pabalstiem vai citiem maksājumiem privātpersonām;
3.3.4. aktivitātēm, kuru mērķis ir gūt peļņu;
3.3.5. politiskiem vai militāriem pasākumiem;
3.3.6. projektiem, kur nav paredzēts pašieguldījums vai cits piesaistītais finansējums;
3.3.7. pretendentam, kurš nav iesniedzis atskaiti par iepriekš piešķirtā finansējuma izlietojumu;
3.3.8. pretendentam, kurš sniedzis nepatiesas ziņas.

4. Finansējuma piešķiršanas kārtība

4.1. Pieteikuma dokumentus Pašvaldības finansiālā atbalsta saņemšanai iesniedz personiski vai pa pastu ierakstītā vēstulē Pašvaldībai.

4.2. Pieteikuma dokumenti sastāv no:
4.2.1. iesnieguma;
4.2.2. Finansējuma izlietojuma tāmes (1.pielikums);
4.2.3. reģistrācijas apliecības kopijas.
4.3. Pretendents atbild par sniegto ziņu patiesumu.

4.4. Iesniegtos pieteikumus izvērtē un lēmumu par atbalstu pieņem Pašvaldības domes izveidotās komitejas izvērtējot finansējuma pieprasījumā minēto informāciju un piemērojot finansējuma pieprasījuma izvērtēšanas kritērijus. Par komitejas atbalstītajiem pieteikumiem galīgo lēmumu pieņem Pašvaldības dome.

4.5. Finansējuma pieprasījuma galvenie vērtēšanas kritēriji noteikti:
4.5.1. aktualitāte,
4.5.2. iespējamie finansējuma piešķiršanas rezultāti un ieguvumi Ērgļu novadam,
4.5.3. izdevumu pamatotība un pašu finansējuma saņēmēju ieguldījuma apjoms,
4.5.4. pieprasītā finansējuma apjoms.

4.6. Pašvaldība ir tiesīga atteikt vai samazināt finansējuma piešķiršanu (attiecībā uz pieprasīto apjomu) no pašvaldības budžeta līdzekļiem, pamatojoties uz komitejas atzinumiem.

4.7. Pašvaldība piecu darba dienu laikā pēc Pašvaldības domes lēmuma slēdz līgumu ar Finansējuma saņēmēju par finansējuma piešķiršanu.

4.8. Par saņemtā finansējuma izlietojumu Finansējuma saņēmējs, līgumā ar Pašvaldību noteiktajā termiņā, iesniedz atskaiti par finanšu līdzekļu izlietojumu (2.pielikums), pievienojot grāmatvedības attaisnojošo dokumentu (līgumu, rēķinu, u.c.) un maksājumu uzdevumu kopijas.

4.9. Ja Finansējuma saņēmējs piešķirto finansējumu neizlieto pilnā apjomā, tad tam ir pienākums atmaksāt Pašvaldībai neizlietotā finansējuma daļu.

4.10. Pašvaldībai ir tiesības pieprasīt papildus informāciju par piešķirtā finansējuma izlietošanas gaitu, kā arī kontrolēt piešķirtā finansējuma izlietojuma atbilstību.

5. Nobeiguma noteikumi

5.1. Papildinājumus un grozījumus noteikumos var ierosināt Pašvaldības domes pastāvīgās komitejas.

5.2. Nolikums stājas spēkā no tā pieņemšanas brīža.

 

Pašvaldības domes priekšsēdētājs  G.Velcis

Pielikums Nr.1.
Pielikums Nr.2