Ielādējam saturu... Lūdzu uzgaidiet!

Komiteju sēdes

Ērgļu novada pašvaldības domes sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu pastāvīgās komitejas sēdi sasauc Ērgļu novada domes sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu pastāvīgās komitejas priekšsēdētāja Sandra Avotiņa 2019. gada 21. februārī plkst. 15:30, pašvaldības domes telpās Rīgas ielā 10, Ērgļos, Ērgļu pagastā, Ērgļu novadā.

Sēdes darba kārtība:
1. Par Ērgļu novada pašvaldības domes sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu pastāvīgās komitejas priekšsēdētāja pārvēlēšanu
2. Par iesnieguma izskatīšanu
3. Par īres līguma laušanu

Ērgļu novada pašvaldības domes finanšu un attīstības pastāvīgās komitejas sēdi sasauc Ērgļu novada domes priekšsēdētājs Guntars Velcis 2019. gada 21. februārī plkst. 16:00, pašvaldības domes telpās Rīgas ielā 10, Ērgļos, Ērgļu pagastā, Ērgļu novadā.

Sēdes darba kārtība:
1.    Par Ērgļu pagasta SIA "ŪDAS" 2018. gada finanšu pārskata apstiprināšanu
2.    Par Ērgļu pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Ērgļu slimnīca" 2018. gada finanšu pārskata apstiprināšanu
3.    Par Ērgļu novada bāriņtiesas pārskata ziņojuma apstiprināšanu
4.    Par Ērgļu novada bāriņtiesas nolikuma apstiprināšanu
5.    Par speciālās atļaujas (licences) komercdarbībai zvejniecībā izsniegšanu
6.    Par zemes vienību zem iekšzemes publiskajiem ūdeņiem pārņemšanu tiesiskajā valdījumā
7.    Par Ērgļu novada Attīstības programmas 2013-2019 rīcības un investīciju plāna aktualizēšanu
8.    Par finansiāla atbalsta sniegšanu Latvijas kalnu divriteņu maratonam 2019. gadā
9.    Par finansiālu atbalstu fondam "Sibīrijas bērni"
10.  Par atbalstu projektam "Latvijas Veselības nedēļa 2019"
11.  Par finansējuma piešķiršanu biedrībai "Ģimenes Šūpulis"
12.  Par finansiālu atbalstu Latvijas Sportinga federācijai
13.  Par iesnieguma par finansiālu atbalstu izskatīšanu
14.  Par iesnieguma par finansiālu atbalstu izskatīšanu