Ielādējam saturu... Lūdzu uzgaidiet!

Komiteju sēdes

Apvienotu Ērgļu novada pašvaldības domes finanšu un attīstības pastāvīgās komitejas un sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu pastāvīgās komitejas sēdi sasauc Ērgļu novada domes priekšsēdētājs Guntars Velcis 2020. gada 20. februārī plkst. 16:00, pašvaldības domes telpās Rīgas ielā 10, Ērgļos, Ērgļu pagastā, Ērgļu novadā.

Sēdes darba kārtība:
1. Par Ērgļu pagasta SIA "ŪDAS" 2019. gada finanšu pārskata apstiprināšanu
2. Par Ērgļu pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Ērgļu slimnīca" 2019. gada finanšu pārskata apstiprināšanu
3. Par ūdensvada lietošanas maksas apstiprināšanu Jumurdas pagastā
4. Par kanalizācijas lietošanas maksas apstiprināšanu Jumurdas pagastā
5. Par traktortehnikas nomu operatīvajā līzingā
6. Par uzturēšanas klases apstiprināšanu Ērgļu novada pašvaldības autoceļiem
7. Par Ērgļu novada pašvaldības īpašumā esošas apdzīvojamās platības īri
8. Par Ērgļu novada pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu
9. Par Ērgļu novada pašvaldības kustamās mantas atsavināšanu
10.Par Ērgļu novada pašvaldības kustamās mantas atsavināšanu
11.Par Ērgļu novada pašvaldības zemes nomu
12.Par Ērgļu novada pašvaldības dalību projektā
13.Par Ērgļu novada pašvaldības nekustamā īpašuma izsoles nosacītās sākuma cenas apstiprināšanu
14.Par Ērgļu novada pašvaldības zemes vienības daļas nodošanu īpašumā VSIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs"
15.Par iesnieguma par finansiālu atbalstu izskatīšanu
16.Par finansiāla atbalsta sniegšanu piedzīvojumu pārgājiena organizēšanai
17.Par atzinības izteikšanu novadu lauksaimniekiem
18.Par iesnieguma "Par darba grupas izveidi "Braku" teritorijas ilgtspējīgai attīstībai" izskatīšanu