Ielādējam saturu... Lūdzu uzgaidiet!

Komiteju sēdes

Apvienotu Ērgļu novada pašvaldības domes finanšu un attīstības pastāvīgās komitejas un sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu pastāvīgās komitejas sēdi sasauc Ērgļu novada domes priekšsēdētājs Guntars Velcis 2020. gada 18. jūnijā plkst. 16:00, Ērgļu saieta nama telpās Rīgas ielā 5, Ērgļos, Ērgļu pagastā, Ērgļu novadā.

Sēdes darba kārtība:

1. Par Ērgļu novada pašvaldības 2019. gada publiskā pārskata apstiprināšanu
2. Par R.Blaumaņa memoriālā muzeja "Braki" nolikuma apstiprināšanu
3. Par parādu izslēgšanu no grāmatvedības uzskaites
4. Par Ērgļu novada pašvaldības zemes nomu