Ielādējam saturu... Lūdzu uzgaidiet!

Komiteju sēdes

Apvienotu Ērgļu novada pašvaldības domes finanšu un attīstības pastāvīgās komitejas un sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu pastāvīgās komitejas sēdi sasauc Ērgļu novada domes priekšsēdētājs Guntars Velcis 2021. gada 18.februārī plkst. 16:00, attālināti – ZOOM platformā.

Sēdes darba kārtība:

  1. Par Ērgļu pagasta SIA "ŪDAS" 2020. gada finanšu pārskata apstiprināšanu
  2. Par ģimenes atbalsta centra "Zīļuks" likvidāciju
  3. Par finansiāla atbalsta sniegšanu biedrībai "Zivju gani"
  4. Par finansiāla atbalsta sniegšanu biedrībai "Zivju gani"
  5. Par Ērgļu novada pašvaldības izglītības iestāžu sniegto pakalpojumu izmaksu tāmes apstiprināšanu
  6. Par Ērgļu novada pašvaldības 2019. gada 30. maija saistošo noteikumu Nr.2 "Decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtība" precizēšanu
  7. Par Ērgļu novada pašvaldības 2017. gada 26. oktobra saistošo noteikumu Nr.8 "Par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtību Ērgļu novadā" precizēšanu
  8. Par 22.12.2020. Ērgļu novada pašvaldības domes saistošo noteikumu Nr.11 "Grozījumi Ērgļu novada pašvaldības 2015.gada 26.marta saistošajos noteikumos Nr.5 "Sociālās palīdzības pabalstu piešķiršanas noteikumi Ērgļu novadā"" precizēšanu
  9. 9. Par 22.12.2020. Ērgļu novada pašvaldības domes saistošo noteikumu Nr.12 "Grozījumi Ērgļu novada pašvaldības domes 2017.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 "Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par maznodrošinātu Ērgļu novada pašvaldībā"" precizēšanu