Ielādējam saturu... Lūdzu uzgaidiet!

Komiteju sēdes

Apvienotu Ērgļu novada pašvaldības domes finanšu un attīstības pastāvīgās komitejas un sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu pastāvīgās komitejas sēdi sasauc Ērgļu novada domes priekšsēdētājs Guntars Velcis 2019. gada 18. aprīlī plkst. 14:00, Ērgļu vidusskolas bibliotēkā, Oškalna ielā 6, Ērgļos, Ērgļu pagastā, Ērgļu novadā.

Sēdes darba kārtība:

1. Par Ģimenes atbalsta centra "Zīļuks" uzturēšanās maksas apstiprināšanu
2. Par ārpakalpojuma cenas apstiprināšanu
3. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu
4. Par zemes vienības atdalīšanu un lauku apvidus zemes piekritību Ērgļu novada pašvaldībai
5. Par speciālās atļaujas (licences) komercdarbībai zvejniecībā izsniegšanu
6. Par Ērgļu bibliotēkas darbību regulējošo dokumentu apstiprināšanu
7. Par Ērgļu novada Sausnējas bibliotēkas attīstības stratēģijas apstiprināšanu
8. Par Jumurdas bibliotēkas darbību regulējošo dokumentu apstiprināšanu
9. Par Ērgļu novada pašvaldības budžetu 2019. gadam