Ielādējam saturu... Lūdzu uzgaidiet!

Komiteju sēdes

Apvienotu Ērgļu novada pašvaldības domes finanšu un attīstības pastāvīgās komitejas un sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu pastāvīgās komitejas sēdi sasauc Ērgļu novada domes priekšsēdētājs Guntars Velcis 2019. gada 19.septembrī plkst. 16:00, pašvaldības domes telpās Rīgas ielā 10, Ērgļos, Ērgļu pagastā, Ērgļu novadā.

Sēdes darba kārtība:

  1. Par grozījumiem 2019. gada 26. aprīlī pieņemtajos saistošajos noteikumos Nr.1 “Par Ērgļu novada pašvaldības budžetu 2019. gadam”
  2. Par iesniegumu par pamatkapitāla palielināšanu Ērgļu pagasta SIA “ŪDAS”
  3. Par uzturēšanās maksas apstiprināšanu 2020.gadam Ērgļu novada sociālās aprūpes centrā
  4. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā
  5. Par Ērgļu novada pašvaldības domes lēmuma precizēšanu
  6. Par Ērgļu novada pašvaldības izglītības iestāžu sniegto pakalpojumu izmaksu tāmes apstiprināšanu
  7. Par iesnieguma par finansiālu atbalstu izskatīšanu
  8. Par iesnieguma par finansiālu atbalstu izskatīšanu