Ielādējam saturu... Lūdzu uzgaidiet!

Sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija

Sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija

Pakalpojuma turētāja nosaukums: Ērgļu novada sociālās aprūpes centrs
Pakalpojuma funkcija/uzdevums: Nodrošināt Centra klientu sociālo un medicīnisko aprūpi un radīt labvēlīgus dzīves apstākļus.
Pakalpojuma būtības īss apraksts:
Ērgļu novada sociālais aprūpes centrs ir mājas vientuļiem, cilvēkiem ratiņkrēslos, pensijas vecuma cilvēkiem un invalīdiem no 18 gadu vecuma. Centrs nodrošina īslaicīgu un ilgstošu aprūpi, drošu, interesantu un vecumam atbilstošu vidi, kā arī pilnvērtīgām vecumdienām labvēlīgus apstākļus.
Pakalpojuma saņēmējs: fiziska persona no 18 gadu vecuma
Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu:
- Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums
- MK noteikumi Nr. 288 "Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanas kārtība", MK noteikumi Nr. 338 "Prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem"
Sociālās aprūpes centra nolikums

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
  - personas iesniegums
  - izziņa par veselības pārbaudi (9 F 027 y)
  - informācija par personas ienākumiem
  - ģimenes ārsta izziņa, ka var uzturēties parastā tipa pansionārā
  - DEĀK izsniegta invaliditātes izziņa, ja persona nav sasniegusi pensijas vecumu
  - pašvaldības, kuras administratīvajā teritorijā persona deklarējusi savu dzīvesvietu, aizpildīta personas vajadzību pēc sociālajiem pakalpojumiem novērtēšanas karte un lēmums par personas ievietošanu iestādē
  - personas un tās apgādnieku vai pašvaldības, kura pieņēma lēmumu par personas ievietošanu iestādē, noslēgts līgums ar Centra vadītāju par sociālās aprūpes pakalpojumiem, atbilstoši Ministru kabineta noteiktajai kārtībai
  - persona , iestājoties Centrā, uzrāda pasi
Pakalpojuma saņemšanas termiņš: pēc vajadzības
Maksa par pakalpojumu: EUR 15,50 (piecpadsmit eiro 50 centi) diennaktī sociālās aprūpes centrā vienai personai
Administratīvais process: Nav
Pakalpojuma sniedzējs:   

Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienība: Ērgļu novada sciālās aprūpes centrs
Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorija    Ērgļu un citi novadi
Pakalpojumu sniedzēja adrese:
Juridiskā: Parka iela 4, Ērgļi, Ērgļu pagasts, Ērgļu novads, LV4840, tālrunis/fakss: 64871464, e-pasts: sacergli@ergli.lv
Pakalpojumu saņemšanas vietas:
   Parka iela 4, Ērgļi, Ērgļu pagasts, Ērgļu novads, LV4840
   „Kastaņas”, Sausnējas pagasts, Ērgļu novads, LV4841