Ielādējam saturu... Lūdzu uzgaidiet!

Apbedīšanas pabalsts

Apbedīšanas pabalsts

Pakalpojuma apraksts: Apbedīšanas pabalsts Ērgļu novada  pastāvīgā iedzīvotāja, kurš nesaņēma pensiju vai citu sociālo pabalstu, miršanas gadījumā, tiek izmaksāts viņa tuviniekiem  Ls 150,00 apmērā. Ja apbedīšanas pabalsts, ko izmaksā VSAA, ir mazāks par Ls 150,00, tad piešķir iztrūkstošo summu, bet ne mazāku par Ls 5,00.

Pabalsta saņēmējs: Fiziska persona

Pakalpojuma saņemšanas termiņš: Dokumentu iesniegšanas dienā.

Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu:
Ērgļu novada pašvaldības 20.01.2008.g. saistošie noteikumi Nr.11 ”Par sociālās palīdzības pabalstu piešķiršanu Ērgļu novadā”.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
- personas iesniegums,
- iztikas līdzekļu deklarācija,
- miršanas  apliecības kopija,
- izziņa no VSAA par mirušās personas  pensijas/pabalsta apmēru vai tā neesamību.

Pārsūdzības iespējas:
Sociālajā dienestā pieņemto lēmumu var pārsūdzēt Ērgļu novada pašvaldībā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas LR normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

Atgādinājums:
Klients ir atbildīgs par sniegto ziņu patiesumu un savu rīcību, kā arī atbildīgs par zaudējumu, kas Sociālajam dienestam radies viņa vainas vai nelikumīgas rīcības dēļ, atlīdzināšanu.

Brīdinājums:
Pabalstu   ar motivētu lēmumu nepiešķir, ja klients, ir sniedzis nepatiesas ziņas.

Pakalpojuma sniedzējs: 
Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienība            Ērgļu novada pašvaldības sociālais dienests
Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorija    Ērgļu novads
Pakalpojumu sniedzēja adrese:    Rīgas iela 10, Ērgļi, Ērgļu pagasts, Ērgļu novads, LV-4840, tālrunis: 64871404, mob.t. 29173691;  fakss: 64871231, e-pasts:
ergli@ergli.lv;  socialais.dienests@ergli.lv

Pakalpojumu sniedzēja darba laiks:  
Pirmdiena:     8.00 - 12.30, 13.30 - 17.00

Otrdiena:       8.00 - 12.30, 13.30 - 17.00
Trešdiena:     8.00 - 12.30, 13.30 - 18.00
Piektdiena:    8.00 - 12.30, 13.30 - 16.00

Adresē: „Ozoli” Sidrabiņi, Sausnējas pag., Ērgļu nov. LV4841, tālrunis: 64829534
            Pirmdiena            8.00 – 16.00