Ielādējam saturu... Lūdzu uzgaidiet!

Koku ciršanas atļauja

Koku ciršanas atļaujas izsniegšana

Pakalpojuma turētāja nosaukums: Ērgļu novada pašvaldība

Pakalpojuma funkcija/uzdevums: izsniegt koku ciršanas atļauju

Pakalpojuma būtības apraksts:
Apdzīvoto vietu teritorijās koku ciršana saskaņojama ar Ērgļu novada pašvaldību, kas tiek veikt uz fiziskas vai juridiskas personas iesnieguma pamata. Lēmuma pieņemšanai un atļaujas izsniegšanai speciālisti veic koku apsekošanu dabā, izvērtē iesnieguma pamatotību un īpašuma piederības apliecinošos dokumentus. Koku ciršanas atļauja nav nepieciešama, ja izcērt augļu kokus, ogulājus, krūmus un kokus, kuru celma caurmērs ir mazāks par 12 centimetriem.
Zemes īpašnieks vai tiesiskais valdītājs kokus ārpus meža zemes savā īpašumā vai valdījumā esošajā teritorijā cērt pēc sava ieskata, izņemot gadījumus, kas noteikti MK noteikumos Nr.717 "Kārtība koku ciršanai ārpus meža zemes".

Pakalpojuma saņēmējs: Fiziska, juridiska persona

Kārtība, kādā saņem pakalpojumu:
Fiziska vai juridiska persona iesniedz iesniegumu Ērgļu novada domē.
Iesniegumam pievieno zemesgabala plāna kopiju un, ja koks aug uz īpašnieka zemes, īpašuma tiesību apliecinošu dokumenta kopiju.
Jaunas būvniecības vai rekonstrukcijas plānošanas gadījumā iesniegumam pievieno zemesgabala plāna kopiju un atļauju projektēšanai.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
     Iesniegums
     zemesgabala plāna kopija
     īpašuma tiesību apliecinošu dokumenta kopija

Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu
     2006.gada 29. augusta MK noteikumi Nr.717 „Kārtība koku ciršanai ārpus meža zemes”.

Administratīvais process: Nav

Pakalpojuma pieprasīšanas iespējas: Klātienē

Pakalpojuma saņemšanas termiņš:
Jaunas būvniecības vai rekonstrukcijas gadījumā koku atļauja tiek izsniegta pēc iesnieguma izskatīšanas un būvatļaujas saņemšanas. Pārējos gadījumos pēc iesnieguma izskatīšanas 30 dienu laikā

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi: Nav

Pakalpojuma sniedzējs:
Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienība: Ērgļu novada domes labiekārtošanas darbu speciālists
Pakalpojuma sniedzēja apkalpojamā teritorija: Ērgļu novads
Pakalpojuma sniedzēja adrese: Rīgas iela 10, Ērgļi, Ērgļu pagasts, Ērgļu novads, tālr.64871298; 28339620, fakss 64871231, e-pasts: ergli@ergli.lv

Pakalpojuma sniedzēja darba laiks:
 Pirmdienās, otrdienās, ceturtdienās 8.00 - 12.30, 13.30 - 17.00 :
                    Trešdienās 8.00- 12.30, 13.30 - 18.00
                    Piektdienās 8.00-12.30, 13.30-16.00