Ielādējam saturu... Lūdzu uzgaidiet!

Fizisko personu iesniegumu, sūdzību un priekšlikumu noformēšana un saņemšana

Fizisko  personu iesniegumu, sūdzību un priekšlikumu noformēšana un saņemšana

Pakalpojuma turētāja nosaukums: Ērgļu novada pašvaldība

Pakalpojuma funkcija/uzdevums:  Iesniegumu, sūdzību un priekšlikumu pieņemšana un atbildes izsniegšana

Pakalpojuma īss apraksts:
Ērgļu novada pašvaldības kancelejā, pārvaldēs var noformēt un iesniegt pašvaldībai adresētos iesniegumus. Ja kādam no sniegtajiem pakalpojumiem nav speciālas veidlapas, iesniegums jāaizpilda brīvā formā. Iesniegumu var aizpildīt uz vietas kancelejā, kā arī iesniegt jau aizpildītu veidlapu.

Pakalpojuma saņēmējs: Fiziska persona

Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu:
  - 28.09.2010. MK noteikumi Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”,
  - 27.09.2007. LR likums „Iesniegumu likums”,
  - 06.05.2010. LR Likums „Dokumentu juridiskā spēka likums”
  - 21.09.2006.  Ērgļu novada pašvaldības nolikums

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
 Aizpildīta iesnieguma veidlapa. Saskaņā ar Dokumentu juridiskā spēka likumu, iesniegumā noteikti jāietver dokumenta autors, dokumenta datums un paraksts. Iesniegums jāiesniedz pašvaldības kancelejā, Jumurdas pagasta pārvaldē, Sausnējas pagasta pārvaldē (pēc nepieciešamības) .

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājimi:  Nav

Administratīvais process: Nav

Pakalpojuma saņemšanas termiņš: 30 dienas

Pakalpojuma pieprasīšanas un saņemšanas veids:
Ērgļos: 
  - klātienē, kancelejas pārzines speciālistes lietvedes  kabinetā,
  - pa pastu: Ērgļu novada pašvaldībai, Rīgas ielā 10, Ērgļos, Ērgļu pag., Ērgļu novads; LV- 4840
  - elektroniski: ergli@ergli.lv
Sausnējā:
  - klātienē, Sausnējas pagasta pārvaldes lietvedes uzskaitvedes kabinetā
  - pa pastu:
Sausnējas pagasta pārvaldei,“Ozoli”, Sidrabiņi, Sausnējas pagasts, Ērgļu novads, LV- 4841
  - elektroniski: sausnejas.pagasts@ergli.lv
Jumurdā:
  - klātienē, lietvedes-uzskaitvedes kabinetā,
  - pa pastu: Jumurdas pagasta pārvaldei,
Ezera iela 2, Jumurda, Jumurdas pagasts, Ērgļu   novads, LV-4844
  - elektroniski: jumurdas.pagasts@ergli.lv


Pakalpojuma sniedzējs:
Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienība:  Kancelejas pārzine, speciāliste  lietvede, lietvede-uzskaitvede
Pakalpojuma sniedzēja apkalpojamā teritorija:  Ērgļu novads, Latvija
Pakalpojuma sniedzēja adrese:

Ērgļos:

Ērgļu novada pašvaldība, Rīgas ielā 10, Ērgļos, Ērgļu pagasts, Ērgļu novads, LV-4840, tālrunis: 64871231, fakss: 64871231, e-pasts: ergli@ergli.lv,
Pakalpojuma sniedzēja darba laiks:
Pirmdiena      8.00-12.30, 13.30-17.00
Otrdiena         8.00-12.30, 13.30-17.00
Trešdiena      8.00-12.30, 13.30-18.00
Ceturtdiena    8.00-12.30, 13.30-17.00
Piektdiena      8.00-12.30, 13.30-16.00

Sausnējā:

Sausnējas pagasta pārvalde, “Ozoli”, Sidrabiņi, Sausnējas pagasts, Ērgļu novads, LV- 4841
, tālrunis 64829534, e-pasts: sausnejas.pagasts@ergli.lv
Pakalpojuma sniedzēja darba laiks: katru darba dienu 8.00- 13.00

Jumurdā:
Jumurdas pagasta pārvalde, Ezera iela 2, Jumurda, Jumurdas pagasts, Ērgļu   novads, LV-4844, tālrunis 64829486, e-pasts: jumurdas.pagasts@ergli.lv
Pakalpojuma sniedzēja darba laiks: katru darba dienu 8.00 - 12.00 un 13.00 - 17.00