Ielādējam saturu... Lūdzu uzgaidiet!

Profesionālās ievirzes izglītības nodrošināšana

Profesionālās ievirzes izglītības nodrošināšana
Pakalpojuma turētāja nosaukums: Ērgļu Mākslas un mūzikas skola
Pakalpojuma funkcija/uzdevums: Profesionālās ievirzes izglītība
Pakalpojuma būtības īss apraksts:
Skola īsteno profesionālās ievirzes izglītības programmas “Vizuāli plastiskā māksla”, “Taustiņinstrumentu spēle- Klavierspēle”, Stīgu instrumentu spēle- Vijoļspēle”, Pūšaminstrumentu spēle- Flautas spēle, Saksofona spēle, Trompetes spēle, Eifonija (Tenora) spēle”.
Pakalpojuma saņēmējs: 1.-9.klases skolēni
Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu:
 - Izglītības likums,
 - Profesionālās izglītības likums,
 - Ērgļu Mākslas un mūzikas skolas nolikums.
 - Noteikumi par  vecāku ( aizbildņu ) līdzfinansējumu Ērgļu mākslas un mūzikas skolā

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
  - Vecāku iesniegums (uz īpašas veidlapas “Ziņas par audzēkni”) Iesniegums mākslas nodaļai, Iesniegums mūzikas nodaļai
  - Ārsta izziņa par veselības stāvokli,
  - Dzimšanas apliecības vai pases kopija.
Dokumenti jāiesniedz, ierodoties uz iestājpārbaudījumiem.
Skolā uzņem audzēkņus līdztekus vispārējās pamatizglītības pakāpei atbilstoši profesionālās ievirzes izglītības programmai.
Pakalpojuma saņemšanas termiņš: Atbilstoši izvēlētajai profesionālās ievirzes izglītības programmai- 6-8 gadi
Pakalpojuma pieprasīšanas un saņemšanas veids: Klātiene

Ar pakalpojumu saistītie maksājumi: Vecāku līdzfinansējums eur 7,00 , saskaņā ar Ērgļu pagasta padomes "Noteikumi par  vecāku ( aizbildņu ) līdzfinansējumu Ērgļu mākslas un mūzikas skolā"

Admnistratīvais process:  Nav

Pakalpojuma sniedzējs:
Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienība: Ērgļu Mākslas un mūzikas skola
Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorija:    Ērgļu novads, kaimiņu novadi
Pakalpojumu sniedzēja adrese: 
Mākslas nodaļa, Rīgas iela 10, Ērgļi, Ērgļu pagasts, Ērgļu novads, LV- 4840, tālrunis 64871287, e-pasts: erglimaksla@inbox.lv
Mūzikas nodaļa, Rīgas iela 5, Ērgļi, Ērgļu pagasts, Ērgļu novads, LV- 4840, tālrunis 64871002

Pakalpojumu sniedzēja darba laiks    Atbilstoši stundu sarakstam.