Ielādējam saturu... Lūdzu uzgaidiet!

Pašvaldības zemes noma

Līgums par pašvaldības zemes nomu

Pakalpojuma turētāja nosaukums: Ērgļu novada pašvaldība 

Pakalpojuma funkcija/uzdevums: Sekmēt saimniecisko darbību novada teritorijā

Pakalpojuma būtības īss apraksts: Pašvaldībai piederīgā vai piekritīgā zeme, kas nav nepieciešama pašvaldības funkciju pildīšanai, tiek iznomāta  iedzīvotāju vajadzību apmierināšanai.
Pakalpojuma saņemšana sastāv no divām daļām:
 - lēmuma pieņemšana Ērgļu novada domē
 - līguma slēgšana
Pakalpojuma rezultāts ir līgums par pašvaldības zemes nomu vai Ērgļu novada domes lēmums par nomas atteikumu.

Pakalpojuma saņēmējs: Fiziskas un juridiskas personas

Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu:
MK 2007.gada 30.oktobra noteikumi Nr.735 “Par valsts un pašvaldības zemes nomu”
Ērgļu novada pašvaldības 30.04.2009. saistošie noteikumi Nr.2 “Par pašvaldības zemes nomu Ērgļu novadā”

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti: Personas iesniegums

Pakalpojuma saņemšanas termiņš: 30 kalendārās dienas

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi: Bezmaksas pakalpojums 

Administratīvais process: Domes lēmums ir apstrīdams un pārsūdzams Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

Pakalpojuma pieprasīšanas un saņemšanas veids:      Klātiene , pa pastu

Pakalpojuma sniedzējs:
Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienība: Vides pārvaldības un teritorijas plānošanas speciāliste
Pakalpojuma sniedzēja apkalpojamā teritorija: Ērgļu novads
Adrese: Rīgas iela 10, Ērgļi, Ērgļu pagasts, Ērgļu novads, LV-4840, tālrunis:64871298, fakss: 64871231,  e-pasts: ergli@ergli.lv

Apmeklētāju pieņemšana:
    trešdienās 8.00 - 12.30, 13.30-18.00.