Ielādējam saturu... Lūdzu uzgaidiet!

Izziņas sagatavošana par plānotās darbības atbilstību teritorijas plānojumam

Izziņas sagatavošana par plānotās darbības atbilstību teritorijas plānojumam:
 
Pakalpojuma turētāja nosaukums: Ērgļu novada pašvaldība 

Pakalpojuma funkcija/uzdevums: Sniegt informāciju par to vai zemes īpašnieka plānotā darbība (būvniecība, zemes transformācija) konkrētā zemes gabalā atbilst teritorijas plānojumā uzrādītajai atļautajai (plānotajai) teritorijas izmantošanai. Izziņa  nepieciešama, lai uzsāktu būvniecības procesu (nedod tiesības būvēt).

Pakalpojuma būtības īss apraksts: Tiek sniegta izziņa par to, vai zemes īpašnieka plānotā darbība (būvniecība, zemes transformācija) konkrētā zemes gabalā atbilst teritorijas plānojumā uzrādītajai atļautajai (plānotajai) teritorijas izmantošanai.

Pakalpojuma saņēmējs:  Nekustamā īpašuma īpašnieks vai viņa pilnvarotā persona.

Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu: 
LR likums “Par pašvaldībām”
Teritorijas plānošanas likums

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
   Nekustamā īpašuma īpašnieka vai viņa pilnvarotās personas iesniegums,
   Zemes robežu plāns ar iesniedzēja iezīmētu plānoto ieceri
   Pilnvarojumu apliecinoša dokumenta kopija (uzrādot oriģinālu).

Pakalpojuma saņemšanas termiņš: 30 kalendārās dienas

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi: Maksas pakalpojums  - pašvaldības nodeva 3Ls/4,27 euro

Administratīvais process: Izziņa ir apstrīdama un pārsūdzama Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

Pakalpojuma pieprasīšanas un saņemšanas veids:    Klātiene , pa pastu

Pakalpojuma sniedzējs:

Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienība: Vides pārvaldības un teritorijas plānošanas speciāliste
Pakalpojuma sniedzēja apkalpojamā teritorija: Ērgļu novads
Adrese: Rīgas iela 10, Ērgļi, Ērgļu pagasts, Ērgļu novads, LV-4840, tālrunis: 64871298, fakss: 64871231,  e-pasts: ergli@ergli.lv
Apmeklētāju pieņemšana:
    trešdienās 8.00 - 12.30, 13.30-18.00.