Ielādējam saturu... Lūdzu uzgaidiet!

Atteikums no pirmpirkuma tiesībām

Atteikums no pirmpirkuma tiesībām

Pakalpojuma turētāja nosaukum:      Ērgļu novada pašvaldība
 
Pakalpojuma funkcija/uzdevums:
Saskaņā ar likuma 'Par pašvaldībām' 78.pantu vietējām pašvaldībām ir pirmpirkuma tiesības, ja pašvaldību administratīvajā teritorijā tiek atsavināts nekustamais īpašums un tas nepieciešams, lai pildītu likumā noteiktās pašvaldību funkcijas, ievērojot teritorijas plānojumā atļauto (plānoto) teritorijas izmantošanu, tiesību aktus, attīstības plānošanas dokumentus un citus dokumentus, kas pamato attiecīgā nekustamā īpašuma nepieciešamību pašvaldības funkciju īstenošanai. 

Pakalpojuma būtības īss apraksts: Pirmpirkuma tiesības ir pašvaldībām ar likumu piešķirta priekšrocība nopirkt nekustamo īpašumu pašvaldības administratīvajā teritorijā, ja īpašnieks to ir nolēmis pārdot (noslēdzis līgumu par tā pārdošanu ar trešo personu) un nekustamais īpašums ir nepieciešams pašvaldības funkciju īstenošanai. 

Pakalpojuma saņēmējs:      Nekustamā īpašuma pārdevējs vai pircējs, vai viņu pilnvarotā persona.

Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu:      LR likums “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 18.punkts, 78.panta 1.daļa.
LR MK 28.09.2010. noteikumi Nr.919 “Noteikumi par vietējo pašvaldību pirmpirkuma tiesību izmantošanas kārtību un termiņiem”

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:    
- Pārdevējam vai pircējam (fiziskai vai juridiskai personai) jāiesniedz iesniegums par pirmpirkuma tiesību izskatīšanu, kuram pievienots pirkuma līgums vai tā noraksts (uzrādot pirkuma līguma oriģinālu),
- Pilnvarojumu apliecinoša dokumenta kopija (uzrādot oriģinālu) pārstāvēt pārdevēju vai pircēju nekustamā īpašuma pārdošanā

Pakalpojuma saņemšanas termiņš:     
   Ja pašvaldībai atsavināmais nekustamais īpašums nav nepieciešams, lai pildītu likumā noteiktās pašvaldību funkcijas, pašvaldības pilnvarotā persona ne vēlāk kā 5 darbdienu laikā pēc pirkuma līguma vai tā noraksta saņemšanas sagatavo izziņu par atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības.
   Ja pašvaldībai atsavināmais nekustamais īpašums ir nepieciešams, lai pildītu likumā noteiktās pašvaldību funkcijas, ievērojot teritorijas plānojumā atļauto (plānoto) teritorijas izmantošanu, tiesību aktus, attīstības plānošanas dokumentus un citus dokumentus, kas pamato attiecīgā nekustamā īpašuma nepieciešamību pašvaldības funkciju īstenošanai, pašvaldības dome ne vēlāk kā 20 dienu laikā pēc pirkuma līguma vai tā noraksta saņemšanas pieņem lēmumu par pirmpirkuma tiesību izmantošanu vai atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības.

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi :     Bezmaksas pakalpojums 

Administratīvais process:      Pašvaldības pilnvarotās personas izziņa par atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības nav apstrīdama un pārsūdzama. Pašvaldības domes lēmums par atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības nav pārsūdzams

Pakalpojuma pieprasīšanas un saņemšanas veids:      Klātiene , pa pastu

Pakalpojuma sniedzējs:

Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienība: Vides pārvaldības un teritorijas plānošanas speciāliste
Pakalpojuma sniedzēja apkalpojamā teritorija: Ērgļu novads
Adrese: Rīgas iela 10, Ērgļi, Ērgļu pagasts, Ērgļu novads, LV-4840, tālrunis:64871298, fakss: 64871231, e-pasts:ergli@ergli.lv

Apmeklētāju pieņemšana:
     trešdienās no 8.00- 12.30, 13.30-18.00