Ielādējam saturu... Lūdzu uzgaidiet!

Pirmsskolas izglītības nodrošināšana

Pirmsskolas izglītības nodrošināšana

Pakalpojuma turētāja nosaukums:  Ērgļu novada pašvaldība

Pakalpojuma funkcija/uzdevums: Pirmsskolas izglītības mērķis ir veicināt bērna vispusīgu un harmonisku attīstību, ievērojot viņa attīstības likumsakarības un vajadzības, individuālajā un sabiedriskajā dzīvē nepieciešamās zināšanas, prasmes un attieksmes, tādējādi mērķtiecīgi nodrošinot bērnam iespēju sagatavoties pamatizglītības apguvei.

Pakalpojuma būtības īss apraksts: 
Pirmsskolas izglītības iestādes “ Pienenīte “ nodrošina pirmsskolas izglītības programmas īstenošanu, veicot bērnu sagatavošanu pamatizglītības apguvei.

Pakalpojuma saņēmējs: Fiziskas personas

Pakalpojuma saņēmēja apraksts: bērni 1,5 – 7 gadu vecumā

Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu:
Izglītības un Zinātnes ministrijas licencēta pirmsskolas izglītības programma
Izglītības likums
Vispārējās izglītības likums
Bērnu tiesību aizsardzības likums
Pirmsskolas izglītības iestādes “Pienenīte” reglaments  , Licence
Ērgļu novada pašvaldības saistošie noteikumi "Audzēkņu reģistrācijas un uzņemšanas kārtība Ērgļu novada pirmsskolas izglītības iestādē „Pienenīte"

PII "Pienenīte" iekšējie kārtības noteikumi

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
- Vecāku iesniegums
- Bērna medicīniskā karte ar speciālista slēdzienu par bērna veselības stāvokli
- Izziņa, ka bērns nav bijis kontaktā ar infekcijas slimībām
- Dzimšanas apliecība vai pases kopija
- Izziņa par deklerēto dzīvesvietu

Pakalpojuma saņemšanas termiņš: Atbilstoši pirmsskolas  vecuma bērniem -  no 1.5 līdz 7 gadiem

Pakalpojuma pieprasīšanas un saņemšanas veids: Klātiene

Ar pakalpojumu saistītie maksājumi:  Vecāku (aizbildņu) maksājumi par bērnu ēdināšanu iestādē – EUR 1.30  dienā.

Admnistratīvais process: Nav

Pakalpojuma sniedzējs:
Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienība: Pirmsskolas izglītības iestāde “Pienenīte”
Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorija:  Ērgļu apvienība, kaimiņu novadi
Pakalpojumu sniedzēja adrese:
Juridiskā adrese: Rīgas iela 10, Ērgļi, Ērgļu pagasts, Madonas novads, LV – 4840
Faktiskā adrese: J. Grota 2, Ērgļi, Ērgļu pagasts, Madonas novads, LV 4840, tālrunis 64871130, e-pasts: ergli.pienenite@madona.lv

Pakalpojumu sniedzēja darba laiks: darba dienās  7.00 – 19.00