Ielādējam saturu... Lūdzu uzgaidiet!

Bibliotēku pakalpojumi

Bibliotēku pakalpojumi

Pakalpojuma turētāja nosaukums: Ērgļu novada pašvaldība
Pakalpojuma funkcija/uzdevums :   
Piedāvā potenciālajiem  lietotājiem iespēju saturīga, uz zināšanām balstīta brīvā laika pavadīšanai, garīgo, intelektuālo attīstīšanos, tālākizglītību, savstarpēju saskarsmi, informācijas pieejamību visiem
Pakalpojumu īss apraksts:
Brīvpieejas grāmatu fonds un preses izdevumi: Grāmatas un citi iespieddarbi tiek izsniegti lasīšanai mājās, jaunākie preses izdevumi lasīšanai lasītavās
Madonas reģiona bibliotēku kopkatalogs: Informācija par krājumu Ērgļu, Madonas, Cesvaines, Varakļānu, Lubānas novadu bibliotēkās
Datubāzes: www.letonika.lv www.filmas.lv: Lursoft laikrakstu bibliotēka bezmaksas izmantošana
Tematiskas mapes: Izgriezumu mapes par tematiem:novadpētniecība, valstis,lauksaimniecība,veselība,padomi,daba, tradīcijas
Pasākumi: Jauno grāmatu apskati, izstādes, literāri pasākumi,bibliotekārās stundas
Starpbibliotēku abonements (SBA): Grāmatu pasūtīšana un piegāde no Madonas reģiona bibliotēkām un LNB
Kopēšana, printēšana, skenēšana:    
Uzziņas un informācijas: Dažāda veida tematisko uzziņu un informāciju sagatavošana un sniegšana

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti: Nav nepieciešami 
Pakalpojuma saņēmējs  :    Fiziskas personas; juridiskas personas

Pakalpojuma saņemšana: Klātiene
Ar pakalpojumu saņemšanu saistītie maksājumi: Maksājumiem, kas paredzēti Ērgļu bibliotēkas maksas pakalpojumu cenrādī

Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu:    
Bibliotēku likums
Ērgļu bibliotēkas nolikums un Lietošanas noteikumi
Sausnējas bibliotēkas nolikums un Lietošanas noteikumi
Liepkalnes bibliotēkas nolikums un Lietošanas noteikumi
Jumurdas bibliotēkas nolikums un Lietošanas noteikumi
Maksas pakapojumi Ērgļu bibliotēkā

Pakalpojuma saņemšanas termiņš: Bibliotēkas darba laikā
Administratīvais process: Saskaņā ar Bibliotēku lietošanas noteikumiem

Pakalpojuma sniedzējs:
Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienība:
Ērgļu bibliotēka
Adrese:      Rīgas iela 5 , Ērgļi ( Saieta namā), Ērgļu pagasts, Ērgļu novads, LV-4840, tālrunis:  64871430, e-pasts: erglbiblio@tvnet.lv
Darba laiks:
                  Pirmdiena         10:00 – 18:00
                  Otrdiena           10:00 – 18:00
                  Trešdiena          10:00 – 18:00
                  Ceturtdiena       10:00 – 18:00
                  Piektdiena         10:00 – 18:00
                  Sestdiena           9:00 – 14:00
Katra mēneša pēdējā piektdiena – spodrības diena – bibliotēka apmeklētājiem slēgta.

Sausnējas bibliotēka
Adrese:      „Straumes”, Sausnēja, Sausnējas pagasts, Ērgļu novads, LV 4841, tālrunis: 26242405, e-pasts: sausnejasb-ka@inbox.lv
Darba laiks:
    Pirmdien        9:00 - 17:00
    Otrdien         11:00 - 19:00
    Trešdien        9:00  - 17:00
    Ceturtdien    11:00 - 19:00
    Piektdien        9:00 - 17:00
Izņemot svētku dienas

Sausnējas bibliotēkas ārējās apkalpošanas punkts
Adrese:      „Ozoli”, Sidrabiņi, Sausnējas pagasts, Ērgļu novads, LV 4841, tālrunis:64829534;
Darba laiks:
                 Pirmdien         8:00 - 16:00
                 Otrdien           8:00 - 16:00
                 Trešdien         8:00 - 16:00
                 Ceturtdien      8:00 - 16:00
                 Piektdien        8:00 - 16:00
Izņemot svētku dienas

Jumurdas bibliotēka
Adrese:  Ezera iela 2, Jumurda, Jumurdas pag., Ērgļu novads, LV4844, tālrunis 64829486, e-pasts: jumurdas_biblioteka@inbox.lv
Darba laiks:
               Pirmdiena      8:00 - 15.30
               Otrdiena        8:00 - 15:30
               Trešdiena      8:00 - 15:30
               Ceturtdiena   8:00 - 15:30
               Piektdiena     8:00 - 18:00

Katra mēneša otrā trešdiena - semināru, apmācību diena, bibliotēka slēgta.