Ielādējam saturu... Lūdzu uzgaidiet!

Atļaujas izsniegšana vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai Ērgļu novadā

Atļaujas izsniegšana vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai Ērgļu novadā
 
Pakalpojuma turētāja nosaukums: Ērgļu novada pašvaldība
 
Pakalpojuma funkcija/uzdevums:  Saskaņojot pašu ražotā vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanu Ērgļu novadā, apstiprināt komercdarbības veikšanas vietu, veidu un termiņu, izsniegt atļauju.

Pakalpojuma būtības īss apraksts: Atļauja pašu ražotā vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai no savā īpašumā vai valdījumā esošajos dārzos un dravās iegūtajiem produktiem vai savvaļā augošiem augiem, neizmantojot spirtu vai citu saražotos alkoholiskos dzērienus. Atļauja tiek izsniegta uz nenoteiktu laiku.

Pakalpojuma saņēmējs: Privāto tiesību juridiskas personas
 
Pakalpojuma saņēmēja apraksts (ja pakalpojuma saņēmējam ir speciāli definēti kritēriji): Komersants

Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu :     Ērgļu novada pašvaldības 2011.gada 25.augusta saistošie noteikumi Nr.6 "Par kārtību, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzētu dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai Ērgļu novadā".

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti :
Ar komersanta atbildīgās amatpersonas parakstu un zīmogu apstiprināts iesniegums, kurā jānorāda un jāpievieno:
  1.komersanta nosaukums un juridiskā adrese;
  2.komersanta reģistrācijas apliecības kopija;
  3.saražojamo alkoholisko dzērienu sortiments un apjoms un/vai absolūtā alkohola daudzums;
  4.ražošanas vieta (adrese) un ražošanas vietas lietošanas tiesību apliecinoša dokumenta kopija.

Pakalpojuma saņemšanas termiņš (darba dienās) : Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā tiek pieņemts lēmums par atļaujas izsniegšanu vai atteikumu izsniegt atļauju
 
Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi: Bezmaksas
       
Administratīvais process: Ir

Pārsūdzības iespējas: Pašvaldības domes priekšsēdētāja izdoto administratīvo aktu vai faktisko rīcību var apstrīdēt pašvaldības domē. Pašvaldības domes izdotos lēmumus var pārsūdzēt administratīvajā rajona tiesā.

Brīdinājums:
Pašvaldības domes priekšsēdētājs atsaka izsniegt atļauju, ja:
  1.komersants nav iesniedzis visus saistošo noteikumu 3.punktā minētos dokumentus;
  2.komersants atļaujas saņemšanai sniedzis nepatiesas ziņas;
  3.ražošanu plānots uzsākt vietās, kas atrodas:
  - izglītības iestāžu, kultūras iestāžu un ārstniecības iestāžu, policijas, karaspēka daļu un vai citu militāro formējumu ēkās un teritorijās;
  - ēkās, kurās atrodas valsts vai pašvaldības iestādes;
  - daudzdzīvokļu (divdzīvokļu vai vairāk dzīvokļu) mājas;
  - alkoholisko dzērienu ražošana norādītajā vietā būtiski apdraud sabiedrisko kārtību un citu personu tiesību aizsardzību.
Pašvaldības domes priekšsēdētājs ar motivētu lēmumu ir tiesīgs atcelt izsniegto atļauju, ja:
  1.komersants atļaujas saņemšanai sniedzis nepatiesas ziņas;
  2.ražošana tiek veikta telpās, kas nav pielāgotas un neatbilst to izmantošanas mērķim;
  3.izbeigta attiecīgā ražošana atļaujā norādītājā vietā;
  4.netiek ievērota ražošanas atkritumu utilizācija;
  5.alkoholisko dzērienu ražošana atļaujā norādītajā vietā būtiski apdraud  sabiedrisko kārtību un citu personu tiesību aizsardzību

Pakalpojuma pieprasīšanas un saņemšanas veidi:      Klātiene

Pakalpojuma sniedzējs:

Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienība:  Kancelejas pārzine, speciāliste  lietvede
Pakalpojuma sniedzēja apkalpojamā teritorija:  Ērgļu novads
Pakalpojuma sniedzēja adrese: Rīgas ielā 10, Ērgļos, Ērgļu pagasts, Ērgļu novads, LV-4840, tālrunis: 64871231, e-pasts: ergli@ergli.lv.

Pakalpojuma sniedzēja darba laiks:
Pirmdiena      8.00-12.30, 13.30-17.00
Otrdiena        8.00-12.30, 13.30-17.00
Trešdiena       8.00-12.30, 13.30-18.00
Ceturtdiena    8.00-12.30, 13.30-17.00
Piektdiena      8.00-12.30, 13.30-16.00