Ielādējam saturu... Lūdzu uzgaidiet!

Ģimenes atbalsta centra pakalpojumi

Ģimenes atbalsta centra pakalpojumi

Pakalpojuma turētāja nosaukums: Ģimenes atbalsta centrs „Zīļuks”

Pakalpojuma funkcija/uzdevums: Nodrošināt ārpusģimenes , sociālās un rehabilitācijas aprūpi un radīt labvēlīgus dzīves apstākļus.

Pakalpojuma būtības īss apraksts:
- Nodrošināt  bērniem  bāreņiem un bez vecāku aprūpes palikušajiem bērniem,  vecumā no 2 - 18 gadiem (ieskaitot), mājokli, sociālo aprūpi, atbilstošas izglītības iegūšanu, veselības aprūpi, kā arī veicināt bērna un ģimenes atkalapvienošanos vai jaunas ģimenes iegūšanu.
- Veicināt krīzes situācijā nonākušajiem bērniem vai ģimenei ar bērniem  psiholoģiskās un sociālās stabilitātes atgūšanu, sniedzot nepieciešamo palīdzību un īslaicīgu  patvērumu .Izstrādājot sociālās korekcijas programmu, kuras mērķis ir sociālajam riskam pakļautos bērnus, jauniešus sagatavot integrācijai sabiedrībā.

Pakalpojuma saņēmējs: Fiziskas personas

Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu:
- MK 03.06.2003. not. Nr.291 "Prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem"
- Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums
- Ģimenes atbalsta centrs „Zīļuks” nolikums

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
 Centrā uzņem:
- bērnus bāreņus un bez vecāku aprūpes palikušos bērnus, pamatojoties uz bāriņtiesas lēmumu;
- krīzes situācijā nonākušās ģimenes, pamatojoties uz vietējās pašvaldības vai vietējās pašvaldības sociālā dienesta lēmumu.

Uzņemot Centrā bērnus bāreņus un bez vecāku aprūpes palikušos bērnus,   iesniedzami sekojoši dokumenti:
- bāriņtiesas  lēmums par bērna ievietošanu Centrā;
- līgums, kurš noslēgts starp Centru un pašvaldību, kura pieņēmusi lēmumu par bērna ievietošanu centrā;
- dokuments, kas raksturo bērna juridisko statusu (izziņa par vecāku nāvi, tiesas lēmums par aizgādības tiesību atņemšanu, bāriņtiesas lēmums par aprūpes tiesību atņemšanu, izziņa par vecāku ilgstošu ārstēšanos stacionārā, atrašanos soda izciešanas vietās u.t.t.);
- bērna dzimšanas apliecības oriģināls;
- pašvaldības izsniegta izziņa par bērna vecākiem, brāļiem, māsām;
- bērna medicīniskie dokumenti – individuālā medicīniskā karte un profilaktiskās potēšanas pase, ģimenes ārsta izdota izziņa par bērna veselības stāvokli.

Uzņemot Centrā krīzes situācijā nonākušo ģimeni, iesniedzami sekojoši dokumenti:
- vietējās pašvaldības vai vietējās pašvaldības sociālā dienesta  lēmums par  bērna vai bērna un ģimenes ievietošanu Centrā;
- līgums, kurš noslēgts starp Centru un pašvaldību, kura pieņēmusi lēmumu par ģimenes ievietošanu Centrā;
- personu apliecinošie dokumenti (pilngadīgām personām-pase, bērniem-dzimšanas apliecības oriģināls);
- ģimenes ārsta izziņa par veselības stāvokli.

Pakalpojuma saņemšanas termiņš: pēc vajadzības

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi:
Par Ērgļu novada pašvaldības ģimenes atbalsta centra „Zīļuks” savstarpējiem norēķiniem ar pašvaldībām par klientu uzturēšanos centrā:    
- EUR 396 mēnesī par katru nepilngadīgu klientu, kurš ievietots, lai saņemtu ilgstošās sociālās aprūpes pakalpojumus;
- EUR 266.00 mēnesī par katru pieaugušu un nepilngadīgu klientu, kurš ievietots īslaicīgi (līdz 2 mēn.) sakarā ar krīzes situāciju ģimenē;

Administratīvais process: Nav

Pakalpojuma pieprasīšanas un saņemšanas veids: Klātiene

Pakalpojuma sniedzējs:  
Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienība: Ērgļu novada pašvaldības Ģimenes atbalsta centrs „Zīļuks”
Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorija:    Ērgļu novads  un citi novadi
Pakalpojumu sniedzēja adrese:
Juridiskā: „Jaunozoliņi”, Ērgļu novads, Sausnējas pagasts LV-4841, tālrunis/fakss: 64829562, e-pasts:ziluks1@inbox.lv
Pakalpojumu saņemšanas vieta:    „Jaunozoliņi”, Sausnējas pagasts, Ērgļu novads, LV4841

Pakalpojuma sniedzēja darba laiki: Diennakts