Ielādējam saturu... Lūdzu uzgaidiet!

Plānošanas un arhitektūras uzdevuma izsniegšana

Plānošanas un arhitektūras uzdevuma izsniegšana

Pakalpojuma turētāja nosaukums: Ērgļu novada būvvalde

Pakalpojuma funkcija/uzdevums: Plānošanas un arhitektūras uzdevuma izsniegšana

Pakalpojuma būtības īss apraksts:
Būvniecību var ierosināt nekustamā īpašuma īpašnieks, nomnieks, lietotājs vai to pilnvarota persona (projekta vadītājs). Būvniecības ierosinātājs iesniedz būvvaldē būvniecības/nojaukšanas iesniegumu- uzskaites karti ( skatīt veidlapas).
Būvvalde izskata  attiecīgās būvniecības ieceres atbilstību Ērgļu novada attiecīgā pagasta teritorijas plānojumam un apbūves noteikumiem, izsniedz plānošanas vai arhitektūras uzdevumu vai būves nojaukšanas uzdevumu vai sniedz pamatotu rakstisku atteikumu vai pieņem lēmumu par būvniecības publiskās apspriešanas rīkošanu  vai nerīkošanu. Būvvalde plānošanas un arhitektūras uzdevumā var noteikt , cik būvprojektēšanas stadijās būvprojekts ir izstrādājams.
Plānošanas un arhitektūras uzdevums ir derīgs 2 gadus. Plānošanas un arhitektūras uzdevums ir pamats būvprojektēšanai, bet nedod tiesības uzsākt būvdarbus.

Pakalpojuma saņēmējs: Fiziska un juridiska persona (būvniecības ierosinātājs vai pilnvarota persona).

Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu:
Ērgļu pagasta teritorijas plānojums un apbūves noteikumi.
Jumurdas  pagasta teritorijas plānojums un apbūves noteikumi.
Sausnējas  pagasta teritorijas plānojums un apbūves noteikumi.
MK noteikumi Nr.112 Vispārīgie būvnoteikumi 2.2
Būvniecības likums 12. pants.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
Būvniecības /nojaukšanas iesniegums- uzskaites karte.
Īpašuma piederību apliecinoši dokumenti.
Zemes robežu plāns

Pakalpojuma saņemšanas termiņš:  30 dienas

Admnistratīvais process:
Būvvaldes lēmumu par atteikumu izsniegt plānošanas un arhitektūras uzdevumu būvniecības ierosinātājs 30 dienu laikā var iesniegt pārskatīšanai Ērgļu novada pašvaldībā. Ja pasūtītāju neapmierina pašvaldības lēmums, to var pārsūdzēt tiesā.

Pakalpojuma sniedzējs:   Ērgļu novada būvvalde
Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorija:    Ērgļu novads: Ērgļu, Jumurdas un Sausnējas pagasti
Pakalpojumu sniedzēja adrese: Rīgas iela 10, Ērgļi, Ērgļu pagasts, Ērgļu novads, LV- 4840, tālrunis: 64871298, fakss: 64871231, e-pasts: ergli@ergli.lv

Pakalpojumu sniedzēja darba laiks:   
Trešdiena                8.00-13.00, 16.00-18.00