Ielādējam saturu... Lūdzu uzgaidiet!

Būvatļaujas saņemšana

Būvatļaujas saņemšana

Pakalpojuma turētāja nosaukums: Ērgļu novada būvvalde

Pakalpojuma funkcija/uzdevums: Būvatļaujas saņemšana

Pakalpojuma būtības īss apraksts:
Pirms būvdarbu uzsākšanas pasūtītājam ir jāsaņem būvatļauja. Patvaļīga būvniecība() nav pieļaujama. Pieprasījumu būvatļaujas saņemšanai (turpmāk tekstā - Pieprasījums) var iesniegt tikai pēc tam, kad būvprojekts ir saskaņots un akceptēts Ērgļu novada būvvaldē

Pakalpojuma saņēmējs:  Fiziska un juridiska persona (būvniecības ierosinātājs vai pilnvarota persona).

Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu: Būvniecības likuma 6. pants. MK noteikumi Nr.112 Vispārīgie būvnoteikumi 5. 1. Būvatļauja.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
Lai saņemtu būvatļauju pasūtītājam jāiesniedz būvvaldē šādi dokumenti:
   1. būvatļaujas pieprasījums ( veidlapa sadaļā veidlapas);
   2. būvvaldē akceptēts būvprojekts;
   3. zemes gabala īpašuma tiesības vai lietošanas tiesības un apbūves tiesības apliecinoši dokumenti ;
   4. zemes transformācijas atļauja, ja sakarā ar normatīvajiem aktiem nepieciešama zemes transformācija;
   5. atbildīgā būvdarbu vadītāja un būvuzrauga, ja tāds ir pieaicināts ( nav obligāts nosacījums individuālai būvniecībai), saistību raksti;
   6. atbildīgā būvdarbu vadītāja un būvuzrauga sertifikātu kopijas;
   7. būvuzņēmēja rīkojums  par atbildīgā būvdarbu vadītāja  iecelšanu;
   8. līgums starp pasūtītāju un būvuzraugu, ja tāds tiek pieaicināts
   9. līguma par autoruzraudzību kopija un autoruzraudzības žurnāls, ja paredzēta autoruzraudzība;
   10. būvdarbu žurnāls;
   11. Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas atļauja, ja būvdarbi tiks veikti valsts aizsargājamā kultūras piemineklī vai tā zonā;
   12. apdrošinātāja izsniegta būvētāja vai būvuzņēmēja civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas polises kopija;
   13. būvuzņēmēja, ja tāds ir pieaicināts, būvkomersanta reģistrācijas apliecības kopija;
   14. Līguma ar būvuzņēmēju, kas noslēgts starp pasūtītāju un būvuzņēmējubūvuzņēmēju, apliecināta kopija.

Pakalpojuma saņemšanas termiņš : 24 darba dienas

Admnistratīvais process: Nav

Pakalpojuma sniedzējs :   Ērgļu novada būvvalde
Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorija:    Ērgļu novads –Ērgļu, Jumurdas un Sausnējas pagasti
Pakalpojumu sniedzēja adrese  : Rīgas iela 10, Ērgļi, Ērgļu pagasts,Ērgļu novads, LV- 4840, tālrunis: 64871298, fakss: 64871231, e-pasts: ergli@ergli.lv

Pakalpojumu sniedzēja darba laiks:   
Trešdiena                  8.00-12.30, 13.30 - 17.00