Ielādējam saturu... Lūdzu uzgaidiet!

Būvatļaujas pārreģistrēšana

Būvatļaujas pārreģistrēšana

Pakalpojuma turētāja nosaukums: Ērgļu novada būvvalde

Pakalpojuma funkcija/uzdevums:Būvatļaujas saņemšana

Pakalpojuma būtības īss apraksts:  Gadījumā, kad būvniecības laikā mainās pasūtītājs, būvētājs, būvuzņēmējs vai zemes gabala īpašnieks, būvatļauja ir jāpārreģistrē. Ērgļu novada būvvaldē jāiesniedz iesniegums par būvatļaujas pārreģistrāciju. Par būvatļaujas pārreģistrāciju ir atbildīgs pasūtītājs vai būvētājs Būvdarbu veikšana bez būvatļaujas vai nereģistrētiem būvniecības procesa dalībniekiem kvalificējama kā patvaļīga būvniecība.

Pakalpojuma saņēmējs: Fiziska un juridiska persona (būvniecības ierosinātājs vai pilnvarota persona).

Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu: Būvniecības likuma 13.panta otrā daļa.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
Lai saņemtu būvatļauju pasūtītājam jāiesniedz būvvaldē šādi dokumenti:
   1. pasūtītāja (būvētāja) iesniegums būvatļaujas pārreģistrācijai.
   2. būvatļauja (oriģināls).
   3. būvvaldē akceptēts būvprojekts;
   4. zemes gabala īpašuma tiesības vai lietošanas tiesības un apbūves tiesības apliecinoši dokumenti ;
   5. zemes transformācijas atļauja, ja sakarā ar normatīvajiem aktiem nepieciešama zemes transformācija;
   6. atbildīgā būvdarbu vadītāja un būvuzrauga, ja tāds  ir pieaicināts ( nav obligāts nosacījums individuālai būvniecībai),  saistību raksti;
   7. atbildīgā būvdarbu vadītāja un būvuzrauga sertifikātu kopijas;
   8. būvuzņēmēja rīkojums  par atbildīgā būvdarbu vadītāja  iecelšanu;
   9. līgums starp pasūtītāju un būvuzraugu, ja tāds tiek pieaicināts
   10. līguma par autoruzraudzību kopija un autoruzraudzības žurnāls, ja paredzēta autoruzraudzība;
   11. būvdarbu žurnāls;
   12. Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas atļauja, ja būvdarbi tiks veikti valsts aizsargājamā kultūras piemineklī vai tā zonā;
   13. apdrošinātāja izsniegta būvētāja vai būvuzņēmēja civiltiesiskās abildības obligātās apdrošināšanas polises kopija;
   14. būvuzņēmēja, ja tāds ir pieaicināts, būvkomersanta reģistrācijas apliecības kopija;
   15. Līguma ar būvuzņēmēju, kas noslēgts starp pasūtītāju un būvuzņēmējubūvuzņēmēju, apliecināta kopija.

Pakalpojuma saņemšanas termiņš: 24 darba dienas

Admnistratīvais process:  Nav

Pakalpojuma sniedzējs : Ērgļu novada būvvalde
Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorija :  Ērgļu novads –Ērgļu, Jumurdas un Sausnējas pagasti
Pakalpojumu sniedzēja adrese: Rīgas iela 10, Ērgļi, Ērgļu pagasts, Ērgļu novads, LV- 4840, tālrunis 64871298. fakss: 64871231, e-pasts: ergli@ergli.lv

Pakalpojumu sniedzēja darba laiks:  
Trešdiena               8.00-12.30, 13.30 - 18.00