Ielādējam saturu... Lūdzu uzgaidiet!

Būvprojekta akceptēšana

Būvprojekta akceptēšana

Pakalpojuma turētāja nosaukums: Ērgļu novada būvvalde

Pakalpojuma funkcija/uzdevums: Būvprojekta akceptēšana

Pakalpojuma būtības īss apraksts:
Izstrādātā būvprojekta oriģinālu 3 eksemplāros ( ar atbildīgo vadītāju un pasūtītāja oriģināliem parakstiem, saskaņojumiem un zīmogu nospiedumiem uz būvobjekta ģenerālā plāna lapas) un, ja  nepieciešams , būvprojekta ekspertīzes atzinumu jāiesniedz būvvaldē izskatīšanai, saskaņošanai un akceptēšanai.

Pakalpojuma saņēmējs: Fiziska un juridiska persona (būvniecības ierosinātājs vai pilnvarota persona).

Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu: MK noteikumi Nr.112 Vispārīgie būvnoteikumi 4.7; 4.9.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti: 
Būvprojekts trijos eksemplāros, kas izstrādāts atbilstoši plānošanas un arhitektūras uzdevumam, projektēšanas uzdevumam un tehnisko noteikumu prasībām .Būvprojekts pirms iesniegšanas uz ģenerālā plāna lapas jāsaskaņo ar visām plānošanas un arhitektūras  uzdevumā un tehniskajos noteikumos prasītajām iestādēm.

Pakalpojuma saņemšanas termiņš : 30 dienas

Admnistratīvais process: Būvvaldes lēmumu par atteikumu akceptēt būvprojektu pasūtītājs 30 dienu laikā var iesniegt pārskatīšanai Ērgļu novada pašvaldībā. Ja pasūtītāju neapmierina pašvaldības lēmums, to var pārsūdzēt tiesā.

Pakalpojuma sniedzējs:    Ērgļu novada būvvalde
Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorija :   Ērgļu novads : Ērgļu, Jumurdas un Sausnējas pagasti
Pakalpojumu sniedzēja adrese : Rīgas iela 10, Ērgļi, Ērgļu pagasts, Ērgļu novads, LV- 4840, tālrunis 64871298, fakss: 64871231, e-pasts: ergli@ergli.lv

Pakalpojumu sniedzēja darba laiks:   
Trešdiena                   8.00-13.00, 16.00-18.00