Ielādējam saturu... Lūdzu uzgaidiet!

Būvobjekta pieņemšanas ekspluatācijā akta izsniegšana

Būvobjekta pieņemšanas ekspluatācijā akta izsniegšana

Pakalpojuma turētāja nosaukums: Ērgļu novada būvvalde
Pakalpojuma funkcija/uzdevums: Būvobjekta pieņemšanas ekspluatācijā akta izsniegšana

Pakalpojuma būtības īss apraksts:
 Būvi pieņem ekspluatācijā, ja tā ir uzbūvēta atbilstoši akceptētam būvprojektam.
 Ēku, kas nav valsts aizsargājamais kultūras piemineklis, pasūtītājs var nodot ekspluatācijā arī tad, ja sanitārtehniskās telpas un virtuves nav aprīkotas ar attiecīgajām iekārtām un telpās (izņemot evakuācijas ceļu) nav veikta iekšējā apdare.
 Pēc pasūtītāja (būvētāja) rakstiska pieprasījuma institūcijas, kuras ir izdevušas tehniskos vai īpašos noteikumus, pārbauda un 10 darbdienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas atbilstoši kompetencei sniedz atzinumu par būves gatavību ekspluatācijai, tās atbilstību akceptētajam būvprojektam un normatīvo aktu prasībām. Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas atzinums ir nepieciešams, ja tas noteikts nekustamā valsts aizsargājamā kultūras pieminekļa pārveidošanas atļaujā.
Ja nodod ekspluatācijā sabiedriski nozīmīgu būvi, pēc pasūtītāja (būvētāja) rakstiska pieprasījuma papildus šo iepriekš minētajām  institūcijām 10 darbdienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas atbilstoši kompetencei atzinumu sniedz šādas institūcijas:
1. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests – par atbilstību ugunsdrošības prasībām;
2. Veselības inspekcija – par atbilstību higiēnas prasībām.

 Būves pieņemšanu ekspluatācijā ierosina pasūtītājs vai būvētājs (turpmāk — pasūtītājs).
Būvi pieņem ekspluatācijā Ērgļu novada domes  domes izveidota pieņemšanas komisija (turpmāk – komisija).
 Komisijas sastāvā ir:
1. pašvaldības būvinspektors (komisijas priekšsēdētājs);
2.  pašvaldības arhitekts;
3. pasūtītājs vai tā pilnvarots pārstāvis;
4. būvprojekta autors, ja objektā nav veikta autoruzraudzība saskaņā ar Vispārīgo būvnoteikumu 161.punktu vai ja tas ir arhitektūras konkursa projekts;
 Komisija ir tiesīga uzsākt būves pieņemšanu ekspluatācijā, ja komisijas darbā piedalās visi tās locekļi. Būvprojekta autors var nepiedalīties komisijas darbā, ja viņš ir rakstiski sniedzis pozitīvu atzinumu par būves atbilstību būvprojektam.
Komisija nav tiesīga uzsākt būves pieņemšanu ekspluatācijā, ja kāds no atzinumiem ir negatīvs.
Komisijas priekšsēdētājam ir tiesības komisijas darbā papildus pieaicināt būvuzraugu un būvprojekta autoru. Komisijas darbā pieaicinātajam būvuzraugam un būvprojekta autoram lēmuma pieņemšanā nav balsstiesību, un viņi neparaksta aktu par būves pieņemšanu ekspluatācijā.
Pasūtītājs būvi uzrāda pieņemšanas komisijai. Pasūtītājs pieaicina pilnvarotu būvuzņēmēja pārstāvi, kas ir veicis attiecīgos būvdarbus.
Komisijas uzdevums ir novērtēt būves gatavību ekspluatācijai, pamatojoties uz būvvaldē iesniegtajiem  dokumentiem, kā arī atbilstību normatīvajiem aktiem būvniecības jomā.
 Komisija sastāda aktu par būves pieņemšanu ekspluatācijā . Aktu paraksta visi komisijas locekļi. Akta veidlapa ir vienota visu veidu būvēm.
Aktu sastāda trijos eksemplāros. Divus eksemplārus izsniedz pasūtītājam, viens eksemplārs glabājas būvvaldes arhīvā.
Ja būve netiek pieņemta ekspluatācijā, komisija paraksta un izsniedz pasūtītājam pamatotu lēmumu. Lēmumā uzskaita konstatētās atkāpes no būvprojekta vai būvniecību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem, trūkumus un defektus.
Pēc lēmumā uzskaitīto trūkumu novēršanas pasūtītājs atkārtoti uzaicina komisiju un uzrāda būvi.
Komisijas parakstīto aktu piecu darbdienu laikā apstiprina pašvaldības atbildīgā amatpersona. Būve ir uzskatāma par pieņemtu ekspluatācijā ar akta apstiprināšanas dienu.
Komisijas locekļi atbilstoši kompetencei ir atbildīgi par pieņemto lēmumu.
Būves kārtu var pieņemt ekspluatācijā, ja tās būvdarbi ir pilnīgi pabeigti un ir veikti visi attiecīgajai būves kārtai paredzētie ugunsdrošības, darba aizsardzības un vides aizsardzības pasākumi, kā arī izdarīts viss projektā paredzētais, lai nodrošinātu vides pieejamību.
Ģimenes māju vai zemnieka sētu ir pieļaujams pieņemt ekspluatācijā, ja:
1. ir pilnīgi pabeigti vispārējie būvdarbi un inženierkomunikāciju izbūve, veikta fasādes apdare un ir labiekārtota teritorija ielas pusē;
2. ir iekārtota vismaz viena dzīvojamā telpa, virtuve un sanitārais mezgls, kā arī sanitārās iekārtas ir pievienotas inženiertīkliem.
Aktu sastāda trijos eksemplāros. Divus eksemplārus izsniedz pasūtītājam, viens eksemplārs glabājas būvvaldes arhīvā.

Pakalpojuma saņēmējs:  Fiziska un juridiska persona (pasūtītājs vai būvētājs  vai to pilnvarota persona).

Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu:
MK 28.04.2009. noteikumui Nr.350;
MK 21.08.2007. noteikumi Nr.560,
 MK 05.10.2004. noteikumi Nr.825 .
Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
1. apliecinājums par būves gatavību ekspluatācijai ;
2. Institūciju, kas sakaņojušas būvprojektu  vai izsniegušas tehniskos noteikumus, atzinumus. Pasūtītājs var pieprasīt, lai par attiecīgu samaksu, kas sedz reālos izdevumus, institūcijas atzinumus nosūta būvvaldei;
3. akceptētā būvprojekta izmainītās daļas, ko saskaņojis būvprojekta autors un pasūtītājs ;
4. būvprojektā paredzēto inženierkomunikāciju novietojuma uzmē¬rījumus (digitālā veidā, LKS 92 koordinātu sistēmā) un tehnisko noteikumu iz¬snie¬dzēju atzinumus par komunikāciju gatavību ekspluatācijai;
5.  būvdarbu žurnālu un nozīmīgo konstrukciju un segto darbu pieņemšanas aktus;
6. būvprojektā paredzēto tehnoloģisko iekārtu, speciālo sistēmu un iekārtu pārbaudes protokolus un pieņemšanas aktus, kā arī atbilstības apliecinājumus, ja to nepieciešamību nosaka normatīvie akti par iekārtu drošību;
7.  iebūvēto būvizstrādājumu atbilstības apliecinājumus, ja to nepieciešamību nosaka normatīvie akti par būvizstrādājumu atbilstības novērtēšanu;
8. autoruzraudzības žurnālu, ja būvdarbu laikā ir veikta autoruzraudzība normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;
9. Valsts zemes dienesta reģionālās nodaļas sagatavotu būves, izņemot inženierkomunikācijas, inventarizācijas lietu;
10. ēkas energoefektivitātes pagaidu sertifikātu, kas izdots saskaņā ar normatīvajiem aktiem ēku energoefektivitātes jomā.
 Noteikumu 1, 2, 4, un 6. apakšpunktā minēto dokumentu kopijas pasūtītājs nodod glabāšanā  pašvaldības būvvaldē.

Pakalpojuma saņemšanas termiņš: 10 darba dienas no dokumentu iesniegšanas būvvaldē

Admnistratīvais process: Aktu par būves pieņemšanu ekspluatācijā var apstrīdēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

Pakalpojuma sniedzējs:   
Ērgļu novada būvvalde
Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorija:    Ērgļu novads –Ērgļu, Jumurdas un Sausnējas pagasti
Pakalpojumu sniedzēja adrese: Rīgas iela 10, Ērgļi, Ērgļu pagasts, Ērgļu novads, LV- 4840, tālrunis: 64871298, fakss: 64871231; e-pasts: ergli@ergli.lv

Pakalpojumu sniedzēja darba laiks:   
Trešdiena                8.00-12.30, 13.30 - 17.00