Ielādējam saturu... Lūdzu uzgaidiet!

Brīvpusdienas skolniekam un uztura maksas atlaide pirmskolas izglītības iestādē

Brīvpusdienas skolniekam un uztura maksas atlaide pirmskolas izglītības iestādē
 
Pakalpojuma apraksts:  Pabalsts ēdināšanai tiek piešķirts trūcīgo, maznodrošināto, daudzbērnu ģimeņu bērniem un aizbildņu ģimenē esošiem bērniem, kas mācās Ērgļu novada vispārējās izglītības iestādēs. Brīvpusdienas trūcīgām un maznodrošinātajām ģimenēm apmaksai tiek piešķirts izvērtējot ienākumus un apgādājamo skaitu.

Pakalpojuma saņemšanas termiņš: laiks uz kuru piešķirta pusdienu apmaksa

Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu:
Ērgļu novada pašvaldības domes 26.03.2015.g. saistošie noteikumi Nr.6 ”Kārtība, kādā piešķirami un izmaksājami Ērgļu novada pašvaldības pabalsti”.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
- izziņa par trūcīgās ģimenes statusu
- iesniegums

Pārsūdzības iespējas:
Sociālajā dienestā pieņemto lēmumu var pārsūdzēt Ērgļu novada pašvaldībā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas LR normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

Atgādinājums:
Klients ir atbildīgs par sniegto ziņu patiesumu un savu rīcību, kā arī atbildīgs par zaudējumu, kas Sociālajam dienestam radies viņa vainas vai nelikumīgas rīcības dēļ, atlīdzināšanu.

Brīdinājums:
Pusdienu apmaksu   ar motivētu lēmumu pārtrauc vai samazina, ja klients, ir sniedzis nepatiesas ziņas.

Pakalpojuma sniedzējs:
Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienība            Ērgļu novada pašvaldības sociālais dienests
Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorija    Ērgļu novads
Pakalpojumu sniedzēja adrese:    Rīgas iela 10, Ērgļi, Ērgļu pagasts, Ērgļu novads, LV-4840, tālrunis: 64871404, mob.t. 29173691;  fakss: 64827060, e-pasts: ergli@ergli.lvsocialais.dienests@ergli.lv

Pakalpojumu sniedzēja darba laiks:

Pirmdiena:     9.00 - 12.00, 14.00 - 17.00
Otrdiena:       9.00 - 12.00, 14.00 - 17.00
Trešdiena:     9.00 - 12.00, 14.00 - 17.00