Ielādējam saturu... Lūdzu uzgaidiet!

Pabalsts bārenim

Pabalsts bārenim

Pabalsta apraksts: Pabalsts bārenim tiek izmaksāts bez vecāku gādības palikušam bērnam sasniedzot pilngadību. Dzīvok
ļa pabalsts bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības, vecumā no 18 - 24 gadiem saņem 70.00 eiro mēnesī izdevumiem, kas saistīti ar dzīvokļa pakalpojumu pirkšanu.

Pabalsta saņēmēji: Tiesības saņemt pabalstu sociālo garantiju nodrošināšanai ir bāreņiem, par kuru ārpusģimenes aprūpi lēmumu ir pieņēmusi Ērgļu novada pašvaldības  bāriņtiesa

Pakalpojuma saņemšanas termiņš (darba dienās): no  katra mēneša otrās darba dienas

Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu:
-  MK 15.11.2005. not. Nr.857 "Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās"

- Likums "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā"  25*pants "Dzīvokļa pabalsts bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības" no 2015.gada 1.janvāra.
- Ērgļu novada pašvaldības 26.05.2015.gada saistošie noteikumi Nr.5 "Sociālās palīdzības pabalstu piešķiršana Ērgļu novadā".

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
Sociālajā dienestā jāuzrāda:
- personas pase,
- lēmums par bērna ārpusģimenes aprūpi, 
Sociālajā dienestā jāiesniedz:
- iesniegums

Pārsūdzības iespējas:
Sociālajā dienestā pieņemto lēmumu var apstrīdēt Ērgļu novada pašvaldībā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas LR normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

Atgādinājums: Palīdzības pieprasītājam ir jāsniedz patiesas ziņas.

Brīdinājums:
Ja klients nesniedz patiesas ziņas, tad Sociālais dienests var atteikt piešķirt pabalstu sociālo garantiju nodrošināšanai - pilnībā vai daļēji.

Pakalpojuma sniedzējs:
Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienība            Ērgļu novada pašvaldības sociālais dienests
Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorija    Ērgļu novads
Pakalpojumu sniedzēja adrese:    Rīgas iela 10, Ērgļi, Ērgļu pagasts, Ērgļu novads, LV-4840, tālrunis: 64871404, mob.t. 29173691;  fakss: 64827060, e-pasts: ergli@ergli.lvsocialais.dienests@ergli.lv

Pakalpojumu sniedzēja darba laiks:  

Pirmdiena:     9.00 - 12.00, 14.00 - 17.00
Otrdiena:       9.00 - 12.00, 14.00 - 17.00
Trešdiena:     9.00 - 12.00, 14.00 - 17.00