Ielādējam saturu... Lūdzu uzgaidiet!

Pabalsts krīzes situācijā

Vienreizējs pabalsts krīzes situācijā

Pabalsta apraksts: Vienreizējs pabalsts krīzes situācijā tiek izmaksāts ģimenei stihiskas nelaimes vai iepriekš neparedzamu apstākļu dēļ nespēj nodrošināt pamatvajadzības.
Sociālajam dienestam ir tiesības piešķirt klientam vienreizēju pabalstu krīzes situācijā bez ienākumu un materiālā stāvokļa izvērtēšanas. Lēmumu par pabalsta piešķiršanu un apmēru pieņem Sociālais dienests pamatojoties uz sociālā darba speciālista sniegto atzinumu, izvērtējot klienta sociālo situāciju. Pabalsta apmērs  ir 100.00 eiro.

Pakalpojuma saņēmēji: Ērgļu novadā deklarētas personas, ģimenes

Pakalpojuma saņemšanas termiņš (darba dienās): no mēneša otrās darba dienas

Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu:
- Ērgļu novada pašvaldības domes 26.03.2015.g. saistošie noteikumi Nr.5 ”Sociālās palīdzības pabalstu piešķiršanas noteikumi Ērgļu novadā”.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
Sociālajā dienestā jāuzrāda: personas pase;
Sociālajā dienestā jāiesniedz:
- iesniegums,
- dokuments, kas apliecina krīzes situācijas faktu (oriģināls).

Pārsūdzības iespējas:
Sociālajā dienestā pieņemto lēmumu var pārsūdzēt Ērgļu novada pašvaldībā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas LR normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

Atgādinājums:
Klients ir atbildīgs par sniegto ziņu patiesumu un savu rīcību, kā arī atbildīgs par zaudējumu, kas Sociālajam dienestam radies viņa vainas vai nelikumīgas rīcības dēļ, atlīdzināšanu.

Brīdinājums:
Pabalsta krīzes situācijā izmaksu ar motivētu lēmumu pārtrauc vai samazina tā apmēru, ja klients, ir sniedzis nepatiesas ziņas.

Pakalpojuma sniedzējs:
 
Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienība            Ērgļu novada pašvaldības sociālais dienests
Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorija    Ērgļu novads
Pakalpojumu sniedzēja adrese:    Rīgas iela 10, Ērgļi, Ērgļu pagasts, Ērgļu novads, LV-4840, tālrunis: 64871404, mob.t. 29173691;  fakss: 64827060, e-pasts: ergli@ergli.lvsocialais.dienests@ergli.lv

Pakalpojumu sniedzēja darba laiks:

Pirmdiena:     9.00 - 12.00, 14.00 - 17.00
Otrdiena:       9.00 - 12.00, 14.00 - 17.00
Trešdiena:     9.00 - 12.00, 14.00 - 17.00