Ielādējam saturu... Lūdzu uzgaidiet!

Pabalsts audžuģimenei

Pabalsts audžuģimenei

Pakalpojuma apraksts: Pabalsts tiek izmaksāts katru mēnesi ģimenei, kura audzina bez vecāku gādības palikušu bērnu. No Ērgļu novadā tie ir EUR 258.00

Pakalpojuma saņēmēji: Ģimene, kura audzina bez vecāku gādības palikušu Ērgļu novada bērnu.

Pakalpojuma saņemšanas termiņš : No  katra mēneša otrās darba dienas.

Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu:
•  MK 25.03.2004. not. Nr.174 "Audžuģimeņu noteikumi"
*  Ērgļu novada pašvaldības 2015.gada 26.februāra apstiprinātie saistošie noteikumi Nr.3 "Par Ērgļu novada pašvaldības palīdzību audžuģimenēm", domes sēdes protokols Nr. 2.4 . 

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
Sociālajā dienestā jāuzrāda - pase, jāiesniedz - iesniegums, Ērgļu novada pašvaldības Bāriņtiesas lēmums par bērna ievietošanu audžuģimenē noraksta kopija.
 
Pārsūdzības iespējas:
Sociālajā dienestā pieņemto lēmumu var apstrīdēt Ērgļu novada pašvaldībā viena mēneša laikā no tā stāšanās spēkā dienas LR normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

Pakalpojuma sniedzējs:
Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienība            Ērgļu novada pašvaldības sociālais dienests
Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorija    Ērgļu novads
Pakalpojumu sniedzēja adrese:    Rīgas iela 10, Ērgļi, Ērgļu pagasts, Ērgļu novads, LV-4840, tālrunis: 64871404, mob.t. 29173691;  fakss: 64827060, e-pasts: ergli@ergli.lvsocialais.dienests@ergli.lv

Pakalpojumu sniedzēja darba laiks:  
Pirmdiena:     9.00 - 12.00, 14.00 - 17.00
Otrdiena:       9.00 - 12.00, 14.00 - 17.00
Trešdiena:     9.00 - 12.00, 14.00 - 17.00