Ielādējam saturu... Lūdzu uzgaidiet!

Mājokļa pabalsts

Mājokļa pabalsts

Pakalpojuma nosaukums. Mājokļa pabalstu piešķir mājokļa apkures izdevumu segšanai.

Pakalpojuma saņēmēji: Trūcīgas un maznodrošinātas personas.

Pakalpojuma būtības īss apraksts:
Mājokļa pabalsta apmērs centrālās apkures dzīvokļos ir 100% ikmēneša apkures maksājumu ne vairāk kā 3 mēnešus apkures sezonā. Iedzīvotāji, kam ir malkas apkure, saņem EUR 120.00 gadā malkas iegādei. Pēc vienošanās piešķirto pabalstu var izmaksāt skaidrā naudā vai pārskaitīt pakalpojuma sniedzējam.

Pakalpojuma saņemšanas termiņš :  no  katra mēneša otrās darba dienas vai tas tiek pārskaitīts komunālo pakalpojumu sniedzējam.

Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu:
-  MK 30.03.2010. not. Nr.299 "Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu"
-  Ērgļu novada pašvaldības domes 26.03.2015.g. saistošie noteikumi Nr.5 "Sociālās palīdzības pabalstu piešķiršanas noteikumi Ērgļu novadā".
- Ērgļu novada pašvaldības domes 26.03.2015.g. saistošie noteikumi Nr.7 "Par īpašuma izvērtēšanu, nosakot ģimenes atbilstību trūcīgās ģimenes (personas)  statusam"

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
Sociālajā dienestā jāuzrāda: personas pase; dzīvojamās telpas īres līgums (oriģināls).
Sociālajā dienestā jāiesniedz:
- iesniegums,
- izziņa par ienākumiem no algota darba pēdējo trīs mēnešu laikā (pēc iedzīvotāju ienākuma nodokļa un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu nomaksas) (oriģināls);
- citi ienākumus, īpašumus un uzkrājumus apliecinoši dokumenti (ienākumi no saimnieciskās darbības, nekustamās mantas īres, saņemtie dāvinājumi, atsevišķi dzīvojoša laulātā materiālais atbalsts ģimenei) (oriģināls);
- dokuments, kas apliecina saņemto uzturlīdzekļu apmēru, ja ģimenē kāds no vecākiem nepiedalās bērna audzināšanā (oriģināls);
- skolniekiem, studentiem - izziņa no mācību iestādes (oriģināls);
- dokumenti, kas apliecina papildus ienākumus, naudas uzkrājumus un īpašumus;
- dzīvokļa īres un komunālo pakalpojumu apmaksas kvīšu kopijas par iepriekšējiem trim mēnešiem.
Bezdarbniekiem jābūt reģistrētiem Nodarbinātības valsts aģentūrā.

Pārsūdzības iespējas:
Sociālajā dienestā pieņemto lēmumu var apstrīdēt Ērgļu novada pašvaldībā viena mēneša laikā no tā stāšanās spēkā dienas LR normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

Atgādinājums:
Mājokļa pabalstu palīdzības pieprasītājam piešķir par tiem mēnešiem, par kuriem iesniegti  dokumenti, kas apliecina  izdevumus par dzīvokļa īri un komunālajiem pakalpojumiem.
Klienta pienākums ir:
1. Sniegt patiesas un pilnīgas ziņas par sevi un ģimenes locekļiem;
2. Nekavējoties ziņot par pārmaiņām apstākļos, kuri nosaka pabalsta saņemšanu vai tā apmēru;
3. Aktīvi iesaistīties savas problēmas risināšanā, pildot līdzdarbības pienākumus;
4. Sadarboties ar Sociālā dienesta sociālā darba speciālistiem.
5. Palīdzības pieprasītājam katru mēnesi jāmaksā par dzīvokli sava maksājuma daļa.
Klients ir atbildīgs par sniegto ziņu patiesumu un savu rīcību, kā arī atbildīgs par zaudējumu, kas Sociālajam dienestam radies viņa vainas vai nelikumīgas rīcības dēļ, atlīdzināšanu.

Brīdinājums:
Mājokļa pabalsta izmaksu ar motivētu lēmumu pārtrauc vai samazina tā apmēru, ja klients, aizpildot iztikas līdzekļu deklarāciju ir sniedzis nepatiesas ziņas vai bez attaisnojoša iemesla nepilda līdzdarbības pienākumus, nedzīvo norādītajā adresē.

Pakalpojuma sniedzējs:
 
Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienība            Ērgļu novada pašvaldības sociālais dienests
Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorija    Ērgļu novads
Pakalpojumu sniedzēja adrese:    Rīgas iela 10, Ērgļi, Ērgļu pagasts, Ērgļu novads, LV-4840, tālrunis: 64871404, mob.t. 29173691;  fakss: 64827060, e-pasts: ergli@ergli.lvsocialais.dienests@ergli.lv

Pakalpojumu sniedzēja darba laiks:  
Pirmdiena:     9.00 - 12.00, 14.00 - 17.00
Otrdiena:       9.00 - 12.00, 14.00 - 17.00
Trešdiena:     9.00 - 12.00, 14.00 - 17.00