Ielādējam saturu... Lūdzu uzgaidiet!

Pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai jeb GMI

Pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai jeb GMI pabalsts

Pakalpojuma nosaukums: Pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai, jeb GMI pabalsts tiek piešķirts personai/ ģimenei, kur ienākumi uz vienu personu mēnesī ir mazāki par EUR 53.00 .

Pakalpojuma saņēmēji:Tiesības saņemt pabalstu GMI līmeņa nodrošināšanai ir ģimenēm vai atsevišķi dzīvojošām personām, kas atbilst trūcīgas ģimenes (personas) statusam.

Pakalpojuma saņemšanas termiņš: No  katra mēneša otrās darba dienas.

Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu:
-  Ērgļu novada pašvaldības domes 26.03.2015.g. saistošie noteikumi Nr.5 ”Sociālās palīdzības pabalstu piešķiršanas noteikumi Ērgļu novadā”. 
-  Ērgļu novada pašvaldības domes 26.03.2015.g. saistošie noteikumi Nr.7 "Par īpašuma izvērtēšanu, nosakot ģimenes atbilstību trūcīgās ģimenes (personas) statusam"
-  31.10.2002.g. "Sociālo pakalpojumu un sociālās aplīdzības likums" .

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
Sociālajā dienestā jāuzrāda: personas pase.
Sociālajā dienestā jāiesniedz:
- iesniegums, (oriģināli)
- izziņa par ienākumiem no algota darba pēdējo trīs mēnešu laikā (pēc iedzīvotāju ienākuma nodokļa un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu nomaksas);
- citi ienākumus, īpašumus un uzkrājumus apliecinoši dokumenti (ienākumi no saimnieciskās darbības, nekustamās mantas īres, saņemtie dāvinājumi, atsevišķi dzīvojoša laulātā materiālais atbalsts ģimenei);
- dokuments, kas apliecina saņemto uzturlīdzekļu apmēru, ja ģimenē kāds no vecākiem nepiedalās bērna audzināšanā;
- skolniekiem, studentiem - izziņa no mācību iestādes;
- dokumenti, kas apliecina papildus ienākumus, naudas uzkrājumus un īpašumus.
Bezdarbniekiem jābūt reģistrētiem Nodarbinātības valsts aģentūrā

Pārsūdzības iespējas:  Sociālajā dienestā pieņemto lēmumu var pārsūdzēt Ērgļu novada pašvaldībā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas LR normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

Atgādinājums:
Klienta pienākums ir:
1. sniegt patiesas un pilnīgas ziņas par sevi un ģimenes locekļiem;
2. nekavējoties ziņot par pārmaiņām apstākļos, kuri nosaka pabalsta saņemšanu vai tā apmēru;
3. aktīvi iesaistīties savas problēmas risināšanā, pildot līdzdarbības pienākumus;
4. sadarboties ar Sociālā dienesta sociālā darba speciālistiem. Klients ir atbildīgs par sniegto ziņu patiesumu un savu rīcību, kā arī atbildīgs par zaudējumu, kas Sociālajam dienestam radies viņa vainas vai nelikumīgas rīcības dēļ, atlīdzināšanu.

Brīdinājums:
GMI pabalsta izmaksu ar motivētu lēmumu pārtrauc vai samazina tā apmēru, ja klients, aizpildot iztikas līdzekļu deklarāciju ir sniedzis nepatiesas ziņas vai bez attaisnojoša iemesla nepilda līdzdarbības pienākumus.

 

Pakalpojuma sniedzējs:
 
Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienība            Ērgļu novada pašvaldības sociālais dienests
Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorija    Ērgļu novads
Pakalpojumu sniedzēja adrese:    Rīgas iela 10, Ērgļi, Ērgļu pagasts, Ērgļu novads, LV-4840, tālrunis: 64871404, mob.t. 29173691;  fakss: 64871231, e-pasts: ergli@ergli.lvsocialais.dienests@ergli.lv

Pakalpojumu sniedzēja darba laiks:  
Pirmdiena:     9.00 - 12.00, 14.00 - 17.00
Otrdiena:       9.00 - 12.00, 14.00 - 17.00
Trešdiena:     9.00 - 12.00, 14.00 - 17.00