Ielādējam saturu... Lūdzu uzgaidiet!

Deklarētās dzīves vietas ziņu anulēšana

 Deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšana.    

Pakalpojuma nosaukums: Ziņu anulēšana par personas deklarēto dzīvesvietu

Pakalpojuma saņemējs: Fiziska persona, Privāto tiesību juridiska persona, Publisko tiesību juridiska persona

Pakalpojuma raksturojums:
Deklarētās dzīvesvietas ziņas var anulēt divos gadījumos:
- ja personai zudis tiesiskais pamats dzīvot deklarētajā dzīvesvietā,
-
ja deklarējot ir sniegtas nepatiesas ziņas.
Ja, pārbaudot ziņas par deklarēto dzīvesvietu, pašvaldība konstatē, ka dzīvesvietas deklarēšanas iesnieguma iesniegšanas laikā personai nebija iesniegumā norādītā tiesiskā pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā, ziņas par deklarēto dzīvesvietu anulē ar deklarācijas iesniegšanas datumu.
Ja pašvaldība konstatē, ka personai zudušas tiesības dzīvot deklarētajā dzīvesvietā, ziņas par deklarēto dzīvesvietu anulē ar lēmuma pieņemšanas datumu.
Pēc ziņu par personas deklarēto dzīvesvietu anulēšanas, pašvaldība aktualizē minēto informāciju Iedzīvotāju reģistrā un par to paziņo personai.

Iesniedzamie dokumenti:
- Iesniegums ar pamatotu prasību ziņu anulēšanai
- pašuma vai īres tiesības apliecinošs dokuments, vai cits dokuments, kurš apliecina personas tiesības pārvaldīt nekustamo īpašumu;
- dokuments, kas apliecina, ka ir zudis tiesiskais pamats dzīvesvietas deklarācijai;
- fiziskai personai jāuzrāda pase, pilnvarotai personai - arī notariāli apliecināta pilnvara; juridiskai personai - arī uzņēmuma reģistrācijas apliecība un dokuments, kas apliecina tiesības pārstāvēt juridisko personu (statūtu, pilnvara)

Normatīvie akti:
Administratīvā procesa likums
MK 11.02.2003. not. Nr.72."Kārtība, kādā anulējamas ziņas par deklarēto dzīvesvietu"
Dzīvesvietas deklarēšanas likums.

Pakalpojuma sniedzējs:
Novada vai pagasta pašvaldībā:

Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienība:            Ērgļu novada Dzimtsarakstu nodaļa
Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorija:    Ērgļu novads Ērgļu pagasts
Pakalpojumu sniedzēja adrese:    Rīgas iela 10, Ērgļi, Ērgļu pagasts, Ērgļu novads, LV-4840, Tālrunis: 64871297

Pakalpojumu sniedzēja darba laiks:  
Otrdiena:       8.00 - 17.00
Piektdiena:    8.00 - 16.00

 Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienība:            Ērgļu novada Sausnējas pagasta pārvalde
Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorija:    Ērgļu novads Sausnējas pagasts
Pakalpojumu sniedzēja adrese:   
“Ozoli”, Sidrabiņi, Sausnējas pagasts, Ērgļu novads, LV- 4841, tālr.64829534

Pakalpojumu sniedzēja darba laiks:  
Katru darba dienu :     8.00 - 12.00, 13.00 - 17.00 
 

Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienība:            Ērgļu novada Jumurdas pagasta pārvalde
Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorija:    Ērgļu novads Jumurdas pagasts
Pakalpojumu sniedzēja adrese:   
Ezera iela 2, Jumurda, Jumurdas pagasts, Ērgļu   novads, LV-4844,talrunis: 64829486

Pakalpojumu sniedzēja darba laiks:  
Katru darba dienu:     8.00 - 12.00, 13.00 - 17.00