Ielādējam saturu... Lūdzu uzgaidiet!

Dzīves vietas deklarēšana

Ziņu reģistrēšana par personas dzīvesvietu

Pakalpojuma nosaukums: Dzīvesvietas deklarēšana

Pakalpojuma saņēmējs: Fiziska persona; 

Pakalpojuma īss raksturojums.
Dzīvesvietas maiņas gadījumā personai mēneša laikā jādeklarē jaunā dzīvesvieta.
Pienākums deklarēt dzīvesvietu ir Latvijas pilsoņiem un nepilsoņiem, bezvalstniekiem, kuri saņēmuši Latvijas Republikā izdotu bezvalstnieka statusu apliecinošu dokumentu, ārzemniekiem, kuri saņēmuši uzturēšanās atļauju vai reģistrācijas apliecību. Nepilngadīgo un rīcībnespējīgo personu dzīvesvietu deklarē persona, kura saskaņā ar likumu vai bāriņtiesas (pagasttiesas) lēmumu ir attiecīgās personas aizbildnis, vai aizgādnis (likumiskais pārstāvis). Pēc ziņu reģistrēšanas datu bāzē, personai tiek izsniegta izziņa par dzīvesvietas deklarēšanas faktu.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
- dzīvesvietas deklarācija  - jāiesniedz oriģināls;
- personas pase - jāuzrāda oriģināls;
- dzimšanas apliecība, ja deklarē nepilngadīga bērna dzīvesvietu un citi dokumenti, kuri apliecina dzīvesvietas deklarētāja likumiskā pārstāvja tiesības rīkoties attiecīgās personas vārdā (tiesas lēmums, u.tml.) - jāuzrāda oriģināls;
- pilnvarotajai personai - notariāli apliecināta pilnvara;
- ārzemniekiem un bezvalstniekiem - Latvijā derīgs personu apliecinošs dokuments un uzturēšanās atļauja vai reģistrācijas apliecība - jāuzrāda oriģināls;
- dokuments, kas apliecina valsts nodevas nomaksu.

Atgādinājums:

Saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā noteikto, par dzīvošanu bez deklarētas dzīvesvietas Latvijas teritorijā (186.panta otrā daļa), personai var izteikt brīdinājumu vai uzlikt naudas sodu līdz 350 eiro, bet par apzināti nepatiesu ziņu sniegšanu dzīvesvietas deklarēšanas iestādēm, deklarējot dzīvesvietu (190.10 pants), personai var uzlikt naudas sodu no 70 – 500 eiro.

Maksa par pakalpojumu:

Ministru kabineta 2015.gada 14.jūlija noteikumu Nr.391 2.3. punkts nosaka, ka par informācijas saņemšanu papīra formātā par vienu personu, ja tā sagatavota pēc informā¬cijas pieprasītāja norādītiem kritērijiem valsts nodeva ir:
•    piecu darbdienu laikā – 4,28 euro;
•    vienas darbdienas laikā – 8,54 euro;
•    divu stundu laikā – 14,94 euro.
Valsts nodevas apmērs tiek samazināts par 50 %, ja informāciju pieprasa:
•    politiski represētā persona,
•    nacionālās pretošanās kustības dalībnieks,
•    persona, kurai pašai vai kopā ar laulāto, vai attiecīgās personas laulātajam ir trīs bērni vai vairāk vecumā līdz 18 gadiem,
•    aizbildnis vai aizgādnis par aizbildnībā vai aizgādnībā esošo personu.
 No valsts nodevas samaksas ir atbrīvoti:
•    personas ar invaliditāti,
•    Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieki,
•     personas, kas sasniegušas Latvijas Republikā vecuma pensijas piešķiršanai noteikto vecumu,
•     personas, kurām Latvijas Republikā piešķirta vecuma pensija,
•    trūcīgo ģimeņu locekļi vai atsevišķi dzīvojošas trūcīgas personas.

Gadījumā, ja pieņemts lēmums par atteikumu izsniegt personai informāciju no reģistra, samaksāto valsts nodevu neatmaksā.  

Lai saņemtu atvieglojumu no valsts nodevas samaksas, personai ir jāuzrāda attiecīgo statusu vai faktu apliecinošs dokuments.

Normatīvie akti:
- MK 14.07.2015. not. Nr.391 "Noteikumi par valsts nodevu par informācijas saņemšanu no Iedzīvotāju reģistra"
- Dzīvesvietas deklarēšanas likums.
- Administratīvā procesa likums
- Iedzīvotāju reģistra likums
- MK 20.10.2009. not. Nr.1194 "Noteikumi par dzīvesvietas deklarācijas veidlapu, deklarācijā sniegto ziņu pārbaudes kārtību un dzīvesvietas elektroniskās deklarēšanas kārtību"
 
Pakalpojuma sniedzējs:

Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē – elektroniski (portālā www.latvija.lv)
(Sīkāka informācija www.pmlp.lv )

Novada vai pagasta pašvaldībā:
Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienība:            Ērgļu novada Dzimtsarakstu nodaļa
Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorija:    Ērgļu novads Ērgļu pagasts
Pakalpojumu sniedzēja adrese:    Rīgas iela 10, Ērgļi, Ērgļu pagasts, Ērgļu novads, LV-4840, Tālrunis: 64871297

Pakalpojumu sniedzēja darba laiks:  
Otrdiena:       8.00 - 17.00
Piektdiena:    8.00 - 16.00

 Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienība:            Ērgļu novada Sausnējas pagasta pārvalde
Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorija:    Ērgļu novads Sausnējas pagasts
Pakalpojumu sniedzēja adrese:    “Ozoli”, Sidrabiņi, Sausnējas pagasts, Ērgļu novads, LV- 4841, tālr.64829534

Pakalpojumu sniedzēja darba laiks:  
Katru darba dienu :     8.00 - 12.00, 13.00 - 17.00 

Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienība:            Ērgļu novada Jumurdas pagasta pārvalde
Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorija:    Ērgļu novads Jumurdas pagasts
Pakalpojumu sniedzēja adrese:    Ezera iela 2, Jumurda, Jumurdas pagasts, Ērgļu   novads, LV-4844,talrunis: 64829486

Pakalpojumu sniedzēja darba laiks:  
Katru darba dienu:     8.00 - 12.00, 13.00 - 17.00