Ielādējam saturu... Lūdzu uzgaidiet!

Civilstāvokļa aktu ierakstu labošana, papildināšana, anulēšana un atjaunošana

Civilstāvokļa aktu ierakstu labošana, papildinašana, anulēšana, atjaunošana

Pakalpojuma nosaukums: Civilstāvokļa aktu reģistrācija

Pakalpojuma saņēmēji/klienti: Fiziska persona, uz kuru attiecas civilstāvokļa reģistrs

Pakalpojumu  īss raksturojums

Civilstāvokļa aktu ierakstu labošana un papildināšana
Dzimtsarakstu nodaļa pēc pieprasījuma veic civilstāvokļa aktu ierakstu labošanu un papildināšanu. Ieinteresētā persona iesniegumu par ieraksta labošanu vai papildināšanu iesniedz Dzimtsarakstu nodaļā, kur glabājas papildināmais vai labojamais reģistrs, ja tam ir pietiekams pamats un nav strīda starp ieinteresētajām pusēm. Ja starp ieinteresētajām pusēm ir strīds, reģistra ierakstu var labot vai papildināt, tikai pamatojoties uz tiesas spriedumu.

Civilstāvokļa aktu ierakstu anulēšana un atjaunošana
Reģistru ierakstus anulēt var tikai pamatojoties uz tiesas spriedumu.
Ja daļēji vai pilnīgi gājis bojā reģistra ieraksts un to rakstiski apstiprina TM Dzimtsarakstu departamenta arhīva nodaļa, tas ir atjaunojams, pēc ieinteresētās personas lūguma. Iesniegumu raksta dzimtsarakstu nodaļā pēc personas deklarētās dzīvesvietas vai bojā gājušā ieraksta sastādīšanas vietas

Iesniedzamie dokumenti:
- Latvijā derīgs personu apliecinošs dokuments - jāuzrāda oriģināls;
- iesniegums, norādot civilstāvokļa reģistru ieraksta labošanas, papildināšanas, atjaunošanas vai anulēšanas iemeslu - jāiesniedz oriģināls;
- reģistra izmaiņas pamatojošie dokumenti vai to notariāli apliecinātas kopijas - jāuzrāda oriģināli;
- dokumenti, kuros veicamas izmaiņas - jāiesniedz oriģināli; kvīts par valsts nodevas samaksu - jāiesniedz oriģināls

Maksa par pakalpojumu:
Valsts nodeva par Dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumiem tiek noteikta saskaņā ar Ministru Kabineta 24.09.2013. noteikumiem Nr. 906 „Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistrācijas valsts nodevu” un ir šāda:                                                                   
- par civilstāvokļa aktu reģistru ierakstu aktualizēšanu vai atjaunošanu – 7 euro
- par atkārtotu civilstāvokļa aktu reģistrācijas apliecības izsniegšanu – 7 euro            

No valsts nodevas atbrīvo (uzrādot attiecīgu statusu apliecinošu dokumentu):
- personu ar I vai II invaliditātes grupu;
- personu, kura atrodas pilnā valsts vai pašvaldības apgādībā;
- personu, kura normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir atzīta par trūcīgu;
- bāreni vai bez vecāku gādības palikušu bērnu pēc pilngadības sasniegšanas līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai;
- daudzbērnu ģimeni, ja tai un vismaz trim tās aprūpē esošiem bērniem, tai skaitā audžuģimenē ievietotiem un aizbildnībā esošiem, ir noteikta viena deklarētā dzīvesvieta vai papildu adrese.
 Valsts nodevu neiekasē, ja:
- civilstāvokļa akta reģistra ierakstu papildina pēc adopcijas apstiprināšanas vai adopcijas atcelšanas;
- civilstāvokļa reģistru papildina pēc paternitātes atzīšanas, paternitātes noteikšanas, paternitātes fakta konstatēšanas vai paternitātes pieņēmuma apstrīdēšanas;
- dzimšanas reģistra ierakstā anulē ierakstu par bērna tēvu, kas reģistrēts LPSR Laulības un ģimenes kodeksa 58.pantā paredzētajā kārtībā;
- civilstāvokļa akta reģistra ierakstā labo dzimtsarakstu iestādes pieļautu kļūdu.
Valsts nodevu samaksā pirms civilstāvokļa aktu reģistru ierakstu atjaunošanas, papildināšanas, labošanas un anulēšanas, kā arī pirms atkārtotas civilstāvokļa aktu reģistrācijas apliecības izsniegšanas.

Normatīvie akti:
- Administratīvā procesa likums administrativa.
- MK 28.06.2005. not. Nr.457 "Noteikumi par valsts nodevas par civilstāvokļa aktu reģistrāciju apmēru un maksāšanas kārtību" 457.
- Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likums
- Civillikums Civillikums. 1.daļa.

Pakalpojuma sniedzējs:

Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienība:            Ērgļu novada Dzimtsarakstu nodaļa
Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorija:    Ērgļu novads
Pakalpojumu sniedzēja adrese:    Rīgas iela 10, Ērgļi, Ērgļu pagasts, Ērgļu novads, LV-4840, Tālrunis: 64871297

Pakalpojumu sniedzēja darba laiks:  
Otrdiena:       8.00 - 17.00
Piektdiena:    8.00 - 16.00